• Aktuálne oznamy pre deviatakov a ich rodičov

    • Proces podávania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2021/2022 

      Najdôležitejšie informácie k podávaniu prihlášok: 

     Prihlášky upravuje Zákon č.245/2008 Z. z. § 63 - podľa neho si môže uchádzač alebo jeho zákonný zástupca podať: 

     • dve prihlášky na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy 

     • v odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentovky) 

     Uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka podáva prihlášky: 

     - do 14. marca 2022 na školy, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (škola ich potvrdí a odošle do 20. marca 2022) 

     - do 14. marca 2022 na školy, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (škola ich potvrdí a odošle do 20. marca 2022) 

     Pokyny k prihláškam na SŠ: 

     1. Výchovný poradca do 1. februára 2022 informuje uchádzačov a zákonných zástupcov neplnoletých uchádzačov o týchto skutočnostiach: 

     • Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu: 
      - najviac dva netalentové odbory, 

     - najviac dva talentové odbory. 
     Poradie záujmu je informačné pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý. 
      

     • Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy. 

     2. Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy sú zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/data/att/21954.pdf 

     3. Do 14., resp. 20. marca 2022 termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa uchádzač hlási, pre všetky odbory vzdelávania (talentové odbory aj netalentové odbory). 

     4. Prihlášku možno podať: 
     - elektronicky (zadáva sa v systéme Edupage) bez podpisu, alebo 
     - v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 1. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov)! Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie. 

     5. Do 18. mája 2022 riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí. 

     6. Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť. 

     7. Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

     Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú:  

     • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor alebo učebný odbor - predkladá len uchádzač o štúdium v tých študijných odboroch alebo učebných odboroch, ktoré ministerstvo školstva do 31. januára 2022 zverejní na webovom sídle v časti regionálne školstvo/vzdelávanie na stredných školách, link (klikni): Zoznam učebných odborov a študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť študovať príslušný odbor vzdelávania pre školský rok 2022/2023  

     • Správu z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako 2 roky - predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

     • Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní - predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v študijnom odbore alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania. 

     • Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti - predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou. 

     • Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania - predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením. 

     • Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza (podľa požiadaviek SŠ).  

     •  

     Termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 

     V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 s účinnosťou od 1. 1. 2022 nasledovne: 

     Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá: 

     https://cloud6p.edupage.org/cloud?z%3A0508zjJ4TO0SCbandhklh%2BuVvPkPG%2Bwt3MDhZO1zvUjooZKhTC9Lw64N4vUIHdc8NUul1hxl53qjAdEysmiQuA%3D%3D 

      
     https://zsknv.edupage.org/elearn/pics/text/c69c4d1ddc68da863e49e5d97ce640c5ce6c614e 
     Zoznam učebných odborov a študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť študovať príslušný odbor vzdelávania pre školský rok 2022/2023. Podľa ustanovenia § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky učebné odbory a študijné odbory, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť pre školský rok 2022/2023 takto: 
     - 2176 H mechanik banských prevádzok 
     - 2275 H hutník 
     - 2285 H zlievač 
     - 2262 K hutník operátor 
     - 2364 H strojný mechanik 
     - 2433 H obrábač kovov 
     - 2738 H operátor sklárskej výroby 
     - 3661 H murár 
     - 3663 H tesár 
     - 3672 H kamenár 
     - 3684 H strechár 
     - 3762 H železničiar 
     - 4575 H mechanizátor lesnej výroby 
     - 5371 H sanitár 
     - Všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách 
     - 8227 Q tanec 
     - 9245 M ochrana osôb a majetku 
     Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore. 

      

     Návod s obrázkami, ako zadať elektronickú prihlášku nájdete aj v aSc Návodoch tu


      

     Prijímacie konanie na SŠ

     Postup pri prijímacom konaní na stredné školy

      1. Aktuálne informácie

     • Ministerstvo školstva SR: www.minedu.sk
     • Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica www.svs.edu.sk, prípadne www.svslm.sk 
     • www.stredneskoly.eu – katalóg SŠ
     • www.nucem.sk - informácie o T9, T5 
     • www.strednapremna.sk
     • www.povolanie.sk
     • www.istp.sk
     • ako na sš prehľad o možnosti stúdia
     • nástenka výchovného poradcu 
     • kabinet výchovného poradcu
      

     2. Prihláška na strednú školu - na základe záujmu a získaných podkladov vypĺňa výchovný poradca (každú zmenu je potrebné nahlásiť VP)

     3. Na vytlačenej prihláške je potrebné skontrolovať všetky údaje, známky.

     Do originálu prihlášky zákonný zástupca  a žiak doplní:       

     -          podpisy 

     -         záujem o ubytovanie na internáte

     -          lekárske potvrdenie    

     K prihláške sa prikladajú kópie diplomov, overených ZŠ, podľa kritérií jednotlivých SŠ, ktoré sú zverejnené k talentovým skúškam k 1.2.2022 a na ostatné SŠ k 31.3.2022 na stránkach jednotlivých stredných škôl, prípadne na www.svs.edu.sk.

      

     4. Vyplnenú a lekárom potvrdenú prihlášku na SŠ s talentovou skúškou je potrebné odovzdať najneskôr dňa 20. 2. 2022 do rúk výchovnej poradkyne. Žiak si môže podať 2 prihlášky na SŠ s overením talentu.

     Termín prijímacích skúšok na školy s overením talentu: 15.3.- 30.4.2022

     5. Žiaci 9. ročníka si môžu podať 2 prihlášky na stredné školy ( okrem spomínaných "talentoviek"). Postup pri vyplnení prihlášok je rovnaký ako pri školách talentových.

     Prvé kolo prijímacích skúšok - 09.05.2022 a 12.5.2022

     6. Vyplnené a lekárom potvrdené prihlášky – je potrebné odovzdať do rúk výchovnej poradkyne najneskôr do 10.4.2021

     7. Každému žiakovi bude vydaný zápisný lístok – s ktorým sa pôjde v deň zápisu spolu so zákonným zástupcom zapísať na SŠ.

     Zápisný lístok je len jeden originál, dobre ho prosím uschovajte!

     8. Druhé kolo prijímacích skúšok – 21.06.2022 - aktuálne pre žiakov, ktorí sa nedostali na SŠ v 1. kole

     9. Pre žiakov 5. ročníka, ktorí majú záujem študovať na osemročných gymnáziách platí podobný postup

     10. Testovanie 9 - 2022: 06.04 a 07.04.2022 (náhradný termín 21.04. a 22.04.2022)

     11. Testovanie 5 - 2022 : 18. 5. 2022

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje