• Školský poriadok platný od 26. augusta 2022

     

     

     

     

     

    Školský poriadok

    pre základnú školu

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Obsah

     

    Úvod                                                                                                                              3

     

    Článok 1                                                                                                                       4    

    Základné údaje o prevádzke školy

     

    Článok 2                                                                                                                       5

    Dochádzka žiakov do školy

     

    Článok 3                                                                                                                       7

    Práva a povinnosti žiaka

     

    Článok 4                                                                                                                       14

    Podmienky na ochranu zdravia žiakov

     

    Článok 5                                                                                                                       20

    Práva a povinnosti zákonného zástupcu

     

    Článok 6                                                                                                                       21

    Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a

    ďalšími zamestnancami školy

     

    Článok 7                                                                                                                       22

    Podmienky nakladania s majetkom školy a jeho ochrana

     

    Článok 8                                                                                                                       23

    Iné

     

    Článok 9                                                                                                                       23

    Záverečné ustanovenie

     

    Úvod

     

    Školský poriadok zahŕňa súbor pravidiel, zásad, práv a povinností, noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu žiakov, učiteľov, nepedagogických zamestnancov, zákonných zástupcov žiakov a verejnosti, ktorá je v kontakte so školou, ktorými sa v zmysle práva na vzdelanie zabezpečuje riadny chod školy. Dodržiavanie školského poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci zamestnanci a žiaci školy povinní tento školský poriadok dodržiavať.

    Školský poriadok upravuje podrobnosti o výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, o organizácii vyučovania a vnútornom režime školy, o podmienkach pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a o podmienkach nakladania s majetkom školy.

    Školský poriadok Základnej školy s materskou školou, Tajovského 2,  Badín bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a k nemu vykonávacích predpisov, ako aj ďalších právnych noriem súvisiacich s týmto zákonom pre výchovu a vzdelávanie žiakov.

                Za škody spôsobené nerešpektovaním zákazov uvedených v tomto školskom poriadku nesie zodpovednosť žiak, ktorý zákaz porušil a jeho zákonní zástupcovia. 

     

     

    Článok 1

    Základné údaje o prevádzke školy

     

    1.1      Základné údaje o prevádzke školy

    1. Školská budova sa otvára o 6 30 hod.
    2. Do školskej budovy sa na vyučovanie vchádza hlavným vchodom o 7 25 – 7 40  hod.
    3. Vyučovanie sa začína o 7 45 hod. Budova školy sa o 7 45 hod. zamyká.
    4. Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľkou školy. Začiatok vyučovania je o 7 45 hod. V pondelok, v čase od 7 30 – 7 45, prebieha ranná komunita s triednym učiteľom. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, začína a končí sa zvonením.
    5. Cvičenia na ochranu človeka a prírody škola zabezpečuje podľa samostatných plánov (účelové cvičenia, didaktické hry, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik a pod.).
    6. Ostatná organizácia školského roka je zabezpečovaná podľa Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR.

     

    1.2       Rozvrh hodín

    Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec. Rozvrh hodín schválený riaditeľkou školy je zverejnený v každej triede. Rozvrh hodín a rozvrh dozorov učiteľov sa nachádzajú aj v zborovni, v miestnosti u riaditeľky školy a jej zástupkyne a vyučujúci sú povinní dodržiavať ich. Začiatok vyučovania je o 7 45 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí sa zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 5-, 10-, 15-, 30-minútové, veľká prestávka nasleduje po druhej vyučovacej hodine a trvá 15 minút.

     

    1.3       Časové rozdelenie dňa

     

    07 25 – 07 40 hod. príchod do školy, v pondelok 07 15 – 07 25  hod.

    07 45 – 08 30 hod. 1. vyučovacia hodina

                  10 min. prestávka

    08 40 – 09 25 hod. 2. vyučovacia hodina

                   15 min. prestávka

     

    09 40 – 10 25 hod. 3. vyučovacia hodina

                   10 min. prestávka

    10 35 – 11 20 hod. 4. vyučovacia hodina

                   5 min. prestávka

    11 25 – 12 10 hod. 5. vyučovacia hodina

                   10 min. prestávka

    12 20 – 13 05 hod. 6. vyučovacia hodina

                   30 min. prestávka

    13 35 – 14 20 hod. 7. vyučovacia hodina

    10 min. prestávka

    14 30 – 15 15 hod. 8. vyučovacia hodina

     

     

    Článok 2

    Dochádzka žiakov do školy

     

     

    2.1       Príchod žiakov do školy

    • Žiaci prichádzajú na vyučovanie najneskôr 5 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred začiatkom vyučovania musia byť v triede s pripravenými učebnými pomôckami. V pondelok žiaci prichádzajú do školy najneskôr 5 minút pred začatím rannej komunity s triednym učiteľom.
    • Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú žiaci 5 minút pred začiatkom vyučovania (záujmovej činnosti).
    • Žiaci prichádzajú do ranného školského klubu detí od 6 30 hod. , ranná činnosť trvá do 7 25 hod. , kedy sa žiaci presunú do tried.
    • Po príchode do budovy je žiak povinný sa prezuť do zdravotne neškodlivých prezuviek. Prezuvky nesmú zanechávať na podlahe čierne stopy.
    • Po príchode na popoludňajšie vyučovanie/záujmovú činnosť čaká žiak pred budovou školy alebo vo vestibule školy.
    • V prípade nepriaznivého počasia žiak čaká na vyučovanie/záujmovú činnosť v budove školy pod dozorom školníka.
    • Pri skoršom príchode žiak čaká vo vestibule školy, do triedy môže ísť až na pokyn dozor konajúceho učiteľa.
    • Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch, používať kolieskové korčule, skejtbord v areáli školy a po príchodových chodníkoch je zakázané.
    • Do školy sa prichádza po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách.
    • Počas vyučovania a cez prestávky nesmie žiak bez dovolenia učiteľa odísť z budovy alebo areálu školy.

     

    2.2       Odchod žiakov zo školy

    • Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.
    • Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu. Žiaci následne odídu do šatne v sprievode učiteľa. Tam sa žiaci preobujú, oblečú a opustia priestor šatní.

     

    2.3       Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaní, uvoľňovanie žiakov

    • Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia organizované školou, pravidelne a dochvíľne (dodržiavať rozvrh hodín, záujmovej činnosti atď.).
    • Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť v rodine, pre veľmi nepriaznivé počasie a nepredvídané dopravné pomery.
    • Z určitých závažných dôvodov môže zákonný zástupca žiaka požiadať o uvoľnenie z vyučovania – z jednej hodiny uvoľňuje príslušný vyučujúci, z viac hodín a z celého vyučovacieho dňa triedny učiteľ, z viac dní riaditeľka školy po predložení písomnej žiadosti zákonným zástupcom (napr. vystúpenie s ľudovým súborom/reprezentácia športového klubu, ktorého je žiak členom; pobyt s rodičmi v zahraničí).
    • Ak žiak ostane doma pre nepredvídanú príčinu, zákonní zástupcovia sú povinní oznámiť bez zbytočného odkladu triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti najneskôr v nasledujúci deň.
    • Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný ospravedlniť hodnoverným dokladom alebo písomným ospravedlnením zákonného zástupcu žiaka, lekára najneskôr v deň opätovného nástupu žiaka do školy.  
    • Žiak nesmie svojvoľne odísť zo školy. V prípade uvoľnenia žiaka z vyučovania ho musí osobne prevziať zákonný zástupca alebo osoba splnomocnená na tento úkon.
    • Ak je predmet, v ktorom je žiak oslobodený, zaradený na prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu , žiak sa na vyučovaní predmetu nezúčastňuje na základe rozhodnutia riaditeľky školy vydaného na žiadosť zákonných zástupcov.

     

    Článok 3

    Práva a povinnosti žiaka

     

    3.1       Práva žiaka

    Každý žiak má právo na:

    • ochranu zdravia a bezpečnosť pri výchovno-vzdelávacom procese,
    • vzdelanie v štátnom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
    • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
    • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav,
    • úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti,
    • ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov i spolužiakov,
    • komunikáciu so zamestnancami školy v duchu zásad humanity a tolerancie,
    • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu,
    • vyjadrenie svojho názoru na čokoľvek primeraným spôsobom,
    • jemu zrozumiteľný výklad učiva,
    • položiť otázky k danému učivu a dostať na ne odpoveď,
    • objektívne hodnotenie,
    • oboznámenie sa s kritériami, podľa ktorých je hodnotený, a poznať výsledok hodnotenia,
    • dodržiavanie základných psychohygienických noriem vo výchovno-vzdelávacom procese,
    • prednostnú ochranu a pomoc – škola využíva sociometriu na odhaľovanie nevhodného správania,
    • ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním – sociometria, schránka dôvery, v prípade podozrenia sú žiakovi poskytnuté informácie na riešenie problému,
    • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu
    • zapožičanie učebníc a povinnosť nepoškodené ich po ročnom užívaní vrátiť škole,
    • prestávku, ako ju stanovuje školský poriadok školy, na oddych v celom rozsahu trvania prestávky,
    • ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu písomnou formou, ospravedlnením od rodiča, pred začiatkom vyučovacej hodiny,
    • zdravotne znevýhodnený žiak má právo na primerané personálne, materiálno-technické a priestorové podmienky,
    • individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených v § 24 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
    • osvojiť si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované základnou školou.

     

    3.2       Povinnosti žiaka

    K povinnostiam žiaka patrí:

    • osvojiť si a zachovávať základné pravidlá a časový harmonogram a program školy, rešpektovať jej zameranie a svojimi vzájomnými vzťahmi prispieť k dobrej atmosfére,
    • osvojiť si zásady mravného správania, vedomosti a praktické zručnosti na veku primeranej úrovni,
    • svojím vystupovaním a činnosťou neobmedzovať osobnú slobodu iných a neohrozovať ich mravnosť, zdravie a bezpečnosť,
    • osvojiť si zásady vlastenectva, humanity a demokracie,
    • byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických a iných zamestnancov a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole,
    • chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí,
    • zachovávať osobnú hygienu a hygienu prostredia,
    • šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením, hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami,
    • dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok, zasadací poriadok v triedach a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté v školskom poriadku školy,
    • udržiavať v škole poriadok v triedach i na chodbách,
    • žiak je povinný byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený (vyhláška MŠ 320/2008, § 20, odsek 3), za výstrednosti sa považujú: úprava nechtov, ktorá znemožňuje absolvovať aktivity na telesnej a športovej výchove, tričká, mikiny a šaty so symbolmi propagujúcimi marihuanu, drogy, oblečenie s vulgárnymi nápismi či nápismi podnecujúcimi k rasovej nenávisti, symboly násilia, počas vyučovania sa žiakovi zakazuje mať prekrytú hlavu (čiapka, šiltovka, kapucňa a pod.), pri každej úprave zovňajšku dbá na fakt, že je žiakom základnej školy a charakterom svojho oblečenia ju reprezentuje.

     

    3.3       Správanie žiaka v škole

    • Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia načas, riadne pripravený, so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie.
    • Žiak má triednym učiteľom určené miesto podľa zasadacieho poriadku, ktoré nesmie v priebehu vyučovania svojvoľne meniť. V odborných učebniach a dielňach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.
    • Školské potreby má uložené na lavici alebo v aktovke, kde udržuje poriadok.
    • Počas vyučovania sedí disciplinovane, sústredene sleduje výklad, nevyrušuje a nerozptyľuje pozornosť spolužiakov, pracuje samostatne.
    • Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
    • Ak sa žiak nemohol zo závažných dôvodov pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny písomným potvrdením od zákonného zástupcu.
    • Žiak ihneď oznámi príslušnému vyučujúcemu každý aj drobný úraz alebo zdravotný problém.
    • Žiak môže opustiť triedu, cvičisko, pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
    • Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.
    • Mobilný telefón si žiak nosí do školy na vlastnú zodpovednosť a počas celej doby vyučovania a výchovnej činnosti ho má vypnutý. Používanie mobilného telefónu a iných IKT zariadení je počas vyučovania vrátane prestávok, obeda a výchovnej činnosti zakázané. Používanie mobilných telefónov je možné len v osobitných prípadoch so súhlasom učiteľa, vychovávateľa. V škole je zakázané nabíjať si akékoľvek elektronické zariadenia, vrátane mobilných telefónov.

     

    3.4       Správanie sa žiakov cez prestávky

    • Počas 5 a 10-minútových prestávok zostávajú žiaci zvyčajne vo svojich triedach, desiatujú, pripravujú sa na nasledujúcu hodinu. Dvere do triedy majú dokorán otvorené.
    • Z dôvodu bezpečnosti sa po chodbách a schodištiach chodí vpravo a krokom.
    • Žiak sa zdržiava počas veľkej prestávky v triede, prípadne na chodbe prislúchajúcej triede alebo, ak tak určí dozorkonajúci učiteľ, v areáli školy.
    • Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do košov, je zakázané rozhadzovať akékoľvek predmety po chodbách, záchodoch, hádzať do záchodových mís, pisoárov a umývadiel a z okien.
    • Presun žiakov z triedy do triedy, do odbornej učebne sa koná pod dohľadom vyučujúceho alebo dozorkonajúceho učiteľa na začiatku vyučovacej hodiny alebo počas prestávok. Odchod z vyučovacej hodiny sa nemusí konať hromadne, ak s tým vyučujúci súhlasí. 
    • Ak žiak potrebuje hovoriť s niektorým vyučujúcim, vyžiada si ho prostredníctvom pedagogického dozoru. Žiakom nie je dovolené vstupovať bez sprievodu učiteľa do zborovne alebo riaditeľne.
    • Ak si žiak potrebuje vybaviť niečo s vedením školy, koná prostredníctvom triedneho učiteľa.

     

    3.5       Správanie žiakov mimo školy

    • Žiak je povinný slušne sa správať na školských výletoch a akciách mimo školy aj v mimovyučovacom čase organizovaných školou.

     

    3.6       Žiakovi je zakázané

    • Prinášať do školy veci, časopisy, hry, ale aj videá, fotky a hry akéhokoľvek mediálneho formátu obsahujúce erotický obsah.
    • Manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (napr. hasiace prístroje).
    • Používať vulgárne výrazy.
    • Nosiť do školy cenné veci a neprimerane vysoké čiastky peňazí; v prípade straty či odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka a zákonného zástupcu.
    • Robiť si zvukový a obrazový záznam bez súhlasu vyučujúceho.
    • Našepkávať, zabávať sa počas vyučovacej hodiny.
    • Akékoľvek slovné zastrašovanie, prejavy šikanovania, psychické a fyzické násilie a jeho propagácia.
    • Prechovávanie zbraní a predmetov ohrozujúcich zdravie (napr. nôž, zábavná pyrotechnika, sklenené nádoby, horľavé látky a iné).
    • Prejavovať alebo propagovať rasovú, náboženskú či inú intoleranciu.
    • Žiak školy má prísny zákaz fajčiť, požívať alkoholické nápoje, drogy a iné omamné látky v škole, v celom areáli školy, ale aj mimo školy a na všetkých akciách organizovaných školou. Zakázané je aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, energetických nápojov, kávy a elektronickej cigarety či žuvacieho tabaku prípadne iných omamných látok do areálu školy. Rovnako aj propagácia týchto látok na oblečení žiakov či iných predmetoch je zakázaná.

     

    3.7  Opatrenia vo výchove

     

    3.7.1    Pochvaly a ocenenia

    Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.

     

    Pochvala triednym učiteľom

    Udeľuje sa spravidla za:

    • výborný prospech (do priemeru známok 1,5 bez známky 3 – dobrý),
    • vzorné a príkladné správanie,
    • reprezentáciu triedy v školských súťažiach,
    • aktívnu pomoc pri riešení úloh učiteľom.

     

    Pochvala riaditeľom školy

    Udeľuje sa spravidla za:

    • úspešnú reprezentáciu školy,
    • prezentáciu školy na verejnosti,
    • schopnosť spolupráce a ochotu pomôcť iným,
    • za záslužný alebo statočný čin.

     

    3.7.2    Napomenutie, pokarhanie, znížená známka zo správania

    Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu udeliť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa, ako aj udeliť zníženú známku zo správania.

     

    Napomenutie od triedneho učiteľa sa spravidla sa udeľuje za:

    • bezdôvodný oneskorený príchod na vyučovanie (do 5-krát),
    • neprezúvanie sa v priestoroch školy,
    • nevhodné správanie voči učiteľom a zamestnancom školy,
    • porušenia školského poriadku opakujúce sa maximálne 3-krát za hodnotiace obdobie,
    • 3-krát porušenie zákazu používať mobilné telefóny.

     

    Pokarhanie od triedneho učiteľa sa spravidla udeľuje za:

    • bezdôvodný oneskorený príchod na vyučovanie (6 až 10-krát),
    • opakované vulgárne vyjadrovanie,
    • vyhadzovanie predmetov cez okná školy, sedenie alebo státie na okenných parapetoch a vykláňanie sa z okien,
    • naháňanie sa po triede a chodbe školy,
    • porušenie zákazu svojvoľne manipulovať s učebnými pomôckami, pracovným náradím, strojmi a prístrojmi v špeciálnych učebniach,
    • 1 až 4 neospravedlnené hodiny – záškoláctvo,
    • porušenia školského poriadku opakujúce sa maximálne 5-krát za hodnotiace obdobie,
    • 4 až 5-krát porušenie zákazu používať mobilné telefóny.

     

    Pokarhanie od riaditeľky školy sa spravidla sa udeľuje za:

    • fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských priestoroch a na školských akciách,
    • opakujúce sa neslušné správanie, opakované nevhodné a vulgárne nadávky a gestá spolužiakom a učiteľom,
    • ignorovanie výziev učiteľa k práci, znemožňovanie práce učiteľom a spolužiakom,
    • 5 až 12 neospravedlnených hodín – záškoláctvo,
    • porušenia školského poriadku opakujúce sa maximálne 8-krát za hodnotiace obdobie,
    • 6 a viackrát porušenie zákazu používať mobilné telefóny,
    • bezdôvodný oneskorený príchod na vyučovanie (viac než 10-krát).

     

    3.7.3 Znížená známka zo správania na 2. stupeň sa spravidla udeľuje za:

    • viac ako 12 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín, opakované opustenie školy bez povolenia,
    • opakované fajčenie a požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských priestoroch a na školských akciách,
    • prinášanie vecí ohrozujúcich život a zdravie,
    • úmyselné poškodenie školského zariadenia či cudzieho majetku počas vyučovacieho procesu,
    • vyžadovanie domácich úloh od spolužiakov, desiat, rôznych služieb, akéhokoľvek množstva peňazí, oblečenia, obutia, školských potrieb pod hrozbou bitky v škole,
    • falšovanie lekárskych ospravedlnení a ospravedlnení od zákonných zástupcov,
    • prepísanie známky v žiackej knižke alebo v klasifikačnom zázname,
    • kyberšikana počas vyučovacieho procesu.

     

    3.7.4    Znížená známka zo správania na 3. stupeň sa spravidla udeľuje za:

    • opakujúce priestupky uvedené v bode 3.7.3,
    • krádež,
    • úmyselné ublíženie na zdraví.

     

    3.7.5 Znížená známka zo správania na 4. stupeň sa spravidla  udeľuje za:

    • spáchanie takého činu, ktorým bola ohrozená výchova ostatných žiakov,
    • spáchanie takého činu, pri ktorom boli ohrozené životy žiakov a zamestnancov školy.

     

    3.7.6 Ochranné opatrenie

    • Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie spolužiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným vzdelávanie, riaditeľka školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľka školy okamžite bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, policajný zbor. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľka školy písomný záznam (Zákon 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 58).

     

    Článok 4

    Podmienky na ochranu zdravia žiakov

     

    4.1       Podmienky na ochranu zdravia žiakov

    • Žiak je povinný dodržiavať všetky pravidlá týkajúce sa bezpečného správania v škole.
    • 5 a 10-minútové prestávky sú určené na krátky oddych, prípravu na nasledujúcu hodinu. Po druhej vyučovacej hodine je prestávka (15 minút) určená na desiatu.
    • Žiak má zakázané vykláňať sa z okien, sedieť na parapetných doskách, manipulovať s oknami bez dozoru učiteľa.
    • Žiak nemôže vyhradené priestory v žiadnom prípade opustiť bez súhlasu dozoru.
    • Do odborných učební vchádza žiak len v sprievode učiteľa.
    • V prípade, že žiak utrpí na vyučovacej hodine alebo cez prestávku akýkoľvek úraz, nahlási to ihneď vyučujúcemu alebo dozor konajúcemu učiteľovi, resp. triednemu učiteľovi. Ak to nemôže v prípade úrazu urobiť sám, požiada o nahlásenie spolužiaka alebo iného žiaka školy, ktorý sa nachádza v jeho blízkosti.
    • Žiak chodí do školy čisto a primerane veku oblečený. Prezúva sa do zdravotne vyhovujúcich prezuviek (obuv nezanecháva stopy na podlahe).
    • Pri prácach v dielňach, v odborných učebniach a na hodinách telesnej výchovy dodržiava predpisy, o ktorých ho poučia učitelia daných predmetov.
    • Na hodiny výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, telesnej výchovy, techniky a svet práce si nosí vhodný pracovný a športový úbor.
    • V prípade, že sa žiak necíti zdravotne v poriadku počas vyučovania, ohlási to ihneď vyučujúcemu.
    • Žiak sa stará o svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Správa sa tak, aby sebe ani svojim spolužiakom nespôsobil ujmu na zdraví. Dodržiava pokyny na zachovanie čistoty v triede a v škole, dodržiava zásady osobnej hygieny.
    • Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov.

     

    4.2  Starostlivosť o ochranu pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

     

    4.2.1    Prevencia a riešenie šikanovania v škole

    Charakteristika šikanovania

    Šikanovaním je akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, ich ohrozovanie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie môže zanechať následky na psychickom a fyzickom zdraví.

    Znaky šikanovania:

    • úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému,
    • agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,
    • opakované útoky,
    • nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou.

    Prejavy šikanovania:

    • fyzické útoky,
    • urážlivé prezývky,
    • nadávky,
    • posmech,
    • príkazy vykonať určitú vec proti svojej vôli,
    • odcudzenie veci, prehliadanie a ignorovanie obete.

     

    Z hľadiska priestupkového zákona môže šikanovanie napĺňať skutkovú podstatu priestupkov (proti občianskemu spolunažívaniu, proti majetku). Z hľadiska trestného zákona môže šikanovanie naplniť skutkovú podstatu trestného činu (prečin alebo zločin – ohováranie, nebezpečné vyhrážanie, ublíženie na zdraví, obmedzovanie osobnej slobody, nátlak, vydieranie, lúpež, krádež, poškodzovanie cudzej veci, neoprávnené užívanie cudzej veci).

    Páchateľom trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. Za spolupáchateľstvo trestného činu sa považuje, ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb.

    Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil 14. rok veku. Pedagogický zamestnanec, ktorému bude známy prípad šikanovania a neprijme v tomto smere žiadne opatrenie, sa vystavuje riziku trestného postihu. Svojím konaním môže naplniť i skutkovú podstatu trestného činu – neprekazenia, neoznámenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví, a to tak, že inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia či funkcie.

     

    Prevencia šikanovania

    Škola netoleruje šikanovanie v žiadnych podobách. V rámci účinnej prevencie šikanovania škola:

    • vytvára priaznivú klímu,
    • zabezpečuje úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy a zákonnými zástupcami, jasne vymedzuje možnosť oznamovať aj zárodky šikanovania (pri zachovaní dôvernosti oznámení),
    • školským poriadkom jasne stanovuje pravidlá správania, vrátane sankcií za ich porušovanie, vedie písomnú dokumentáciu o riešení konkrétnych prípadov šikanovania,
    • v súlade s pracovným poriadkom zaisťuje zvýšený dozor pedagogických zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení, v čase záujmovej a mimoškolskej činnosti v priestoroch, kde by mohlo dôjsť k šikanovaniu (záchody, šatne),
    • pre pedagogických zamestnancov organizuje semináre s odborníkmi zaoberajúcimi sa danou problematikou,
    • zabezpečuje vzdelávanie triednych učiteľov, koordinátorov prevencie a výchovných poradcov v oblasti prevencie šikanovania,
    • pri riešení problémov so šikanovaním úzko spolupracuje s odborníkmi príslušného centra výchovnej a psychologickej prevencie,
    • stanovuje oznamovaciu povinnosť pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom okamžite upozorniť na problémy šikanovania vedenie školy, ktoré bez meškania problém rieši a každej obeti poskytne okamžitú pomoc.

     

    Metódy riešenia šikanovania školou

    • Zaistenie ochrany obetiam.
    • Rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi.
    • Nájdenie vhodných svedkov (individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami). Nikdy nekonfrontovať obete a agresorov! Zabránenie agresorom krivo vypovedať, izolovanie, neumožnenie dohody na spoločnej výpovedi.
    • Kontaktovanie zákonných zástupcov.
    • Kontaktovanie centra výchovného a psychologického poradenstva alebo diagnostického centra.
    • Poskytnutie podpory obeti.
    • Nahlásenie závažnejšieho prípadu šikanovania polícii.

    Opatrenia

    Pre obete:

    • odporúčanie zákonným zástupcom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť.

    Pre agresorov:

    • odporúčanie zákonným zástupcom agresorov vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť,
    • udelenie opatrenia vo výchove – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy, zníženie známky zo správania,
    • v mimoriadnych prípadoch:
    • odporučenie rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do príslušného diagnostického centra alebo liečebno-výchovného sanatória,
    • oznámenie príslušnému ÚPSVaR – odbor sociálnoprávnej ochrany detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletých v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
    • oznámenie príslušnému útvaru policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin.

     

    Spolupráca školy s rodičmi žiakov

    • Pri podozrení zo šikanovania škola predvolá rodičov obete i agresorov na pohovor s riaditeľom školy v prítomnosti výchovného poradcu alebo koordinátora prevencie, z ktorého sa vyhotoví písomný zápis.
    • Upozorní rodičov, aby sledovali možné príznaky šikanovania a ponúkne im pomoc.
    • Zabezpečí taktný prístup a zachovanie dôvernosti informácií zo strany pedagogických zamestnancov.

     

    Spolupráca školy s inými inštitúciami

    V rámci prevencie šikanovania škola:

    • úzko spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP),
    • riadi sa opatreniami a odporúčaniami Štátnej školskej inšpekcie a CPPPaP.

    Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu je riaditeľ školy povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť:

    • príslušnému útvaru policajného zboru,
    • orgánu sociálnoprávnej ochrany.

     

    4.3     Postupy pri prechovávaní a užívaní legálnych a nelegálnych drog na škole a ich opatrenia

    • Žiaci základnej školy nesmú fajčiť, piť alkoholické nápoje, požívať a vdychovať omamné látky a drogy, hrať o peniaze, a to aj mimo školy.
    • Je povinnosťou každého žiaka, učiteľa, vychovávateľa i ostatných zamestnancov školy informovať triedneho učiteľa o žiakovi, ktorý fajčí, pije alkohol alebo užíva drogy v školskom prostredí i mimo neho.
    • Po oznámení uvedenej skutočnosti sa triedny učiteľ diskrétne porozpráva so žiakom o jeho problémoch, o príčinách užívania návykových látok, o ich škodlivosti a o dôsledkoch ich užívania. V nastávajúcom období venuje žiakovi zvýšenú pozornosť.
    • Ak žiak v sledovanom období nezmení vzťah k návykovým látkam, triedny učiteľ žiakovi udelí pokarhanie triednym učiteľom a predvolá si rodičov žiaka, aby ich o daných skutočnostiach informoval.
    • Ak ani potom nedôjde k zmene postojov žiaka, triedny učiteľ predvolá opäť rodičov a zorganizuje spoločné stretnutie za účasti výchovnej komisie. Nasleduje pokarhanie žiaka riaditeľom školy a zápis do triedneho výkazu.
    • Ak ani vtedy žiak nezmení správanie, triedny učiteľ zorganizuje stretnutie, na ktoré pozve oboch rodičov, koordinátora prevencie drogových závislosti, členov výchovnej komisie, prípadne policajta alebo kurátora. Po prešetrení skutočnosti kolektívny orgán navrhne opatrenia. Riaditeľ školy zabezpečí stretnutie s odborníkom – psychológom, lekárom. Žiakovi bude znížená známka zo správania.
    • Povinnosťou triedneho učiteľa je viesť evidenciu pochvál i priestupkov žiakov a o zistených skutočnostiach vhodnou formou informovať na triednických hodinách, pravidelne spolupracovať s rodičmi a o problémoch informovať pedagogickú radu pri riešení výchovných problémov.
    • Učiteľský dozor v čase prestávok bude vykonávať kontrolu priestorov školy v predmetnej veci, hlavný dôraz klásť na sociálne zariadenia a skryté priestory v areáli školy.
    • Pre všetkých žiakov školy organizovať dlhodobé športové súťaže, organizovať jednorazové spoločensko-kultúrne podujatia s cieľom odpútať žiakov školy od myšlienok na užívanie drog a toxikomániu.
    • Koordinátor prevencie drogových závislostí zabezpečí výstavu najnovších odborných publikácií, premietanie filmov k problematike, besedy a prednášky s odborníkmi v danej oblasti.
    • Rozšíriť spoluprácu školy s rodičmi a školskou samosprávou o aktivity v danej oblasti, iniciovať zapájanie rodičov do aktivít školy – školské výlety, školské akcie a súťaže.

     

    Článok 5

    Práva a povinnosti zákonného zástupcu

     

    5.1       Práva zákonného zástupcu

    Zákonný zástupca žiaka má právo najmä:

    • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
    • oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy, školským poriadkom,
    • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
    • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
    • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
    • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
    • byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

     

    5.2       Povinnosti zákonného zástupcu

    Zákonný zástupca žiaka je povinný najmä:

    • dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas,
    • oznámiť dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní a doložiť doklad v súlade so školským poriadkom školy,
    • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu výchovy a vzdelávania v škole a na plnenie školských povinností,
    • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom školy,
    • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
    • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
    • nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
    • zúčastňovať sa na triednych aktívoch združenia rodičov školy a dostaviť sa do školy na predvolanie triedneho učiteľa alebo vedenia školy.

     

    Článok 6

    Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

     

    6.1 Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

    • Žiak sa ku všetkým zamestnancom školy správa slušne a zdvorilo.
    • Žiak rešpektuje pokyny všetkých zamestnancov školy.
    • Zamestnanci školy rešpektujú dôstojnosť žiaka.
    • Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského poriadku musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého.
    • Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania (§ 29 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z.).
    • Každý zamestnanec školy sleduje správanie žiakov s cieľom nepripustiť, prípadne odhaliť sociálnopatologické javy v správaní žiakov, napr. šikanovanie žiakov, prechovávanie drog, poškodzovanie školského majetku a pod.
    • Pri akomkoľvek podozrení na šikanovanie a iné sociálnopatologické javy upozorní prevádzkový zamestnanec ktoréhokoľvek pedagogického pracovníka, ktorý je ďalej povinný postúpiť vec triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi a vedeniu školy.

     

    6.2 Pedagogický zamestnanec je povinný

    • Chrániť a rešpektovať práva žiaka a jeho zákonného zástupcu.
    • Zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave žiakov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku.
    • Rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie.
    • Usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu žiaka.
    • Aktívne sa podieľať na kontakte so zákonným zástupcom žiaka.
    • Vykonávať pedagogickú alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu.
    • Viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce.
    • Poskytovať žiakovi a zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním, pravidelne informovať žiaka alebo jeho zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.
    • Viesť žiakov školy k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane zariadenia a ostatného vlastníctva pred jeho poškodením, stratou, zničením a zneužitím.

     

    6.3       Spolupráca školy a rodiny

    • Škola priebežne informuje zákonných zástupcov o prospechu a správaní žiaka.
    • Učiteľ oznamuje zákonným zástupcom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly.
    • Jedným z prostriedkov na informovanie zákonných zástupcov je žiacka knižka alebo internetová žiacka knižka. Do žiackej knižky sa okrem hodnotenia žiaka vpisujú aj dôležité oznamy pre zákonných zástupcov. Na tento účel slúžia aj konzultačné hodiny.
    • Styk zákonného zástupcu žiaka s riaditeľstvom školy a s učiteľmi je možný iba po

    skončení vyučovania alebo po individuálnom dohovore s vyučujúcim. Vo výnimočných prípadoch cez prestávky alebo na pozvanie učiteľom v určený čas.

     

    Článok 7

    Podmienky nakladania s majetkom školy a jeho ochrana

    7.1       Podmienky nakladania s majetkom školy a jeho ochrana

    • Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok pred poškodením.
    • Ak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí školský majetok, zákonní zástupcovia sú povinní škodu v plnej miere nahradiť.
    • Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak učebnicu stratí, musí ju zaplatiť.
    • Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice odovzdáva v pôvodnej škole.

     

    Článok 8

    Iné

    8.1       Triedna samospráva žiakov

    • Žiacky kolektív triedy si so súhlasom triedneho učiteľa volí triednu žiacku samosprávu na čele s predsedom a ďalšími členmi podľa odporúčania triedneho učiteľa do 15.9. daného školského roka.
    • Predseda zastupuje triedu v školskom parlamente, dbá o poriadok, správanie spolužiakov a o inventár triedy. Predkladá požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim.
    • Povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ.
    • Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.

    Článok 9

    Záverečné ustanovenie

    1. Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľka školy po prerokovaní na pedagogickej rade.
    2. Školský poriadok sa zverejnení vo všetkých triedach, zborovni a na webovom sídle školy.
    3. Riaditeľka školy oboznámi s poriadkom zamestnancov školy a triedni učitelia žiakov preukázateľným spôsobom, ako aj informujú o jeho vydaní a obsahu zákonných zástupcov žiakov.
    4. Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 26. augusta 2022, týmto dňom sa ruší Školský poriadok z 20. apríla 2021.

     

    V Badíne, dňa 26. augusta 2022                              

                                                             

                                                                                                                         ......................................................................

    Mgr. Viera Turianska     

         riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • ekonom@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje