• Všetkovedko

     • ...zabojovali... Posledný novembrový deň naši prvostupniari zabojovali o titul Všetkovedka.  S chuťou sa pustili do úloh, ktoré neboli až také ľahké. No nevzdali to, zabojovali, ale na výsledky ich práce si musíme ešte počkať. Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najšikovnejšími určite nájde svojich favoritov. Výsledky sa dozvieme v januári J.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Každoročne v novembri sa naši žiaci s veľkým záujmom zúčastňujú školského kola olympiády v anglickom jazyku.

      Tohtoročné školské kolo sme usporiadali 23. a 24. novembra 2022. Písomnej časti sa zúčastnilo viac ako 50 súťažiacich. Do ústneho kola postúpili však len tí najlepší.

      Víťazmi školského kola v kategórii 1A (žiaci 4. – 7. ročníka) sa stali na 1. mieste Paulína Kristína Končoková zo 7. A triedy, na 2. mieste Viktória Andersson zo 6. A triedy a na 3. mieste Maximilián Dian zo 7. A triedy.

      Víťazmi školského kola v kategórii 1B (žiaci 8. – 9. ročníka) sa stali na 1. mieste Nina Kapustová z 9. B triedy, na 2. mieste Juraj Maximilián Almáši z 9. B triedy a na 3. mieste Alisa Skolotiana z 8. B triedy.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v nasledujúcom okresnom kole.

     • Návšteva Domu pre núdznych

     • V dňoch 24. a 25. 11. 2022 sa žiaci etickej výchovy 7. a 8. ročníka zúčastnili exkurzie a besedy s ľuďmi bez domova v Dome pre núdznych, ktorý zriadila Diecézna charita. Mali možnosť vidieť a spoznať ľudí, ktorí nemajú svoj domov a žijú na ulici. Prešli sa po priestoroch charity a spoznali jej fungovanie. Toto zariadenie poskytuje prvotnú hygienickú očistu, vybavovanie obligatórnych dávok, resocializáciu, pranie, žehlenie, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pre ubytovaných hľadanie ďalšieho riešenia (ubytovanie v domovoch dôchodcov alebo v inom sociálnom zariadení). V zariadení je zriadené stredisko osobnej hygieny pre klientov z terénu s možnosťou oprania si osobného ošatenia a vykonanie hygienickej očisty.

      Žiaci sa zapojili do charitatívnej činnosti, kde naozaj ukázali svoje srdce, za čo im a tiež aj ich rodičom patrí veľké ĎAKUJEM!

    • Okresné kolo technickej olympiády
     • Okresné kolo technickej olympiády

     • Dňa 25. 11. 2022 sa žiaci V. S. Almáši, M. Medveď (8. A) a S. M. Almáši (5. A) zúčastnili okresného kola 13. ročníka technickej olympiády na ZŠ JGT v Banskej Bystrici. Súťaž bola rozdelená na praktickú a teoretickú časť. V praktickej časti žiaci vyrábali využiteľné výrobky z dreva. Teoretická časť obsahovala 30 minútový test, ktorý bol náročný, ale žiaci ho zvládli bez problémov. Priestory CeTech boli moderne zariadené pre výučbu žiakov, ale aj pre manuálnu prácu. Počas voľného času sa žiaci mohli zabaviť rôznymi aktivitami. V kategórií dvojíc sa M. Medveď a V. S. Almáši umiestnili na druhom mieste a v samostatnej kategórií sa S. M. Almáši umiestnil na 1. mieste a tým si vybojoval postup na krajské kolo. Žiakom srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Voda pre našu budúcnosť

     • V tomto roku sme všetci výrazne pocítili vplyv klimatických zmien. Dažďové zrážky sa nášmu regiónu vyhýbali a zásoby podzemných vôd v studniach sa začali znižovať.

      Zapojenie sa do projektu

      CEEV Živica je jedna z organizácií, ktorá ponúka školám projekty zamerané na environmentálnu problematiku. Vďaka tomu môžu žiaci hlbšie preskúmať témy, ktoré sa týkajú udržateľnosti života na Zemi. V čase, keď sa škola zapojila do jedného z týchto projektov pod názvom Voda pre našu budúcnosť, sme netušili, akou aktuálnou témou bude zadržiavanie vody v krajine.

      Nové prvky v záhrade

      Vďaka projektu pribudli v našej Záhrade, ktorá učí tri nové prvky. 

      Najvýraznejším z nich je moderná meteostanica. Výstupy z nej už teraz intenzívne využívajú pedagógovia geografie, fyziky, informatiky a matematiky na svojich hodinách. Žiaci všetkých ročníkov druhého stupňa spracúvajú jednotlivé informácie a porovnávajú vlastné merania s výstupmi meteostanice. Odhadujú vývoj počasia a zisťujú odchýlky s reálnym stavom. Vďaka tomuto prvku sa intenzívne integrujú do vyučovania aj medzipredmetové vzťahy.

      Ďalšie dva prvky slúžia skôr na pokusy a dlhodobé pozorovania.

      Drevalka je kopa zeminy, ktorá ostala po vybudovaní vonkajšej učebne. Do nej sme miesto skál zakomponovali rôzne druhy drevín v rozdielnych štádiách rozkladu. Tento priestor poskytuje príležitosť na pozorovanie vsakovania vody, osídľovanie rozkladajúceho sa dreva drobnými živočíchmi a hubami. Využívajú ho najmä žiaci prvého stupňa.

      Vsakovací kanálik je tretím záhradným prvkom, ktorý vznikol náhodne, po vybudovaní väčšej vydláždenej plochy vonkajšej učebne. Slúži ako zberný kanál v prípade prívalových dažďov. Tento prvok vybudovali a pokusy s jeho funkčnosťou realizujú deti zo školského klubu. Učia sa tak o  dôležitosti  zadržiavania vody v krajine a jej postupného vsakovania.

      Zaujímavosti, ktoré projekt priniesol

      Počas trvania projektu sa nám podarilo zrealizovať rovesnícke vzdelávanie o vode a význame jej zadržiavania v krajine. Žiaci druhých ročníkov na vlastnej koži zažili možnosť vyskúšať si termosnímkovanie v záhrade. Následne svoje vedomosti odovzdali žiakom ôsmeho ročníka, formou rovesníckeho vzdelávania. No a netreba zabúdať ani na samotnú realizáciu prvkov, pri ktorej boli žiaci nápomocní.

      Toto je len začiatok

      Spolu viac ako 35 odučených hodín vo všetkých ročníkoch je dobrým začiatkom pre implementáciu klimatických tém do vyučovania.

      S ukončením projektu však naše vzdelávacie aktivity nekončia. Vybudovali sme prvky dlhodobého charakteru, čo nám umožňuje realizovať aj rozsiahle projekty orientované na výskum, pozorovanie a spracovanie údajov. V tomto školskom roku sú plánované dva veľké projekty so zameraním na zaznamenávanie, vyhodnocovanie a prezentovanie meraní. Výsledky budú zverejňované na nástenkách školy.

      Projekt Voda pre našu budúcnosť realizujeme v spolupráci s CEEV Živica a programom Zelená škola. Za podporu projektu ďakujeme značke Finish.

    • Jesenný zber papiera
     • Jesenný zber papiera

     • V dňoch 23. 11. - 30. 11. 2022 sa v našej škole uskutoční ZBER PAPIERA. Kontajner bude pristavený z bočnej strany základnej školy.

      Vopred ďakujeme za pomoc a účasť!

    • Bubnovačka 2022
     • Bubnovačka 2022

     • November je mesiacom, ktorý sa nesie v duchu viacerých významných dátumov v oblasti ochrany detí a ich práv. 18. november od roku 2015 figuruje ako Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí, no a napokon 20. november vyhlásila organizácia UNICEF Svetovým dňom detí. Keďže v našej škole dbáme predovšetkým na bezpečnosť a spokojnosť našich žiakov, nemohli sme 18. 11. 2022 ostať ticho. Zapojili sne sa do celoslovenskej akcie Bubnovačka, ktorej hlavným mottom je “Aby bolo deti lepšie počuť!”  Naša škola sa rozoznela hlasným bubnovaním, aby sme si pripomenuli, že hlas detí je dôležitý!

     • Detská lesnícka univerzita

     • V stredu 16. 11. 2022 niekoľkí žiaci 6. ročníka absolvovali druhú odbornú prednášku na tému Les a drevo v našich životoch, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Žiaci si doplnili a rozšírili vedomosti a zručnosti o zaujímavé poznatky, ktoré budú môcť využiť v ďalšom štúdiu a živote.

    • „Na polici v hrnci“
     • „Na polici v hrnci“

     • Deti z 2. A a 3. B sa zúčastnili milej akcie s názvom „Na polici v hrnci“ v Podpolianskom osvetovom stredisku vo Zvolene. Okrem zaujímavých informácií o živote našich predkov, ktoré sme sa dozvedeli, si deti spolu s tetou Sandrou ukuchtili koláčik , ktorý aj s chuťou zjedli. Všetci ukázali bohaté znalosti zo života ľudí v minulosti. Teta Viki (mimochodom maminka Miška z 2. A) nás prevetrala aj z archaických slov ako je merica, mútnica a mnohých iných... Ďakujeme celému tímu Podpolianskeho osvetového strediska za užitočné informácie a v neposlednom rade aj za ukážku tradičnej detskej hry – Capko.

     • Sme úspešní v OLYMPIÁDE ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

     • Po zvládnutí školského kola sa víťazka, NINA KAPUSTOVÁ (9. B), zúčastnila dňa 10. novembra 15. ročníka okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaž pozostávala z 2 častí: písomnej a ústnej. Jej výkon spomedzi 15-tich súťažiacich bol vynikajúci a odborná 3-členná porota ho ohodnotila 2. miestom. Je to významný úspech nielen pre školu, ale aj pre žiačku. Ninke srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach!

    • Hry v galérii
     • Hry v galérii

     • Stredoslovenská galéria máva v pondelok zatvorené, ale dnes otvorili špeciálne kvôli nám! Piataci objavovali možnosti umenia a rôznorodé podoby výtvarných diel v sprievode kurátorky Martiny Martincovej, ktorá je zároveň galerijnou pedagogičkou. Zoznámila nás s prácou niekoľkých súčasných umelcov a pri každom diele sme strávili čas aktivitou, ktorá s ním súvisela. Pozrite, aké diela deti vytvorili a koľko zábavy si na záver užili vo vnútri balóna, ktorý sa stal zlatým klincom našej návštevy.

     • Rovesnícke učenie Zelenej školy

     • Pred jesennými prázdninami pripravili naši šikovní deviataci pre tretiakov a štvrtákov rovesnícke učenie na tému VODA. V júni navštívili čističku odpadových vôd v Rakytovciach a vďaka nadobudnutým informáciám o čistení vody mohli svoje vedomosti a skúsenosti odovzdať svojim mladším kamarátom. Okrem prezentácie mali nachystané aktivity na tému čistenie vody. Deviataci poňali túto aktivitu priam profesionálne.

    • Halloween
     • Halloween

     • Prišiel čas Halloweenu a to pre nás deviatakov znamenalo usporiadať párty pre našich mladších spolužiakov. Po dlhom čase sa vo štvrtok 27. 10. rozliehala po škole hlasná hudba a smiech strašidielok. Tie najkrajšie a najzaujímavejšie masky sme odmenili darčekmi. Boli to halloweensky zajačik, čertica a prvé miesto získala krabica pukancov. Na našej párty nemohol chýbať stoličkový tanec, Macarena, prehliadka masiek ani vláčik. Indície v balónoch potom naše milé príšerky doviedli až do triedy s občerstvením. Nakoniec sme sa po veselom a hlučnom tancovaní museli rozlúčiť. Ďakujeme krásne milé strašidielka, že ste prišli a veríme, že sa Vám páčilo.

     • Návšteva Štátnej vedeckej knižnice

     • Vo štvrtok 27. 10. 2022, pred jesennými prázdninami, sme sa spolu so žiakmi deviateho ročníka vybrali do Banskej Bystrice. Naše kroky smerovali preskúmať priestory Štátnej vedeckej knižnice. Deviataci sa v rámci predmetu tvorba projektu a prezentačné zručnosti učia pracovať s rôznymi typmi informačných zdrojov, a kde by sa o tejto téme mohli dozvedieť viac ako v knižnici? Prešli sme si všetky verejne prístupné priestory, vysvetlili sme si, ako si v knižnici môžu objednať a vyzdvihnúť knihu, ako študovať v študovniach alebo využívať ďalšie knižničné služby. Zistili sme, že knižnica je aj zaujímavým kultúrnym priestorom, ktorý sa využíva na organizovanie spoločenských podujatí a sídli v nej múzeum a galéria. Ďakujeme milému personálu za erudovaný výklad a veríme, že to nebolo poslednýkrát, čo sme do Štátnej vedeckej knižnice zavítali.

    • Október - mesiac úcty k starším
     • Október - mesiac úcty k starším

     • Mesiac október nás povzbudzuje k tomu, aby sme našim seniorom venovali viac lásky a úcty. Starí rodičia sú nielen nositeľmi hodnôt, skúseností, ale sú aj zdrojom múdrosti. Zaslúžia si našu pozornosť. Preto si aj naši prvostupniari rôznymi aktivitami pripomenuli, akú dôležitú úlohu zohrávajú starí rodičia a seniori v našom živote.

      Dňa 12. októbra potešili naši najmenší žiaci pekným programom badínskych jubilantov a  zoznámili sa aj so spevákom Karolom Konárikom.

      Deti na vyučovaní pre svojich starkých vyrobili krásne pozdravy, čítali si príbehy o starých rodičoch a veľmi sa potešili návšteve babičiek, ktoré prijali pozvanie a prišli im do triedy prečítať rozprávku a porozprávať zážitky zo svojich školských čias. Veľmi pekne sa im chceme poďakovať za príjemne strávené chvíle, za zaujímavé rozprávanie a aj za chutné koláčiky.

     • Dni zdravej výživy

     • V škole sa toho udeje dosť, hlavne v nej strávime asi jednu štvrtinu dňa. Preto potrebujeme dopĺňať energiu a výživné látky. Často si to neuvedomujeme, ale pomôže nám v tom výživná a pestrá = zdravá desiata, ktorá nás pozitívne naštartuje do nového dňa. Takúto desiatu si pripravili žiaci prvého stupňa ZŠ v Badíne. Rozmanitosťou potravín rozhodne nešetrili! Čo poviete?

     • Prvácka pasovačka

     • Naši najmladší kamaráti sa v stredu 26. 10. 2022 stali ozajstnými prvákmi. Vďaka splneným úlohám ich mohli študentky UMB pasovať za riadnych žiakov našej školy. Prváci zobrali túto udalosť naozaj zodpovedne, o čom svedčí aj ich sviatočné oblečenie. Deti skladali sľub a prísahu na najdôležitejšej knižke prváckeho života – na šlabikári. Nemohli chýbať medaily a sladké odmeny.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje