• Čin hodný uznania
     • Čin hodný uznania

     • Deň Zeme sa už tradične spája s aktivitami zameranými na ochranu našej planéty. Čoraz viac ľudí sa zapája do organizovaných dobrovoľníckych aktivít, smerujúcich k odľahčeniu prírody od odpadu. Nás potešila nečakaná správa od obyvateľov Badína, že počas prechádzky stretli žiakov školy zbierať odpadky. Táto informácia nás ubezpečila, že environmentálne problémy nie sú ľahostajné ani mladej generácii. Po rozhovore s jednou zo zúčastnených žiačok sme sa dozvedeli, že sa ide o viac rokov trvajúcu tradíciu, ktorú si organizujú samotní žiaci. Smutným faktom je, že na pomerne krátkom úseku popri ceste, vyzbierali sedem vriec odpadu.   

      Veľké poďakovanie patrí Matilde, Ajovi, Kire a Emke za ich ochotu zveľaďovať prostredie obce a byť príkladom pre nás ostatných.  

    • 57. ročník chemickej olympiády, okresné kolo (2020/2021)
     • 57. ročník chemickej olympiády, okresné kolo (2020/2021)

     • Aj v školskom roku 2020/21 sa z dôvodu mimoriadnej situácie, kvôli koronavírusu, uskutočnilo školské aj okresné kolo chemickej olympiády dištančnou formou.

      Na túto súťaž sa starostlivo od októbra pripravovali piati žiaci 9. ročníka. Naša príprava sa spočiatku realizovala v škole, no rýchlo sme museli prejsť k stretnutiam vo virtuálnom priestore. Každý pondelok v popoludňajších hodinách mimo vyučovania sme sa stretli v zložení Martin Baculák, Karin Bullová, Karol Končok, Paula Nátanová, Adam Sečkáš a pani učiteľka L. Dovalová, aby sme spoločne riešili rôzne úlohy z chémie, opakovali si názvoslovie, výpočty, chemické zákonitosti a iné. Praktickú časť žiaci absolvovali v tomto období žiaľ len raz, v našom laboratóriu v škole.

      Naša príprava určite nebola márna, pretože podobne ako vlani, aj teraz sme bodovali. Všetci piati spomenutí žiaci postúpili zo školského do okresného kola, v ktorom sa stali úspešnými riešiteľmi.

      Paula Nátanová sa umiestnila na najkrajšom 1. mieste s najvyšším počtom bodov zo všetkých 24 účastníkov okresného kola.

      Ďakujeme za usilovnosť, pravidelné stretnutia, doterajšiu skvelú spoluprácu a úspešnú reprezentáciu.

      Všetkým zo srdca gratulujeme.

     • Úspechy žiakov v predmetových olympiádach

     • Hoci dištančné vzdelávanie 2. stupňa trvá už niekoľko mesiacov, žiaci majú aj naďalej možnosť zapájať sa do rôznych súťaží. Ako inak v online podobe. Študenti i učitelia by určite potvrdili, že v súčasných podmienkach nie je jednoduché dôkladne sa pripraviť na takúto reprezentáciu školy. No aj napriek tomu naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky v okresných kolách predmetových olympiád z chémie, geografie, techniky či zo slovenského jazyka a cudzích jazykov. Samozrejme uznanie patrí aj žiakom, ktorí síce nedosiahli na ocenenia, ale získali skúsenosti, ktoré sú prínosom nielen pre nich ale aj pre našu školu. Ďakujeme učiteľom za prácu so žiakmi mimo vyučovania. Ceníme si snahu, usilovnosť a ochotu študentov obetovať svoj voľný čas príprave. Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

     • Debatný klub

     • Aj napriek pandemickým opatreniam a dištančnému vzdelávaniu sa každú stredu v online priestore MS Teams stretávajú naši žiaci spolu s pánom učiteľom Pastierikom a pani učiteľkou Ťavodovou v debatnom klube, ktorý sa stal členom Slovenskej debatnej asociácie. V rámci jej aktivít sa štyri naše tímy zapojili do Juniorskej debatnej ligy, kde sa nám napriek tomu, že sme v debatovaní úplní nováčikovia, darí fantasticky. Súťaž je rozdelená na dve korešpondenčné a dve online kolá. Musíme sa pochváliť, že po korešpondenčnej časti sa na prvých dvoch miestach v rámci stredného Slovenska umiestnili tímy našich žiakov (BAD3 Karin Hakelová a Nina Kapustová, BAD2 Michaela Borošová a Martin Baculák), dokonca po sčítaní bodov boli najlepší zo všetkých debatných tímov na celom Slovensku. V marci sa konalo prvé online kolo, kde si mohli naši žiaci prvýkrát vyskúšať debatovať proti rovesníkom z iných debatných klubov, napriek nulovým skúsenostiam to zvládli výborne. V júni ich čaká ešte druhé online kolo, na ktoré sa už teraz intenzívne pripravujú.

    • 16. Projektwettbewerb Chemie
     • 16. Projektwettbewerb Chemie

     • Tento rok sme sa stali jednou z troch pozvaných škôl zo Slovenska v 16. ročníku súťaže projektov organizácie VCÖ (Asociácia učiteľov chémie Rakúska) s medzinárodnou účasťou (Rakúsko, Maďarsko, Nemecko a Slovensko).

      K hlavným cieľom tejto projektovej súťaže patrí podpora bádateľskej činnosti žiakov a experimentálneho vyučovania chémie resp. prírodných vied. 

      Na podporu spomenutého cieľa získava každá zúčastnená škola, aj naša, projektovú pomoc vo výške 1000 eur v podobe rôznych pomôcok a materiálu.

      Odovzdané pomôcky sú len začiatkom celého procesu. Aj s ich pomocou budeme realizovať v rámci chemického krúžku Kremík náš projekt zameraný na prípravu rôznych pigmentov, ktoré využijeme pri výtvarnom tvorení.

      Spojenie umenia a chémie cez pigmenty, ktoré sú vo výtvarnom svete nenahraditeľné, bude o to vzácnejšie, keď si ich pripravíme sami z bežných aj prírodných zdrojov a nezaťažíme tak životné prostredie využívaním priemyselnej výroby, pretože aj malá kvapka v mori sa ráta.

      Za sprostredkovanie účasti v súťaži ďakujeme pani doc. RNDr. Márii Ganajovej, CSc. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a prezidentovi VCÖ Ralfovi Beckerovi z rakúskeho kompetenčného centra pre didaktiku chémie.

      Viac o našom projekte a jeho postupnej realizácii sa dozviete na našej chemickej stránke: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/a16-projektwettbewerb-2020-2021/

     • Erasmus+ Učebné štýly

     • Logicko-matematický, vizuálny, prírodný či muzikálny? Alebo aj všetky naraz? Naši žiaci už podľa dominantného druhu inteligencie a učebného štýlu vedia, kto je aký typ. Na tento poznatok potom nadväzovala neľahká úloha: vytvoriť mini poster na tému môj učebný štýl. Bolo si treba niečo prečítať, zamyslieť sa a kreatívnym spôsobom ilustrovať daný štýl. Pozrite, ako si s tým deti poradili. Sú parádne, nie? 

    • Svetový deň snehuliakov
     • Svetový deň snehuliakov

     • Vedeli ste, že 18. január je deň určený snehuliakom? Prečo práve tento deň? Je jasné, že musí byť v zimných mesiacoch, preto je to január a číslo 18 je symbolom snehuliaka – osmička má rovnaký tvar ako snehuliakova postava a jednotka je jeho metla.

      Napriek tomu, že príroda k nám tento rok na snehovú nádielku nie je štedrá, v týždni od 18. januára si pre nás pripravila výnimku a my sme s chuťou využili čerstvo napadaný sneh na oslavu tohto dňa stavaním snehuliakov a šantením v snehu.

      Keďže nám už počasie v závere týždňa neprialo a naši snehuliaci mali krátky život, vyrobili sme si aspoň ich trvanlivú, papierovú verziu. Tak ako snehové vločky aj každý snehuliak je originál a tí naši sú takí tiež. 

    • Školský klub detí – miesto pre hru a tvorenie
     • Školský klub detí – miesto pre hru a tvorenie

     • Deti sú v neustálom prúde tvorenia, ak ich dospelý nezastaví  hodnotením a posudzovaním toho, čo vymysleli a vytvorili. Ich radosť z procesu je inšpiratívna aj pre nás, dospelých. Ich prežívanie prítomného okamihu v hre a tvorení je zároveň prirodzeným učením a rozvíjaním ich zručností a talentov. Keď vonku nie je príjemné počasie, máme dostatok prostriedkov na to, ako prežiť príjemný a zmysluplný čas v triede. Hlavolamy, skladačky, stavebnice a spoločenské hry sú obľúbené „múdre“ hračky. Ručné práce, kreslenie a modelovanie rozvíjajú jemnú motoriku a kreativitu. Spoločné zdieľania v kruhu zas rozvíjajú emocionálnu inteligenciu a dodržiavanie bežného pravidelného režimu ich učí zodpovednosti. Pre podporu zdravia venujeme pozornosť aj pobytu vonku, či zdravému ovocnému olovrantu. Pri všetkých týchto činnostiach je svet s Vašimi deťmi čarovný, plný jednorožcov, drakov a zaujímavých príbehov. Sám život v ŠKD je jeden malý príbeh.

     • Klasifikácia a hodnotenie žiakov za 1. polrok šk. roka 2020/2021

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ, Tajovského 2 Badín, po prerokovaní na mimoriadnej pedagogickej rade zo dňa 18.12.2020, oznamuje zákonným zástupcom a žiakom školy zúčastňujúcich sa dištančného vzdelávania v zmysle Usmernenia k priebežnému a celkovému  hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, vydaného MŠVVaŠ SR, že predmety, ktoré v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ich vzdelávacie ciele kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou, budú nehodnotenými vyučovacími predmetmi. 

      Stupeň klasifikácie sa nahrádza slovom „absolvoval“.

      Ostatné vyučovacie predmety v zmysle záverov pedagogickej rady budú hodnotené klasifikáciou - „známkou“.

      1. stupeň ZŠ

                  1. ročník

                         Slovné hodnotenie

                   2. - 4. ročník

                         SJL, ANJ, MAT,VLA, PVO, PDA, VYV, PVC, správanie - známka

                         INF,TEV, HUV, ETV, NBV – absolvoval

       2. stupeň ZŠ

                        SJL, ANJ, NEJ, MAT, DEJ, FYZ, CHE, GEG, BIO, OBN, THD, správanie - známka

                        TSV, HUV, VYV, ETV, NBV-  absolvoval. 

      Riadny termín na hodnotenie žiakov 1. stupňa za prvý polrok školského roka 2020/2021 je 31.1.2021.

      Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov 2. stupňa za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021. Predĺžený termín bude iba u tých žiakov a predmetov, v ktorých nebude možná klasifikácia v riadnom termíne (31.1.2021).

    • Vianočná pošta pre seniorov
     • Vianočná pošta pre seniorov

     • Vianoce sú sviatkami pokoja, radosti a lásky. Každému z nás je na svete oveľa lepšie, ak cíti, že ho má niekto rád, že niekto na neho myslí, že je niekto, kto o ňom vie. Toto sa dá dokázať aj maličkým darčekom. Jeden taký darček sme pripravili aj my pre starčekov z domovov pre seniorov. Zapojili sme sa do celoslovenského projektu Vianočná pošta (podobne ako pred dvomi rokmi). Technikou modrotlače sme vyrobili plátenká na vianočné pohľadnice a vymysleli sme veršované Vianoce, básničky, ktoré sme napísali do vnútra pohľadníc. V balíčku sme poslali aj tri útle knižočky Príbehy starých rodičov I., II., III. so skutočnými a úsmevnými príbehmi našich starých rodičov z ich mladosti.

      Veríme, že tento náš pozdrav sa bude „starkovcom“ páčiť a vyčarí úsmev na ich tváričkách.

      Žiaci z chemického krúžku Kremík (7. A a 7. B trieda)

      Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/fin-podpora-mksr/vianocna-posta/

    • Návrh vianočnej pohľadnice
     • Návrh vianočnej pohľadnice

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pred necelým mesiacom poprosilo deti, aby pomohli s návrhom vianočnej pohľadnice. Svoje diela zaslalo viac ako 3 600 mladých tvorcov! Návrhy prišli nielen z celého Slovenska, ale aj z Česka, Francúzska, či Veľkej Británie.

      Z tohto množstva návrhov vybrali 40 najkrajších a najzaujímavejších. Jedným z nich bola aj pohľadnica žiaka našej školy z 3. B triedy - Mateja Poliaka, ktorému týmto srdečne blahoželáme k jeho úspechu.

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     • Tak ako každý rok i tento sme privítali v našej škole Mikuláša. Aj keď bez snehu a mrazu a bez koča, ale zato s čertíkom, anjelikom a mikulášskou nádielkou. Mikuláš sprevádzaný svojimi pomocníkmi ponavštevoval našich žiakov v triedach. Za pesničku, či básničku odmenil Mikuláš žiakov sladkou odmenou, avšak niektorým nezbedníkom ostala po stretnutí s čertíkom na tvári čierna škvrna. Nálada bola výborná a najmä mladší žiaci prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli Mikulášovi predviesť všetko, čo dokážu.

    • Prípravy na čas vianočný
     • Prípravy na čas vianočný

     • Adventný kalendár postupne odhaľuje svoje prekvapenia a my v školskom klube pracujeme na  skrášľovaní tried a vytváraní vianočnej atmosféry.  Naši prváci sú veľmi akční a najradšej by každý deň niečo vyrábali.  Zastaviť ich dokážu len rodičia, ktorí keď sa zjavia vo dverách a povedia meno svojho dieťaťa, si väčšinou vypočujú ťažký povzdych: "Ale mami, ja tu chcem ešte zostať."

      Svoje manuálne zručnosti už klubári predviedli pri modelovaní zo slaného cesta, mandaly vyfarbujú ako profesionáli a výroba originálnych mikulášskych čižiem bola pre nich hračkou. Samozrejme, k takejto pracovnej atmosfére patrí aj hudba. Vianočné piesne znejú školským klubom už pár dní a je nám spolu fajn.

    • Zrážkomer
     • Zrážkomer

     • Interaktívne učebne vonku na celom území Slovenska nám v októbri zabezpečil výdatný dážď. Pre nás v ŠKD ideálna príležitosť vyrobiť si svoje vlastné zrážkomery, vyskúšať si pomocou nich meranie zrážok a sledovať, koľko zrážok u nás naprší. Zrážkomery žiaci vyrábali zo skleneného pohára, aj z plastovej fľaše, na ktoré permanentnou fixkou nakreslili centimetrovú stupnicu. Následne sme všetci spoločne vyhľadali vhodné miesto s otvoreným priestorom na ich umiestnenie. Keď pršalo, hurá von. Odčitovali sme, koľko vody nám do nádob napršalo a získané údaje sme si zaznačili do grafu. Deti si takto v praxi zažili, čo znamená, keď naprší napr. päť milimetrov zrážok na meter štvorcový. Výpočet priemerných mesačných zrážok deťom dovolil vyskúšať si v praxi prácu s grafom, naučili sa, v čom nám môže pomôcť a čo nám ukazuje. Pri výpočtoch sme sa zábavnou formou potrápili aj s násobilkou.

       

     • iBobor 2020

     • Tento rok sme sa do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor zapojili online počas dištančného vyučovania. V rámci celého Slovenska sa súťaže zúčastnilo 55064 žiakov a študentov z 804 škôl. Tešíme sa, že 46 našich žiakov 5. až 9. ročníka využilo nadobudnuté znalosti a vďaka vlastnému nasadeniu a intelektu sa stali úspešnými riešiteľmi. Traja žiaci 5.B triedy dokonca získali najvyšší počet bodov v kategórii Bobrík Organizátorom ďakujeme, všetkých našich žiakov oceňujeme za ich snahu a tešíme sa opäť o rok! 🙂

    • Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku 2020/2021
     • Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku 2020/2021

     • Hovorí sa, že keď ovládate cudzí jazyk, tak ste všade doma. Veríme, že aj naši žiaci si to budú môcť po hodinách, dňoch, rokoch usilovného štúdia cudzieho jazyka povedať. A aj preto sme, tak ako každý rok, zorganizovali olympiádu v cudzích jazykoch, aby sme žiakom umožnili zmerať si ich jazykové zručnosti.  

      Zorganizovanie tohtoročnej olympiády bolo kvôli obmedzeniam síce trochu komplikovanejšie, no napriek tomu sme to všetci zvládli. Na tomto mieste patrí vďaka všetkých zúčastneným. Učiteľom, ktorí žiakov viedli a umožnili zrealizovanie olympiády a vďaka všetkých  zúčastneným žiakom, ktorí si na olympiáde preverili svoje zručnosti.  

      No ako každá súťaž má svojich víťazov i svojich porazených, inak to nie je ani tu.  

       

      V kategórii 1.A ANJ vyhrali: 

      1. miesto Rakovská, Damiána  

      2. miesto Ferjenčík, Vladimír 

      3. miesto Kapustová, Nina 

       

      V kategórii 1.B ANJ vyhrali:

      1. miesto Baculák, Martin

      2. miesto Zomborský, Tomáš

      3. miesto Borošová, Michaela

       

      V kategórii 1.B Nej vyhrali 

      1. miesto Kupcová, Simona 

      2. miesto Sečkáš, Adam Štefan 

      3. miesto Nátanová, Paulína 

       

      Víťazom blahoželáme a postupujúcim želáme veľa šťastia v Okresnom kole.  

      V škole Vás budú čakať malé odmeny za veľkú snahu😊 

     • DÔLEŽITÝ OZNAM!

     • Vážení rodiča, milí žiaci,

      na základe rozhodnutia Vlády SR a ÚVZ SR Vám oznamujeme, že od 26.10.2020 dochádza k zmene výučby žiakov ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín.

      Všetci žiaci 2. stupňa   prechádzajú na dištančné vzdelávanie, ktoré bude realizované prostredníctvom Microsoft Teams. Vyučovanie bude prebiehať podľa špeciálneho rozvrhu, ktorý vypublikujeme v priebehu víkendu. Taktiež budú mať upravený rozvrh aj žiaci 1. stupňa ZŠ, ktorí budú pokračovať vo vyučovaní prezenčnou formou

      ŠKD bude v prevádzke od 7.00 hod. (ranný ŠKD) do 15.30 hod. (poobedný ŠKD).

      Strava v stravovacom zariadení Skalica bude zabezpečená pre žiakov 1. stupňa.

      Žiadame Vás o pravidelné sledovanie informácií cez edupage a webovú stránku školy.

      Ďakujeme za porozumenie!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • zs.ms.badin@gmail.com
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje