• Aktuálne oznamy pre deviatakov a ich rodičov

    • Prijímacie konanie na SŠ

     Postup pri prijímacom konaní na stredné školy

      1. Aktuálne informácie

     • Ministerstvo školstva SR: www.minedu.sk
     • Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica www.svs.edu.sk, prípadne www.svslm.sk 
     • www.stredneskoly.eu – katalóg SŠ
     • www.nucem.sk - informácie o T9, T5 
     • www.strednapremna.sk
     • www.povolanie.sk
     • www.istp.sk
     • ako na sš prehľad o možnosti stúdia
     • nástenka výchovného poradcu 
     • kabinet výchovného poradcu
      

     2. Prihláška na strednú školu - na základe záujmu a získaných podkladov vypĺňa výchovný poradca (každú zmenu je potrebné nahlásiť VP)

     3. Na vytlačenej prihláške je potrebné skontrolovať všetky údaje, známky.

     Do originálu prihlášky zákonný zástupca  a žiak doplní:       

     -          podpisy 

     -         záujem o ubytovanie na internáte

     -          lekárske potvrdenie    

     K prihláške sa prikladajú kópie diplomov, overených ZŠ, podľa kritérií jednotlivých SŠ, ktoré sú zverejnené k talentovým skúškam k 1.2.2022 a na ostatné SŠ k 31.3.2022 na stránkach jednotlivých stredných škôl, prípadne na www.svs.edu.sk.

      

     4. Vyplnenú a lekárom potvrdenú prihlášku na SŠ s talentovou skúškou je potrebné odovzdať najneskôr dňa 20. 2. 2022 do rúk výchovnej poradkyne. Žiak si môže podať 2 prihlášky na SŠ s overením talentu.

     Termín prijímacích skúšok na školy s overením talentu: 15.3.- 30.4.2022

     5. Žiaci 9. ročníka si môžu podať 2 prihlášky na stredné školy ( okrem spomínaných "talentoviek"). Postup pri vyplnení prihlášok je rovnaký ako pri školách talentových.

     Prvé kolo prijímacích skúšok - 09.05.2022 a 12.5.2022

     6. Vyplnené a lekárom potvrdené prihlášky – je potrebné odovzdať do rúk výchovnej poradkyne najneskôr do 10.4.2021

     7. Každému žiakovi bude vydaný zápisný lístok – s ktorým sa pôjde v deň zápisu spolu so zákonným zástupcom zapísať na SŠ.

     Zápisný lístok je len jeden originál, dobre ho prosím uschovajte!

     8. Druhé kolo prijímacích skúšok – 21.06.2022 - aktuálne pre žiakov, ktorí sa nedostali na SŠ v 1. kole

     9. Pre žiakov 5. ročníka, ktorí majú záujem študovať na osemročných gymnáziách platí podobný postup

     10. Testovanie 9 - 2022: 06.04 a 07.04.2022 (náhradný termín 21.04. a 22.04.2022)

     11. Testovanie 5 - 2022 : 18. 5. 2022

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • ekonom@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje