• Klasifikácia a hodnotenie žiakov za 1. polrok šk. roka 2020/2021

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ, Tajovského 2 Badín, po prerokovaní na mimoriadnej pedagogickej rade zo dňa 18.12.2020, oznamuje zákonným zástupcom a žiakom školy zúčastňujúcich sa dištančného vzdelávania v zmysle Usmernenia k priebežnému a celkovému  hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, vydaného MŠVVaŠ SR, že predmety, ktoré v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ich vzdelávacie ciele kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou, budú nehodnotenými vyučovacími predmetmi. 

      Stupeň klasifikácie sa nahrádza slovom „absolvoval“.

      Ostatné vyučovacie predmety v zmysle záverov pedagogickej rady budú hodnotené klasifikáciou - „známkou“.

      1. stupeň ZŠ

                  1. ročník

                         Slovné hodnotenie

                   2. - 4. ročník

                         SJL, ANJ, MAT,VLA, PVO, PDA, VYV, PVC, správanie - známka

                         INF,TEV, HUV, ETV, NBV – absolvoval

       2. stupeň ZŠ

                        SJL, ANJ, NEJ, MAT, DEJ, FYZ, CHE, GEG, BIO, OBN, THD, správanie - známka

                        TSV, HUV, VYV, ETV, NBV-  absolvoval. 

      Riadny termín na hodnotenie žiakov 1. stupňa za prvý polrok školského roka 2020/2021 je 31.1.2021.

      Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov 2. stupňa za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021. Predĺžený termín bude iba u tých žiakov a predmetov, v ktorých nebude možná klasifikácia v riadnom termíne (31.1.2021).

    • Vianočná pošta pre seniorov
     • Vianočná pošta pre seniorov

     • Vianoce sú sviatkami pokoja, radosti a lásky. Každému z nás je na svete oveľa lepšie, ak cíti, že ho má niekto rád, že niekto na neho myslí, že je niekto, kto o ňom vie. Toto sa dá dokázať aj maličkým darčekom. Jeden taký darček sme pripravili aj my pre starčekov z domovov pre seniorov. Zapojili sme sa do celoslovenského projektu Vianočná pošta (podobne ako pred dvomi rokmi). Technikou modrotlače sme vyrobili plátenká na vianočné pohľadnice a vymysleli sme veršované Vianoce, básničky, ktoré sme napísali do vnútra pohľadníc. V balíčku sme poslali aj tri útle knižočky Príbehy starých rodičov I., II., III. so skutočnými a úsmevnými príbehmi našich starých rodičov z ich mladosti.

      Veríme, že tento náš pozdrav sa bude „starkovcom“ páčiť a vyčarí úsmev na ich tváričkách.

      Žiaci z chemického krúžku Kremík (7. A a 7. B trieda)

      Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/fin-podpora-mksr/vianocna-posta/

    • Návrh vianočnej pohľadnice
     • Návrh vianočnej pohľadnice

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pred necelým mesiacom poprosilo deti, aby pomohli s návrhom vianočnej pohľadnice. Svoje diela zaslalo viac ako 3 600 mladých tvorcov! Návrhy prišli nielen z celého Slovenska, ale aj z Česka, Francúzska, či Veľkej Británie.

      Z tohto množstva návrhov vybrali 40 najkrajších a najzaujímavejších. Jedným z nich bola aj pohľadnica žiaka našej školy z 3. B triedy - Mateja Poliaka, ktorému týmto srdečne blahoželáme k jeho úspechu.

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     • Tak ako každý rok i tento sme privítali v našej škole Mikuláša. Aj keď bez snehu a mrazu a bez koča, ale zato s čertíkom, anjelikom a mikulášskou nádielkou. Mikuláš sprevádzaný svojimi pomocníkmi ponavštevoval našich žiakov v triedach. Za pesničku, či básničku odmenil Mikuláš žiakov sladkou odmenou, avšak niektorým nezbedníkom ostala po stretnutí s čertíkom na tvári čierna škvrna. Nálada bola výborná a najmä mladší žiaci prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli Mikulášovi predviesť všetko, čo dokážu.

    • Prípravy na čas vianočný
     • Prípravy na čas vianočný

     • Adventný kalendár postupne odhaľuje svoje prekvapenia a my v školskom klube pracujeme na  skrášľovaní tried a vytváraní vianočnej atmosféry.  Naši prváci sú veľmi akční a najradšej by každý deň niečo vyrábali.  Zastaviť ich dokážu len rodičia, ktorí keď sa zjavia vo dverách a povedia meno svojho dieťaťa, si väčšinou vypočujú ťažký povzdych: "Ale mami, ja tu chcem ešte zostať."

      Svoje manuálne zručnosti už klubári predviedli pri modelovaní zo slaného cesta, mandaly vyfarbujú ako profesionáli a výroba originálnych mikulášskych čižiem bola pre nich hračkou. Samozrejme, k takejto pracovnej atmosfére patrí aj hudba. Vianočné piesne znejú školským klubom už pár dní a je nám spolu fajn.

    • Zrážkomer
     • Zrážkomer

     • Interaktívne učebne vonku na celom území Slovenska nám v októbri zabezpečil výdatný dážď. Pre nás v ŠKD ideálna príležitosť vyrobiť si svoje vlastné zrážkomery, vyskúšať si pomocou nich meranie zrážok a sledovať, koľko zrážok u nás naprší. Zrážkomery žiaci vyrábali zo skleneného pohára, aj z plastovej fľaše, na ktoré permanentnou fixkou nakreslili centimetrovú stupnicu. Následne sme všetci spoločne vyhľadali vhodné miesto s otvoreným priestorom na ich umiestnenie. Keď pršalo, hurá von. Odčitovali sme, koľko vody nám do nádob napršalo a získané údaje sme si zaznačili do grafu. Deti si takto v praxi zažili, čo znamená, keď naprší napr. päť milimetrov zrážok na meter štvorcový. Výpočet priemerných mesačných zrážok deťom dovolil vyskúšať si v praxi prácu s grafom, naučili sa, v čom nám môže pomôcť a čo nám ukazuje. Pri výpočtoch sme sa zábavnou formou potrápili aj s násobilkou.

       

     • iBobor 2020

     • Tento rok sme sa do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor zapojili online počas dištančného vyučovania. V rámci celého Slovenska sa súťaže zúčastnilo 55064 žiakov a študentov z 804 škôl. Tešíme sa, že 46 našich žiakov 5. až 9. ročníka využilo nadobudnuté znalosti a vďaka vlastnému nasadeniu a intelektu sa stali úspešnými riešiteľmi. Traja žiaci 5.B triedy dokonca získali najvyšší počet bodov v kategórii Bobrík Organizátorom ďakujeme, všetkých našich žiakov oceňujeme za ich snahu a tešíme sa opäť o rok! 🙂

    • Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku 2020/2021
     • Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku 2020/2021

     • Hovorí sa, že keď ovládate cudzí jazyk, tak ste všade doma. Veríme, že aj naši žiaci si to budú môcť po hodinách, dňoch, rokoch usilovného štúdia cudzieho jazyka povedať. A aj preto sme, tak ako každý rok, zorganizovali olympiádu v cudzích jazykoch, aby sme žiakom umožnili zmerať si ich jazykové zručnosti.  

      Zorganizovanie tohtoročnej olympiády bolo kvôli obmedzeniam síce trochu komplikovanejšie, no napriek tomu sme to všetci zvládli. Na tomto mieste patrí vďaka všetkých zúčastneným. Učiteľom, ktorí žiakov viedli a umožnili zrealizovanie olympiády a vďaka všetkých  zúčastneným žiakom, ktorí si na olympiáde preverili svoje zručnosti.  

      No ako každá súťaž má svojich víťazov i svojich porazených, inak to nie je ani tu.  

       

      V kategórii 1.A ANJ vyhrali: 

      1. miesto Rakovská, Damiána  

      2. miesto Ferjenčík, Vladimír 

      3. miesto Kapustová, Nina 

       

      V kategórii 1.B ANJ vyhrali:

      1. miesto Baculák, Martin

      2. miesto Zomborský, Tomáš

      3. miesto Borošová, Michaela

       

      V kategórii 1.B Nej vyhrali 

      1. miesto Kupcová, Simona 

      2. miesto Sečkáš, Adam Štefan 

      3. miesto Nátanová, Paulína 

       

      Víťazom blahoželáme a postupujúcim želáme veľa šťastia v Okresnom kole.  

      V škole Vás budú čakať malé odmeny za veľkú snahu😊 

     • DÔLEŽITÝ OZNAM!

     • Vážení rodiča, milí žiaci,

      na základe rozhodnutia Vlády SR a ÚVZ SR Vám oznamujeme, že od 26.10.2020 dochádza k zmene výučby žiakov ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín.

      Všetci žiaci 2. stupňa   prechádzajú na dištančné vzdelávanie, ktoré bude realizované prostredníctvom Microsoft Teams. Vyučovanie bude prebiehať podľa špeciálneho rozvrhu, ktorý vypublikujeme v priebehu víkendu. Taktiež budú mať upravený rozvrh aj žiaci 1. stupňa ZŠ, ktorí budú pokračovať vo vyučovaní prezenčnou formou

      ŠKD bude v prevádzke od 7.00 hod. (ranný ŠKD) do 15.30 hod. (poobedný ŠKD).

      Strava v stravovacom zariadení Skalica bude zabezpečená pre žiakov 1. stupňa.

      Žiadame Vás o pravidelné sledovanie informácií cez edupage a webovú stránku školy.

      Ďakujeme za porozumenie!

    • Erasmus+
     • Erasmus+

     • Poznáte Erasmus? Ide o európske projekty podporujúce spoluprácu žiakov a učiteľov z rôznych európskych krajín. Naša škola sa už na takomto projekte zúčastnila aj v minulosti. Tento rok sme do toho skočili opäť. Náš nový projekt sa nazýva „Beyond the limits with Learning“ a venuje sa učebným štýlom. Našimi partnermi sú základné školy z Chorvátska, Poľska, Severného Macedónska a Turecka.

      Projekt obsahuje spoznávanie a nácvik rozmanitých techník, ktoré nám (žiakom, študentom, učiteľom) môžu pomáhať efektívnejšie sa učiť, viac si zapamätať, trénovať obe mozgové hemisféry a organizovať si čas. Veríme, že napriek momentálnym neveľmi priaznivým podmienkam sa nám podarí zrealizovať čo najviac plánovaných aktivít, a že žiaci budú mať z projektu osoh, získajú užitočné zručnosti, spoznajú a zabavia sa s deťmi z iných krajín. Držte nám palce!

    • Kde sa vzalo 18. storočie ... alebo Mária Terézia u nás v škole
     • Kde sa vzalo 18. storočie ... alebo Mária Terézia u nás v škole

     • Píše sa 18. storočie, presnejšie rok 1741, ešte presnejšie 25. jún 1741. Týmto dátumom som privítala svojich žiakov v jedno pondelkové ráno. Pred tým som však okrem vopred pripravených úloh mala dôležitú úlohu, vybrať kostým, ktorý by hneď na prvý pohľad žiakov zaujal.  Pred bránami našej provizórnej triedy ráno vítala deti Mária Terézia. Žiaci trochu váhavo pozerali, čo sa ide diať. Ak by som ich citovala: „Čo si to zase Aďa na nás dnes vymyslela?“ Vošli sme do triedy, kde bol na tabuli napísaný spomínaný dátum, ktorý si žiaci medzi sebou pošepkávali. Rozdala som im text na čítanie s porozumením, v ktorom nosnou témou bol život Márie Terézie. Žiaci sa s chuťou pustili získavať informácie o tom, čo ich dnes v škole čaká a zároveň získali základné vedomosti o rakúskej cisárovnej. Po prečítaní sa pustili do plnenia úloh, ktoré boli zamerané na správne pochopenie textu. Neskôr si vedomosti utvrdzovali a obohacovali v rôznych úlohách. Mali možnosť hľadať úlohy, ktoré boli ukryté v rôznych častiach priestoru chodby, a veruže sa nabehali, kým ich všetky našli J. Pri plnení úloh žiaci pracovali individuálne, ale aj v skupinách. Mária Terézia s potmehúdskym úsmevom sledovala, s akým záujmom sa deti o jej život a prácu zaujímajú. Keď sa vyučovanie schyľovalo ku koncu, samotnú Máriu Teréziu aj so svojimi zverencami navštívilo vedenie školy, pre ktoré sme spoločne zapózovali na fotografiách.  Pri zhodnotení dňa sme si navzájom poďakovali za to, ako sme si spoločne pripravili zaujímavý deň. Počuť z úst svojich žiakov, že to bol skvelý deň, a že sme sa „neučili“... no čo dodať, tematicky sa dá prepojiť vyučovanie s vedomosťami, ktoré chceme  odovzdávať žiakom. Veď mali i čítanie, i matematiku, vlastivedu, či slovenský jazyk a v neposlednom rade aj telesnú výchovu. A prečo 25. jún 1741? V tento deň bola Mária Terézia korunovaná za uhorskú kráľovnú v Bratislave. Moji milí štvrtáci, ďakujem, že Vás mám, pretože užívať si školu je i mojím krédom. Vaša Aďa

    • Vyhodnotenie EDJ
     • Vyhodnotenie EDJ

     • Kto nepozná cudzie jazyky, nevie nič ani o svojom vlastnom.

      (J.W. Goethe, nemecký spisovateľ )

      Napriek tomu, že v piatok sme sa zobudili do upršaného rána a mnohým sa nechcelo ísť do školy, nakoniec to bol vydarený deň plný rôznych aktivít. Mnohí žiaci prekvapili svojou kreativitou a snahou učiť sa nové poznatky v cudzom jazyku. Veríme, že sme v nich prebudili chuť, snahu a odhodlanie vytrvať v ich snažení. Vieme, že učiť sa cudzí jazyk nie je ľahké a mnohokrát si to vyžaduje sebazaprenie. Ale poctivá a hlavne pravidelná príprava vždy prinesie svoje výsledky.  

      Tento deň priniesol malé zadosťučinenie aj trom výhercom jazykového kvízu. Správne odpovede si môžete overiť nižšie, sú vyznačené tučným písmom rovno v kvíze. Správnosť odpovede nehrala pri losovaní výhercov úlohu. Podstatná bola účasť. Výhercom blahoželáme. Ostatní snáď o rok.

      1. miesto - Matúš Bugan 

      2. miesto - Kristína Palkechová 

      3. miesto - Jakub Donoval 

      Plagáty, plagátiky a kresby budú vyvesené v priestoroch školy, kde si ich môžete pozrieť a prečítať. Fotky z podujatia si môžete pozrieť vo fotogalérii.  

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Ak s niekým hovoríš jazykom, ktorému rozumie, prihováraš sa jeho hlave. Ak s ním hovoríš jeho vlastným jazykom, prihováraš sa jeho srdcu.

      (Nelson Mandela, nositeľ Nobelovej ceny za mier, bývalý juhoafrický prezident)

      Tak ako každý rok, aj tento rok si Európa uctí cudzie jazyky Európskym dňom jazykov, ktorý pripadá na 26.9. Naša škola si preto dňa 25.9.2020 pripomenie dôležitosť vyučovania cudzích jazykov a poznania európskej kultúry vôbec. Chceme tak upriamiť pozornosť verejnosti na dôležitosť štúdia jazykov s cieľom prispieť k rozvoju mnohojazyčnosti a interkultúrneho porozumenia;

      Na našej škole preto budú v piatok prebiehať v jednotlivých triedach aktivity zamerané na rozvoj jazykových zručností, kreativity a radosti z tvorenia všeobecne. Vyučovanie bude v klasickom čase. Každá trieda bude končiť podľa platného rozvrhu.

     • INFORMÁCIE K ZAČIATKU NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/21

     • V škole prebieha od 02.09.2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

      V čase od 02.09. 2020 do 14.09.2020 je používanie rúšok v interiéri školy  pre žiakov 2. stupňa, rúšok/štítov pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov povinné. Pre žiakov 1. stupňa sú rúška v triede odporúčané, v spoločných priestoroch školy povinné.

    • Banskobystrické pierko
     • Banskobystrické pierko

     • Počas karantény sme sa so žiakmi ôsmej triedy venovali aj tvorivému písaniu. Žiaci dostali tému, každý inú a ich úlohou bolo napísať príbeh. Témy prác boli rôzne. Jedinou podmienkou bolo dodržanie epickej krivky. Pri písaní sa niektorým darilo viac, iným menej.

      Janka Melichová dostala zadanie – Môj frajer je miliardár. Zadania sa zhostila bravúrne. Neostala len pri napísaní úlohy, svoju prácu sa rozhodla poslať do autorskej literárnej súťaže žiakov základných škôl v písaní poézie a prózy Banskobystrické pierko.

      Realizácia tohtoročnej súťaže Banskobystrické pierko bola ohrozená vyčíňaním vírusu COVID-19 a následnej niekoľkomesačnej karantény a karanténnych opatrení. Vďaka priaznivému vývoju sa organizátori súťaže rozhodli uskutočniť stretnutie finalistov tejto súťaže.

      11. júna 2020 sa uskutočnil 3. ročník regionálnej súťaže Banskobystrické pierko. Súťaž vyhlasuje Banskobystrický samosprávny kraj a Verejná knižnica Mikuláša Kováča. Finále súťaže prebiehalo v pobočke na Jilemnického ulici v Banskej Bystrici. Odbornými porotcami boli spisovateľ Miroslav Kapusta, spisovateľka a novinárka Zuzana Kuglerová a projektová a PR manažérka knižnice Soňa Šóky.

      Minulý rok sa súťaže mohli zúčastniť len žiaci zo škôl patriacich do nášho regiónu, tento rok sa organizátori rozhodli prekročiť hranice regiónu a svoje literárne práce žiaci posielali dokonca až z východného Slovenska. Celkový počet prác zaslaných do súťaže bol 47 (29 poézia, 18 próza). Okrem základného delenia prác na poéziu a prózu, boli súťažiaci rozdelení do dvoch kategórií – 1. stupeň (1. – 4. ročník) a 2. stupeň (5. – 9. ročník).

      Janka sa s prácou s názvom „Môj frajer je miliardár“ dostala až do finále súťaže. S napätím sme očakávali vyhodnotenie. Museli sme čakať až do samého konca. Oplatilo sa. Janka sa umiestnila na 1. mieste, z čoho mala veľkú radosť.

      Najväčšie prekvapenie prišlo až v samotnom závere. Jeden z porotcov, pán Miroslav Kapusta, oznámil, že tento rok sa organizátori rozhodli udeliť cenu – Laureát Banskobystrického pierka – víťaz víťazov. Titul Laureát a celkový víťaz Banskobystrického pierka pre rok 2020 porota udelila našej žiačke Janke Melichovej.

      Janka si z tohtoročnej súťaže hrdo a právom odnášala dva víťazné diplomy, hodnotné vecné ceny a dobrý pocit.

      Janka, gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov, či už pisateľských alebo tých životných.


    • Talent*umenie*kumšt
     • Talent*umenie*kumšt

     • V celoslovenskej výtvarnej súťaži určenej pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl Talent*umenie*kumšt 2020, ktorú organizuje Súkromná škola umeleckého priemyslu v Hodruši - Hámroch, pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky, získali Anna Lehocká, žiačka 9. ročníka, 1. miesto v kategórii hotový výrobok a Vanesa Berkyová, rovnako z 9. ročníka, Cenu starostu obce Hodruša Hámre.

      Dievčatám srdečne blahoželáme.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • ekonom@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje