• Regionálne kolo Hviezdoslavov Kubín
     • Regionálne kolo Hviezdoslavov Kubín

     • V dňoch 10. a 11. júna sa naše šikovné recitátorky, Simona Bystrianska zo 4. B, Klára Dovalová zo 7. A a Nina Kapustová zo 7. B, zúčastnili regionálneho kola v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Darilo sa im viac ako výborne. Klára Dovalová obsadila druhé miesto v prednese poézie, Nina Kapustová obsadila rovnako druhé miesto v prednese prózy a Simona Bystrianska vyhrala vo svojej kategórii prvé miesto v prednese prózy a postupuje do krajského kola. Víťazkám srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich výsledkov. 

    • Projekt - Čítame radi 2
     • Projekt - Čítame radi 2

     • Aj naša škola sa zapojila do výzvy Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi 2“. Získaný príspevok v hodnote 800 eur sme použili na doplnenie kníh do školskej knižnice. Nakúpená literatúra bude slúžiť pre všetkých žiakov školy. Vďaka tomuto projektu sme zmodernizovali knižničný fond o zaujímavé a súčasné tituly. Zároveň veríme, že nové knihy pomôžu rozvoju čítania našich žiakov.

    • Banskobystrické pierko 2021
     • Banskobystrické pierko 2021

     • Aj tento školský rok sa naši žiaci zapojili do autorskej literárnej súťaže v písaní poézie a prózy Banskobystrické pierko. Opäť boli úspešní. Odborná porota pod vedením spisovateľa Miroslava Kapustu udelila v prvej kategórii - poézia  2. miesto Michaele Ulickej (4. B) a čestné uznanie Simone Bystrianskej (4. B). V druhej kategórii – poézia získala 3. miesto Klára Dovalová (7. A). Slávnostné odovzdávanie ocenení sa konalo 9. júna 2021 v pobočke Verejnej knižnice Mikuláša Kováča na Fončorde v Banskej Bystrici. Ocenené žiačky získali diplomy a krásne vecné ceny, ktoré im budú pripomínať ich prvé začiatky v písaní vlastných veršov. Srdečne im blahoželáme!

    • Odznak všestrannosti
     • Odznak všestrannosti

     • V školskom roku 2020/21 neboli z dôvodu pandemickej situácie príležitosti na zapojenie sa do športových súťaží, ale do jednej sa nám nakoniec predsa zapojiť podarilo. 

      Žiaci a žiačky 6. A a 6. B triedy sa v máji pokúšali získať "Olympijský odznak všestrannosti", ide o dobrovoľný športový projekt vyhlásený Slovenským olympijským športovým výborom, zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. 

      Žiaci absolvovali dokopy šesť rôznych športových disciplín zameraných na rýchlosť, silu aj vytrvalosť. Každá disciplína bola výzvou, každému účastníkovi sadla niektorá disciplína viac, iná menej, ale všetci sa snažili podať ten najlepší výkon. Výsledky disciplín v priebehu júna odosielame na SOŠV a budeme netrpezlivo čakať a veriť, že sa aspoň niektorým športovcom podarí v tejto súťaži obstáť s počtom bodov, ktorý zabezpečí zisk Olympijského odznaku všestrannosti. 

      Niekoľko fotografií nájdete tu.

    • Gesto pre mesto – Exteriérová učebňa
     • Gesto pre mesto – Exteriérová učebňa

     • Naša základná škola sa zapojila do výzvy Raiffeisen banky Gesto pre mesto. 

      Máme za sebou prvú fázu výberu a projekt Exteriérová učebňa postúpil do hlasovania verejnosti. 

      Projekt s najvyšším počtom hlasov v každom kraji Slovenskej republiky získa finančný dar 2 000€. 

      Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov prostredníctvom online formulára na stránke: 

      https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/banskobystricky-kraj 

      Prosíme Vás, podporte aj vy tento projekt svojím hlasom, prípadne zdieľaním na sociálnych sieťach. Hlasovať môžete do 30. júna 2021. 

       Ďakujeme. 

    • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

     • Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii sa naši žiaci aj tento rok zapojili do recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Po absolvovaní školského kola ich čakala nová skúsenosť s okresným kolom, ktoré sa realizovalo online. Vyskúšali si, aké to je postaviť sa pred kameru a predviesť, čo sa naučili. Všetci to zvládli výborne a tri naše žiačky postúpili do regionálneho kola. Sú to Simona Bystrianska zo 4.B v prvej kategórii prednesu prózy, Klára Dovalová zo 7.A v tretej kategórii prednesu poézie a Nina Kapustová zo 7.B rovnako v tretej kategórii prednesu prózy. Našim šikovným recitátorkám gratulujeme a držíme im palce v ďalších kolách súťaže. 

    • MDD na našej škole
     • MDD na našej škole

     • 1.jún, to je významný deň pre všetky deti. Prečo? Lebo spoločne všetky majú sviatok. Aj naším cieľom je, aby boli  žiaci na škole šťastní. A to nielen v jeden deň, ale po celý školský rok. No práve prvý júnový deň má byť pre nich výnimočný. O to sme sa postarali aj my, v  spolupráci s Obecným úradom Badín, ktorý zabezpečil sladko-slané prekvapenie v podobe cukrovej vaty a pukancov.  Tento deň mali žiaci bez učenia a bezstarostne ho mohli prežiť spolu s triednymi učiteľmi, čo je v súčasnej dobe veľmi potrebné. Stmelenie kolektívu, to bola hlavná myšlienka MDD. 

    • Nadácia Volkswagen Slovakia
     • Nadácia Volkswagen Slovakia

     • Od posledného školského roka prechádza naša škola významnou rekonštrukciou, ktorá už bola viac ako nutná. Vznikli nové, veľké priestory, ktoré sú reprezentatívne a podnetné, tak pre žiakov, ako aj učiteľov. Sme preto veľmi vďační aj Nadácii Volkswagen Slovakia, ktorá nám naše nové priestory pomohla zveľadiť  a zútulniť.

      Cieľom grantového projektu  - Vrátiť nemecký jazyk do škôl, ktorý zastrešuje Nadácia Volkswagen Slovakia, je nielen materiálne podporiť školu, ale hlavne propagácia nemeckého jazyka a jeho vyučovania na základnej škole. Uvedomujeme si rastúci význam nemeckého jazyka, a to v medzinárodnom meradle. Nemčina je najpoužívanejším jazykom v Európskej únii, nehovoriac o tom, že jazykové porozumenie uľahčuje a podporuje spoluprácu a toleranciu. Dúfame preto, že aj takto poukážeme na dôležitosť ovládania tohto jazyka, zvlášť v stredoeurópskom priestore.

     • Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín – 1.kategória

     • Záver apríla patril našim najmenším recitátorom z 1. stupňa, ktorí sa stretli v školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, aby predviedli svoj talent a zároveň sa pokúsili umiestniť na stupni víťazov. Všetci sa snažili podať čo najlepší výkon, a preto si zaslúžia pochvalu.  

      Do okresného kola postúpili žiaci 4. ročníka :  

      poézia – Lukáško Ružbacký (4.A) 

      próza – Simonka Bystrianska (4.B) 

      Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách. 

    • Čin hodný uznania
     • Čin hodný uznania

     • Deň Zeme sa už tradične spája s aktivitami zameranými na ochranu našej planéty. Čoraz viac ľudí sa zapája do organizovaných dobrovoľníckych aktivít, smerujúcich k odľahčeniu prírody od odpadu. Nás potešila nečakaná správa od obyvateľov Badína, že počas prechádzky stretli žiakov školy zbierať odpadky. Táto informácia nás ubezpečila, že environmentálne problémy nie sú ľahostajné ani mladej generácii. Po rozhovore s jednou zo zúčastnených žiačok sme sa dozvedeli, že sa ide o viac rokov trvajúcu tradíciu, ktorú si organizujú samotní žiaci. Smutným faktom je, že na pomerne krátkom úseku popri ceste, vyzbierali sedem vriec odpadu.   

      Veľké poďakovanie patrí Matilde, Ajovi, Kire a Emke za ich ochotu zveľaďovať prostredie obce a byť príkladom pre nás ostatných.  

    • 57. ročník chemickej olympiády, okresné kolo (2020/2021)
     • 57. ročník chemickej olympiády, okresné kolo (2020/2021)

     • Aj v školskom roku 2020/21 sa z dôvodu mimoriadnej situácie, kvôli koronavírusu, uskutočnilo školské aj okresné kolo chemickej olympiády dištančnou formou.

      Na túto súťaž sa starostlivo od októbra pripravovali piati žiaci 9. ročníka. Naša príprava sa spočiatku realizovala v škole, no rýchlo sme museli prejsť k stretnutiam vo virtuálnom priestore. Každý pondelok v popoludňajších hodinách mimo vyučovania sme sa stretli v zložení Martin Baculák, Karin Bullová, Karol Končok, Paula Nátanová, Adam Sečkáš a pani učiteľka L. Dovalová, aby sme spoločne riešili rôzne úlohy z chémie, opakovali si názvoslovie, výpočty, chemické zákonitosti a iné. Praktickú časť žiaci absolvovali v tomto období žiaľ len raz, v našom laboratóriu v škole.

      Naša príprava určite nebola márna, pretože podobne ako vlani, aj teraz sme bodovali. Všetci piati spomenutí žiaci postúpili zo školského do okresného kola, v ktorom sa stali úspešnými riešiteľmi.

      Paula Nátanová sa umiestnila na najkrajšom 1. mieste s najvyšším počtom bodov zo všetkých 24 účastníkov okresného kola.

      Ďakujeme za usilovnosť, pravidelné stretnutia, doterajšiu skvelú spoluprácu a úspešnú reprezentáciu.

      Všetkým zo srdca gratulujeme.

     • Úspechy žiakov v predmetových olympiádach

     • Hoci dištančné vzdelávanie 2. stupňa trvá už niekoľko mesiacov, žiaci majú aj naďalej možnosť zapájať sa do rôznych súťaží. Ako inak v online podobe. Študenti i učitelia by určite potvrdili, že v súčasných podmienkach nie je jednoduché dôkladne sa pripraviť na takúto reprezentáciu školy. No aj napriek tomu naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky v okresných kolách predmetových olympiád z chémie, geografie, techniky či zo slovenského jazyka a cudzích jazykov. Samozrejme uznanie patrí aj žiakom, ktorí síce nedosiahli na ocenenia, ale získali skúsenosti, ktoré sú prínosom nielen pre nich ale aj pre našu školu. Ďakujeme učiteľom za prácu so žiakmi mimo vyučovania. Ceníme si snahu, usilovnosť a ochotu študentov obetovať svoj voľný čas príprave. Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

     • Debatný klub

     • Aj napriek pandemickým opatreniam a dištančnému vzdelávaniu sa každú stredu v online priestore MS Teams stretávajú naši žiaci spolu s pánom učiteľom Pastierikom a pani učiteľkou Ťavodovou v debatnom klube, ktorý sa stal členom Slovenskej debatnej asociácie. V rámci jej aktivít sa štyri naše tímy zapojili do Juniorskej debatnej ligy, kde sa nám napriek tomu, že sme v debatovaní úplní nováčikovia, darí fantasticky. Súťaž je rozdelená na dve korešpondenčné a dve online kolá. Musíme sa pochváliť, že po korešpondenčnej časti sa na prvých dvoch miestach v rámci stredného Slovenska umiestnili tímy našich žiakov (BAD3 Karin Hakelová a Nina Kapustová, BAD2 Michaela Borošová a Martin Baculák), dokonca po sčítaní bodov boli najlepší zo všetkých debatných tímov na celom Slovensku. V marci sa konalo prvé online kolo, kde si mohli naši žiaci prvýkrát vyskúšať debatovať proti rovesníkom z iných debatných klubov, napriek nulovým skúsenostiam to zvládli výborne. V júni ich čaká ešte druhé online kolo, na ktoré sa už teraz intenzívne pripravujú.

    • 16. Projektwettbewerb Chemie
     • 16. Projektwettbewerb Chemie

     • Tento rok sme sa stali jednou z troch pozvaných škôl zo Slovenska v 16. ročníku súťaže projektov organizácie VCÖ (Asociácia učiteľov chémie Rakúska) s medzinárodnou účasťou (Rakúsko, Maďarsko, Nemecko a Slovensko).

      K hlavným cieľom tejto projektovej súťaže patrí podpora bádateľskej činnosti žiakov a experimentálneho vyučovania chémie resp. prírodných vied. 

      Na podporu spomenutého cieľa získava každá zúčastnená škola, aj naša, projektovú pomoc vo výške 1000 eur v podobe rôznych pomôcok a materiálu.

      Odovzdané pomôcky sú len začiatkom celého procesu. Aj s ich pomocou budeme realizovať v rámci chemického krúžku Kremík náš projekt zameraný na prípravu rôznych pigmentov, ktoré využijeme pri výtvarnom tvorení.

      Spojenie umenia a chémie cez pigmenty, ktoré sú vo výtvarnom svete nenahraditeľné, bude o to vzácnejšie, keď si ich pripravíme sami z bežných aj prírodných zdrojov a nezaťažíme tak životné prostredie využívaním priemyselnej výroby, pretože aj malá kvapka v mori sa ráta.

      Za sprostredkovanie účasti v súťaži ďakujeme pani doc. RNDr. Márii Ganajovej, CSc. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a prezidentovi VCÖ Ralfovi Beckerovi z rakúskeho kompetenčného centra pre didaktiku chémie.

      Viac o našom projekte a jeho postupnej realizácii sa dozviete na našej chemickej stránke: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/a16-projektwettbewerb-2020-2021/

     • Erasmus+ Učebné štýly

     • Logicko-matematický, vizuálny, prírodný či muzikálny? Alebo aj všetky naraz? Naši žiaci už podľa dominantného druhu inteligencie a učebného štýlu vedia, kto je aký typ. Na tento poznatok potom nadväzovala neľahká úloha: vytvoriť mini poster na tému môj učebný štýl. Bolo si treba niečo prečítať, zamyslieť sa a kreatívnym spôsobom ilustrovať daný štýl. Pozrite, ako si s tým deti poradili. Sú parádne, nie? 

    • Svetový deň snehuliakov
     • Svetový deň snehuliakov

     • Vedeli ste, že 18. január je deň určený snehuliakom? Prečo práve tento deň? Je jasné, že musí byť v zimných mesiacoch, preto je to január a číslo 18 je symbolom snehuliaka – osmička má rovnaký tvar ako snehuliakova postava a jednotka je jeho metla.

      Napriek tomu, že príroda k nám tento rok na snehovú nádielku nie je štedrá, v týždni od 18. januára si pre nás pripravila výnimku a my sme s chuťou využili čerstvo napadaný sneh na oslavu tohto dňa stavaním snehuliakov a šantením v snehu.

      Keďže nám už počasie v závere týždňa neprialo a naši snehuliaci mali krátky život, vyrobili sme si aspoň ich trvanlivú, papierovú verziu. Tak ako snehové vločky aj každý snehuliak je originál a tí naši sú takí tiež. 

    • Školský klub detí – miesto pre hru a tvorenie
     • Školský klub detí – miesto pre hru a tvorenie

     • Deti sú v neustálom prúde tvorenia, ak ich dospelý nezastaví  hodnotením a posudzovaním toho, čo vymysleli a vytvorili. Ich radosť z procesu je inšpiratívna aj pre nás, dospelých. Ich prežívanie prítomného okamihu v hre a tvorení je zároveň prirodzeným učením a rozvíjaním ich zručností a talentov. Keď vonku nie je príjemné počasie, máme dostatok prostriedkov na to, ako prežiť príjemný a zmysluplný čas v triede. Hlavolamy, skladačky, stavebnice a spoločenské hry sú obľúbené „múdre“ hračky. Ručné práce, kreslenie a modelovanie rozvíjajú jemnú motoriku a kreativitu. Spoločné zdieľania v kruhu zas rozvíjajú emocionálnu inteligenciu a dodržiavanie bežného pravidelného režimu ich učí zodpovednosti. Pre podporu zdravia venujeme pozornosť aj pobytu vonku, či zdravému ovocnému olovrantu. Pri všetkých týchto činnostiach je svet s Vašimi deťmi čarovný, plný jednorožcov, drakov a zaujímavých príbehov. Sám život v ŠKD je jeden malý príbeh.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • ekonom@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje