• Aktuálne oznamy pre deviatakov a ich rodičov

    • Dôležité informácie pre žiakov a zákonných zástupcov

     Vážení rodičia, milí deviataci !

     Nájdete tu všetky základné informácie k prijímaniu žiakov základných škôl na stredné školy v školskom roku 2018/2019.

     Žiak ZŠ uchádzajúci sa o štúdium na strednej škole (ďalej len SŠ) si môže podať 2 prihlášky na SŠ. V prípade, že sa hlási aj na školu (školy), kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností ( tzv. talentové skúšky ), môže si podať až 3 prihlášky na SŠ.

     Prihlášky, ktoré sú potvrdené detským lekárom a podpísané žiakom a jeho zákonným zástupcom rodič podá riaditeľovi ZŠ najneskôr do 10. apríla 2019. Na školy, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností (spomínané talentové skúšky) najneskôr do 20.  februára 2019. Vypísanie prihlášok zabezpečí naša ZŠ, ostatné (potvrdenie od lekára a samozrejme Vaše podpisy) zákonný zástupca žiaka. 

     ZŠ odošle prihlášky na príslušné SŠ najneskôr  do 20. apríla 2019. Na školy, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností najneskôr do 28. februára 2019.

     Riaditeľ SŠ po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a kritériá prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania.

     Tieto údaje zverejní do 31. marca 2019 na výveske školy. Kritériá na talentové skúšky do 1.2.2019  Môžete ich získať aj prostredníctvom internetu na adrese : www.svsbb.sk.

     Riaditeľ SŠ pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.

     Prvé kolo prijímacích skúšok na SŠ (vrátane 8-ročných gymnázií) sa bude konať  v 2 termínoch :

     1.  termín:  utorok, 13. mája  2019

     2.  termín:  štvrtok, 16. mája  2019

     Druhé kolo prijímacích skúšok sa bude konať 18. júna 2019  na tých SŠ, ktoré nebudú po prvom kole naplnené.

     Talentové skúšky na SŠ sa budú konať v termíne od 25. marca do 12. apríla 2019.

     Riaditeľ SŠ zverejní zoznam prijatých uchádzačov do 3 dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky na výveske školy.

     Prijatým uchádzačom oznámi SŠ termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. ZŠ vydá žiakovi  jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá SŠ, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej SŠ a uprednostní štúdium na tejto škole, zruší predošlý zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a vykoná zápis na ďalšej SŠ.

     Povinnosťou žiakov 9. ročníka základnej školy je zúčastniť sa  Celoslovenského testovania žiakov  deviatych ročníkov  z učebného predmetu matematika a z učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra

     Termín testovania určilo Ministerstvo školstva SR na  3. apríla 2019 .

     Riaditelia stredných škôl budú pri prijímacom konaní na stredné školy prihliadať na výsledky testovania a zahrnú ich do kritérií pre prijatie na školu.

     Dúfam, že Vám tieto informácie pomôžu lepšie sa zorientovať v tomto kľúčovom období pre Vaše deti. Dňa 29.1.2019 sa uvidíme na Rodičovskom združení, spolu s pani učiteľkou Pecníkovou, kde Vám rada odpoviem na Vaše otázky.

     Tereza Paulisová


     Webové stránky s informáciami pre žiakov a zákonných zástupcov:

     www.stredneskoly.eu

     www.svs.edu.sk

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ 0911 717 381 - mobil 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

  • Karneval
  • Vianočné tvorivé dielne
  • Rozprúdime regióny 2019
  • Pasovačka prvákov
  • Viedeň
  • Exkurzia do hlavného mesta
  • FESTIVAL VEDY A TECHNIKY CELOSLOVENSKÉ KOLO
  • Párty ako sa patrí
  • Poďakovanie
  • Exkurzia do Slovenského technického múzea v Košiciach
  • Návšteva Obecného úradu v Badíne
  • Komu sa nelení, tomu sa zelení (vlajka na škole)