• Aktuálne oznamy pre deviatakov a ich rodičov

    • Prijímacie konanie na SŠ

     Postup pri prijímacom konaní na stredné školy

      1. Aktuálne informácie

     • Ministerstvo školstva SR: www.minedu.sk
     • Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica www.svs.edu.sk, prípadne www.svslm.sk 
     • www.stredneskoly.eu – katalóg SŠ
     • www.nucem.sk - informácie o T9, T5 
     • www.strednapremna.sk
     • www.povolanie.sk
     • www.istp.sk
     • ako na sš prehľad o možnosti stúdia
     • nástenka výchovného poradcu 
     • kabinet výchovného poradcu
      

     2. Prihláška na strednú školu - na základe záujmu a získaných podkladov vypĺňa výchovný poradca (každú zmenu je potrebné nahlásiť VP)

     3. Na vytlačenej prihláške je potrebné skontrolovať všetky údaje, známky.

     Do originálu prihlášky zákonný zástupca  a žiak doplní:       

     -          podpisy 

     -         záujem o ubytovanie na internáte

     -          lekárske potvrdenie

           K prihláške sa prikladajú kópie diplomov, overených ZŠ, podľa kritérií jednotlivých SŠ, ktoré sú zverejnené k talentovým skúškam k 1.2.2021 a na ostatné SŠ k 31.3.2021 na stránkach jednotlivých stredných škôl, prípadne na www.svs.edu.sk.

      

     4. Vyplnenú a lekárom potvrdenú prihlášku na SŠ s talentovou skúškou  je potrebné odovzdať najneskôr dňa 20. 2. 2021 do rúk výchovnej poradkyne. Žiak si môže podať 2 prihlášky na SŠ s overením talentu.

     Termín prijímacích skúšok na školy s overením talentu: 15.3.- 30.4.2021

     5.  Žiaci 9. ročníka si môžu podať 2 prihlášky na stredné školy ( okrem spomínaných  "talentoviek"). Postup pri vyplnení prihlášok je rovnaký ako pri školách talentových. 

     Prvé kolo prijímacích skúšok - 10.5.2021 a 13.5.2021

     6. Vyplnené a lekárom potvrdené prihlášky –  je potrebné odovzdať do rúk výchovnej poradkyne najneskôr do 10.4.2021

     7. Každému  žiakovi bude vydaný zápisný lístok – s ktorým sa pôjde v deň zápisu spolu so zákonným zástupcom zapísať na SŠ.

     Zápisný lístok je len jeden originál, dobre ho prosím uschovajte!

     8. Druhé kolo prijímacích skúšok  22.6.2021  aktuálne pre žiakov, ktorí sa nedostali na SŠ v 1. kole

     9. Pre žiakov 5. ročníka, ktorí majú záujem študovať na osemročných gymnáziách platí podobný postup

     10. Testovanie 9 - 2021:       24.3.2021       (náhradný termín 14.4.2021)

     11. Testovanie 5 - 2021 :     19. 5. 2021 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • zs.ms.badin@gmail.com
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje