• Vyučovanie od 22.6.2020 do konca školského roka 2019/2020

     • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Tajovského 2, Badín, na základe rozhodnutia zriaďovateľa, vydáva pokyn upravujúci podmienky na obdobie od 22.júna 2020 do konca školského roka 2019/2020, nasledovne:

      Prevádzka školy pre žiakov 1.-5. ročníka ZŠ zostáva nezmenená.

      Z organizačných a prevádzkových dôvodov žiaci 6. - 9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní do 22.6.2020, ako aj ostatní žiaci, ktorí nevyužívajú možnosť prezenčnej formy vzdelávania. V dňoch 23.- 29. 6. 2020 nastúpia žiaci 6.-9. ročníka do školy podľa pokynov triednych učiteľov (odovzdanie učebníc, odnesenie osobných vecí žiakov zo školy). S podrobnosťami Vás oboznámia triedni učitelia. Žiaci 6.-9. ročníka pri nástupe do školy odovzdajú Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.

      30.6. 2020 prebehne slávnostné odovzdávanie vysvedčení všetkým žiakom školy.

      Ranný filter bude len náhodný.

      Každý žiak musí mať dve rúška/respektíve dve pokrývky dýchacích ciest/ a balík hygienických vreckoviek.

      Žiaci, ktorí nebudú prihlásení na obedy a do ŠKD, odchádzajú hneď po vyučovaní domov, prípadne žiaci, ktorí nie sú prihlásení na pobyt v ŠKD, odchádzajú domov po obede.

      Vstup všetkým osobám, okrem žiakov a zamestnancov školy, do budovy školy je zakázaný!

    • Banskobystrické pierko
     • Banskobystrické pierko

     • Počas karantény sme sa so žiakmi ôsmej triedy venovali aj tvorivému písaniu. Žiaci dostali tému, každý inú a ich úlohou bolo napísať príbeh. Témy prác boli rôzne. Jedinou podmienkou bolo dodržanie epickej krivky. Pri písaní sa niektorým darilo viac, iným menej.

      Janka Melichová dostala zadanie – Môj frajer je miliardár. Zadania sa zhostila bravúrne. Neostala len pri napísaní úlohy, svoju prácu sa rozhodla poslať do autorskej literárnej súťaže žiakov základných škôl v písaní poézie a prózy Banskobystrické pierko.

      Realizácia tohtoročnej súťaže Banskobystrické pierko bola ohrozená vyčíňaním vírusu COVID-19 a následnej niekoľkomesačnej karantény a karanténnych opatrení. Vďaka priaznivému vývoju sa organizátori súťaže rozhodli uskutočniť stretnutie finalistov tejto súťaže.

      11. júna 2020 sa uskutočnil 3. ročník regionálnej súťaže Banskobystrické pierko. Súťaž vyhlasuje Banskobystrický samosprávny kraj a Verejná knižnica Mikuláša Kováča. Finále súťaže prebiehalo v pobočke na Jilemnického ulici v Banskej Bystrici. Odbornými porotcami boli spisovateľ Miroslav Kapusta, spisovateľka a novinárka Zuzana Kuglerová a projektová a PR manažérka knižnice Soňa Šóky.

      Minulý rok sa súťaže mohli zúčastniť len žiaci zo škôl patriacich do nášho regiónu, tento rok sa organizátori rozhodli prekročiť hranice regiónu a svoje literárne práce žiaci posielali dokonca až z východného Slovenska. Celkový počet prác zaslaných do súťaže bol 47 (29 poézia, 18 próza). Okrem základného delenia prác na poéziu a prózu, boli súťažiaci rozdelení do dvoch kategórií – 1. stupeň (1. – 4. ročník) a 2. stupeň (5. – 9. ročník).

      Janka sa s prácou s názvom „Môj frajer je miliardár“ dostala až do finále súťaže. S napätím sme očakávali vyhodnotenie. Museli sme čakať až do samého konca. Oplatilo sa. Janka sa umiestnila na 1. mieste, z čoho mala veľkú radosť.

      Najväčšie prekvapenie prišlo až v samotnom závere. Jeden z porotcov, pán Miroslav Kapusta, oznámil, že tento rok sa organizátori rozhodli udeliť cenu – Laureát Banskobystrického pierka – víťaz víťazov. Titul Laureát a celkový víťaz Banskobystrického pierka pre rok 2020 porota udelila našej žiačke Janke Melichovej.

      Janka si z tohtoročnej súťaže hrdo a právom odnášala dva víťazné diplomy, hodnotné vecné ceny a dobrý pocit.

      Janka, gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov, či už pisateľských alebo tých životných.


     • Krajské kolo 56. ročníka CHO

     • Naša deviatačka Kristína Dovalová, sa v krajskom kole chemickej olympiády umiestnila na krásnom druhom mieste. Gratulujeme!

    • Talent*umenie*kumšt
     • Talent*umenie*kumšt

     • V celoslovenskej výtvarnej súťaži určenej pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl Talent*umenie*kumšt 2020, ktorú organizuje Súkromná škola umeleckého priemyslu v Hodruši - Hámroch, pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky, získali Anna Lehocká, žiačka 9. ročníka, 1. miesto v kategórii hotový výrobok a Vanesa Berkyová, rovnako z 9. ročníka, Cenu starostu obce Hodruša Hámre.

      Dievčatám srdečne blahoželáme.

     • Chemická olympiáda

     • Dňa 7.5.2020 sa konalo okresné kolo Chemickej olympiády kategórie D, vzhľadom na epidemiologickú situáciu prebehlo dištančne. Žiačka Kristína Dovalová z 9.ročníka postúpila do krajského kola s najvyšším počtom bodov, z 1. miesta.

     • 66. ročník Hviezdoslavovho Kubína, výnimočne online

     • Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici ponúklo žiakom, ktorí boli úspešní v okresnom kole recitátorskej súťaže možnosť  prezentovať sa na virtuálnej prehliadke v regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína. Nešlo o súťaž. Hodnotenie poroty slúži len ako spätná väzba, aby recitátori vedeli, čo do  budúcna zlepšiť. Jej členmi boli:

      Mgr. Eliška Sadíleková lektorka umeleckého prednesu, členka ústredného poradného zboru pre  umelecký prednes, porotkyňa celoslovenskej súťaže Hviezdoslavov Kubín;

      Mgr. Petra Fridrichová, PhD. - lektorka umeleckého prednesu, členka ústredného poradného zboru pre umelecký prednes, porotkyňa celoslovenskej súťaže Hviezdoslavov Kubín;  

      Mgr. art. Matej Struhár – herec, recitátor a ústredný metodik pre umelecký prednes Národného osvetového centra v Bratislave.

      Našu školu reprezentovali žiačky Kristína Dovalová z 9. ročníka a Klára Dovalová zo 6. A.

      Ich prednes a hodnotenie si môžete pozrieť na facebookovej stránke SOS Banská Bystrica v rámci ONLINE regionálneho kola 66. ročníka Hviezdoslavovho Kubína.

     • Ponuka školských pomôcok

     • Vážení rodičia!

      Pripravili sme pre Vás zoznamy pomôcok pre Vaše dieťa na budúci školský rok 2020/2021 s možnosťou nákupu cez internet.

      Ako nakúpiť potrebné školské pomôcky z pohodlia domova?

      1. Kliknite na odkaz - zobrazí sa Vám na internete naša škola a všetky zoznamy. Zo zoznamu si jednoducho vyberiete odporúčanú sadu pre daný ročník.

      2. V odporúčanej sade môžete robiť zmeny, a to pridať pomôcky alebo odobrať, ak Vám zvýšili z minulého školského roka.

      3. Pri objednávke do 31. 7. 2020 môžete mať dopravu zadarmo do školy. Balíček bude dodaný do školy posledný augustový týždeň a v septembri si ho preberiete od triedneho učiteľa.

     • Oznam - poplatky

     • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín prosí zákonných zástupcov detí a žiakov, aby dočasne neplatili príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa alebo žiaka – v materskej škole, v školskom klube detí, na stravovanie vo výške nákladov na režijné náklady v školskej jedálni.

      V prípade, že ste už aktuálnu čiastku uhradili, škola Vám ich neskôr započíta pri zúčtovaní. Za pochopenie ďakujeme, o ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.

     • OZNAM

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a krízového štábu zo dňa 24. 3. 2020 boli prijaté nasledujúce opatrenia:

      - školy zostávajú zatvorené až do odvolania

      - ruší sa Testovanie 9 pre tento školský rok

      - prihlášky na stredné školy sa podávajú do 15. mája, nevyžaduje sa potvrdenie od lekára

      - prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna

      - zápis do prvého ročníka prebehne elektronickou formou bez osobnej účasti detí od 15. do 30. apríla (prihlášku nájdete tu: https://zsbadin.edupage.org/register/). Ak ste prihlášku už vyplnili, nie je potrebné urobiť tak znovu.

      Prosíme žiakov a rodičov, aby sledovali:

      - webstránku školy

      - webstránku www.ucimenadialku.sk, kde môžu nájsť množstvo materiálov k jednotlivým vyučovacím predmetom a takisto rôzne odporúčania a usmernenia

      - vysielanie RTVS – vyučovacie programy

      - platformy Edupage a Office 365, prostredníctvom ktorých komunikujú učitelia so žiakmi a zadávajú im úlohy online.

      ĎAKUJEME RODIČOM, ŽE V TÝCHTO NÁROČNÝCH CHVÍĽACH POMÁHAJÚ UČITEĽOM AJ SVOJIM DEŤOM ZVLÁDAŤ UČENIE NA DIAĽKU.

     • Koronavírus podmienky pre poukázanie 2 % z daní nemení

     • Vážení rodičia a priatelia školy!

      Opatrenia vlády v súčasnosti (k 24. 3. 2020) upravujú výlučne odpustenie sankcií za oneskorené podanie a zaplatenie dane. Ustanovenie, ktoré upravuje podmienky pre poukázanie podielu dane, zostáva zatiaľ naďalej v platnosti bezo zmeny.

      Možno zostáva posledných pár dní, aby ste nám venovali 2 % z daní. Vyzývame preto daňovníkov, ktorí chcú venovať svoje 2 % našej neziskovej organizácii SPOLU PRE ŠKOLU, aby:

      • buď zaplatili daň v aktuálne platnej lehote, teda k 31. marcu 2020
      • alebo si v tejto lehote požiadali o odklad daňového priznania (získate čas do konca júna)

      Ak za vás robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ, musí ho urobiť do 31.3. a vy môžete urobiť vyhlásenie o poukázaní 2 %  v lehote do 30. apríla 2020 (Overte si, či zamestnávateľ splní túto povinnosť včas.).

      Ďakujeme, že v týchto ťažkých časoch stojíte pri nás.

    • Halové lietanie
     • Halové lietanie

     • V sobotu 7. marca 2020 mali nadšenci halového lietania príležitosť stretnúť sa a zasúťažiť si so svojimi modelmi. Súťaž sa konala v priestoroch Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici. Súťažilo sa v rôznych disciplínach: školský klzáčik (lietanie na vzdialenosť letu), lietanie s modelmi s gumovým  pohonom, lietanie na presnosť pristátia a v tzv. kráľovskej disciplíne halových súťaží – halové hádzadlá (FN1). Organizátorom podujatia bolo Centrum voľného času v Banskej Bystrici.

      Súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy: Samuel Gregáň, Alex Noskovič, Ivan Dobrík, Dávid Hric, Adam Koza a Samuel Hlaváčik. V konkurencii s bystrickými modelármi boli úspešní.

      V disciplíne nazvanej školský klzáčik v kategórii mladších žiakov tretie miesto obsadili hneď dvaja naši žiaci, Samuel Gregáň a Ivan Dobrík, v kategórii starších žiakov sa Samuel Hlaváčik umiestnil na 3. mieste. V disciplíne modelov s gumovým pohonom sme sa umiestnili nasledovne: Adam Koza získal 1. miesto a Samuel Hlaváčik sa umiestnil na 2. mieste. V disciplíne hod na presnosť pristátia obsadil Samuel Hlaváčik 3. miesto. V disciplíne halové hádzadlá sa v kategórii mladších žiakov umiestnil Ivan Dobrík na 1. mieste, v kategórii starších žiakov sa Samuel Hlaváčik umiestnil na 3. mieste. Ceny výhercom odovzdal riaditeľ Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa.

      Tohtoročná jarná sezóna súťaží leteckých modelárov je zahájená. Niektorým sa na súťaži darilo viac, niektorým menej. Hlavné je zúčastniť sa a podeliť o nové skúsenosti. Najbližšie nás čaká Liga hádzadiel – jarné kolo.

    • Dajte lajk našim tretiakom !
     • Dajte lajk našim tretiakom !

     • Simonka BystrianskaDavidko Hric z 3.B uspeli v známej celoslovenskej súťaži Čitateľský oriešok, ktorá rozvíja čítanie s porozumením a výtvarnú kreativitu.

      Srdečne im blahoželáme a zároveň vás všetkých chceme poprosiť, aby ste dali lajk ich kresbám, ktoré nájdete na Facebooku. Kliknite sem na hlasovanie za kresbu Davidka a tu je odkaz na kresbu Simonky

      Ďakujeme za každý jeden hlas !

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ 0911 717 381 - mobil 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

  • Karneval
  • Vianočné tvorivé dielne
  • Rozprúdime regióny 2019
  • Pasovačka prvákov
  • Viedeň
  • Exkurzia do hlavného mesta
  • FESTIVAL VEDY A TECHNIKY CELOSLOVENSKÉ KOLO
  • Párty ako sa patrí
  • Poďakovanie
  • Exkurzia do Slovenského technického múzea v Košiciach
  • Návšteva Obecného úradu v Badíne
  • Komu sa nelení, tomu sa zelení (vlajka na škole)