• Harmanecká jaskyňa
     • Harmanecká jaskyňa

     • Jedno pekné ráno nás pred školou čakal veľký autobus. Keď sme z neho vystúpili, bol pred nami náročný výstup. Stálo to však za to! Neobjavili sme síce zlato, ale Harmaneckú jaskyňu. Možno by ste si mysleli, že v jaskyni nikto nežije, ale my sme tam videli žabu, rybu, Ľudovíta Štúra či Ježibabu. Naše pani učiteľky sa síce báli netopierov, ale my sme ich smelo chránili a počítali schody, ktorých bolo určite viac ako na banskobystrickej šikmej veži. Cesta dolu bola zábavná, pretože sme našli veci, ktoré sme stratili cestou hore, a tak spokojní a príjemne unavení sme sa vrátili do školy.

    • Sládkovičova Radvaň 2021
     • Sládkovičova Radvaň 2021

     • Naša žiačka Simona Bystrianska sa v minulom školskom roku v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín prebojovala až do krajského kola. Krajská prehliadka umeleckého prednesu sa konala 20. 9. 2021 v ŠVK v Banskej Bystrici pod názvom 62. Sládkovičova Radvaň 2021. Simonka opäť podala skvelý výkon a v 1. kategórii – próza získala krásne 2. miesto.

      Srdečne jej blahoželáme !

    • Erasmus+ stretnutie
     • Erasmus+ stretnutie

     • Corona projektom nepraje, ale my sme prvé medzinárodné stretnutie zvládli. Minulý týždeň nás v ZŠ s MŠ Badín navštívili učitelia zo štyroch partnerských krajín nášho projektu: Poľska, Chorvátska, Turecka a Severného Macedónska. Ako hostiteľská škola sme im pripravili bohatý program plný vzdelávacích a poznávacích aktivít. Privítal ich náš pán starosta, mali možnosť rozprávať sa so žiakmi a vidieť ich v akcii v učiacej sa záhrade. Absolvovali niekoľko workshopov, na ktorých mali možnosť vymeniť si pedagogické skúsenosti a nabrať nové. Vytvorili si vlastný suvenír unikátnou technikou modrotlače. Naši hostia navštívili Španiu dolinu, artikulárny kostol v Hronseku, pamiatku UNESCO a dozvedeli sa niečo o histórii Banskej Bystrice. Vzali sme ich aj do Múzea SNP, kde naši deviataci absolvovali hodinu dejepisu. Na záver sa všetci nadšene zúčastnili tradičného Radvanského jarmoku. Na spoločnej večeri sme sa rozlúčili s nádejou, že projekt bude pokračovať a podarí sa zorganizovať aj žiacku výmenu.

      O návšteve si môžete prečítať aj v Bystricovinách.

    • Vyučovanie v Múzeu SNP
     • Vyučovanie v Múzeu SNP

     • Počas návštevy pedagógov partnerských škôl projektu Erasmus+ sme chceli kolegom zo zahraničia ukázať, ako sa v rámci vyučovania dejepisu snažíme do učebného procesu vnášať prvky zážitkovej pedagogiky. Vynikajúcim nástrojom na dosiahnutie tejto stratégie je vyučovanie v múzeu, kde žiaci pracujú priamo medzi historickými exponátmi, čím sa história pre nich stáva živou a zaujímavou. Takéto netradičné vyučovanie dejepisu zažili aj naši deviataci, ktorí navštívili Múzeum SNP v Banskej Bystrici, kde získali zaujímavé informácie o téme, ktorá ich na dejepise bude čakať tento školský rok. Hodina bola veľmi pútavá a veríme, že im pomohla zorientovať sa v tejto zložitej problematike a získať lepší náhľad na toto dôležité historické obdobie našich dejín. 

     • Výzva na podávanie návrhov kandidátov do RADY ŠKOLY

     • V zmysle Zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a v súlade vyhláškou Ministerstva školstva č.291/2004 Z.z. oznamuje riaditeľstvo školy termín konania volieb do rady školy za zástupcov rodičov žiakov našej školy
      13. 9. 2021 od 16:00 hod. v kmeňových triedach žiakov.

      Voľby sa uskutočnia ako súčasť pravidelného stretnutia rodičov s triednymi učiteľmi (Rodičovské schôdzky).

      Návrh na kandidáta do volieb rady školy za rodičov žiakov ZŠ je možné predložiť v písomnej podobe do  13. 9. 2021 do 12:00 hod. na riaditeľstve školy. Návrh je možné doručiť osobne, prípadne elektronicky na emailovú adresu: komorova@zsbadin.sk. Navrhnutý kandidát musí deklarovať svoj písomný súhlas s návrhom.

      Pri voľbe zástupcov rodičov do rady školy môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu detí v škole.

      Mgr. Viera Turianska

      riaditeľka školy

     • Vyhlásenie volieb do rady školy pri ZŠ s MŠ

     • V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky 230/2009 Z. z.  a na základe výzvy zo dňa 9.9. 2021 na zabezpečenie volieb do rady školy.

      Vyhlasujem voľby zástupcov do rady školy nasledovne:

      • voľby zástupcu pedagogických zamestnancov materskej školy sa uskutočnia dňa 13.9. 2021 v čase od 16.00 hod.
      • voľby zástupcu pedagogických zamestnancov základnej školy sa uskutočnia dňa 13.9. 2021 v čase od 13.30 hod.
      • voľby zástupcov rodičov a zákonných zástupcov žiakov základnej školy sa uskutočnia dňa 13.9. 2021 v čase od 16.00 hod.

           Voľby zástupcov do rady školy  pri Základnej škole s materskou školou, Tajovského 2, 976 32 Badín budú prebiehať v súlade s § 1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z .z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky 230/2009 Z. z.  a metodiky ustanovenia rady školy prostredníctvom volebných komisií menovaných riaditeľom školy.

       

      V Badíne, 9.9. 2021                                                             

      Mgr. Viera Turianska

      riaditeľka školy

    • Projekt Letná škola
     • Projekt Letná škola

     • Tento školský rok sa brány našej školy otvorili o čosi skôr. Od 16. augusta sme sa stretli na Letnej škole, kde si žiaci 1. – 5. ročníka mali možnosť zdokonaliť svoje poznatky a vedomosti nadobudnuté počas netradičného školského roka poznačeného dištančným vzdelávaním. Vedomosti si upevňovali hravou a zážitkovou formou v rôznych oblastiach: matematickej, jazykovej, spoločenskovednej a prírodovednej. Svoje zručnosti predviedli aj v pohybových aktivitách na ihrisku a tiež v umeleckej tvorbe. 

    • Dni duševného zdravia v Banskej Bystrici
     • Dni duševného zdravia v Banskej Bystrici

     • PsychoLog-in v spolupráci s ECAV BB a BBSK Vás pozýva na 1. ročník Dní duševného zdravia v Banskej Bystrici. Témy sa viažu k rodičovstvu, zdravej výchove a ich vplyvom na duševný vývin detí. V nedeľu 5. a 19. septembra 2021 sa budú konať moderované rozhovory s vynikajúcimi odborníkmi v oblasti duševného zdravia prof. MUDr. Jozefom Haštom, PhD. - psychiater, psychoterapeut, výskumník, autor odborných publikácií a MUDr. Petrom Pöthem - psychiater, odborník na oblasť duševného zdravia detí, psychoterapeut. Srdečne ste vítaní!

     • Oznam pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      od 1. 8. 2021 končia dotácia na stravu, tzv. „obedy zadarmo“. O dotáciu na stravu môžu požiadať rodičia na dieťa, ktoré žije v domácnosti:

      1. Kde ani jeden z rodičov nepoberá daňový bonus na dieťa (ide o nezamestnaných rodičov) – túto skutočnosť treba doložiť čestným prehlásením oboch rodičov.

      2. Dieťa žije v domácnosti, ktorej sú vyplácané dávky v hmotnej núdzi – túto skutočnosť treba doložiť potvrdením z úradu práce.

      Ak máte záujem, aby Vaše dieťa dostávalo dotáciu na stravu v školskom roku 2021/2022, hore uvedené skutočnosti nahláste pani riaditeľke emailom na riaditel@zsbadin.sk do 8.8.2021.

    • Koniec školského roka
     • Koniec školského roka

     • Školský rok 2020/2021 mal rôzne prívlastky. Bol označovaný ako zvláštny, koronový, náročný, problémový. Postavil pred nás výzvy, ktoré sme neočakávali, na ktoré sme možno ani neboli pripravení. Všetko sme však napokon spoločne zvládli a stretli sme sa v posledný deň školského roka pri jeho slávnostnom ukončení.

      Najprv triedni učitelia odovzdali žiakom vysvedčenia, neskôr sme si na ihrisku vypočuli rozlúčkové príhovory od pána starostu, pani riaditeľky, ôsmakov aj deviatakov, spolu s ich triednym učiteľom.

      Potom nasledovalo slávnostné otváranie novovybudovanej nadstavby školy s projektantom, so zástupcami firmy, ktorá stavbu realizovala, so stavebným dozorom, s pánom starostom, poslancami a zamestnancami školy. Všetci sa tešíme na september, keď začneme nové priestory naplno využívať.

      A keďže leto je už tu, všetkým želáme slnečné lúče, príjemné chvíle s blízkymi a ničím nerušené krásne dni.

    • Olympijský odznak všestrannosti
     • Olympijský odznak všestrannosti

     • V máji sa naši šiestaci zapojili do jedinej športovej súťaže v tomto roku. Olympijský odznak všestrannosti, ktorú zorganizoval Slovenský olympijský výbor. Žiaci absolvovali šesť rôznych športových disciplín a snažili sa v nich podať čo najlepší výkon.

      Deň pred odovzdaním vysvedčení nám zo SOV prišla olympijská pošta. Všetkým zúčastneným boli udelené certifikáty s údajmi o ich výkonoch a našli sa aj desiati borci, ktorí boli viac konkurencieschopní a získali Olympijský odznak všestrannosti. Sedem dievčat a traja chlapci si podelili päť bronzových, štyri strieborné a jeden zlatý odznak.

      bronz: Laura Fábryová, Lea Oravkinová, Zoja Boboková, Michal Cimerman a Hanka Leštáková;

      striebro: Matilda Guevara, Sandra Baculáková, Kira Mária Kapustíková a Vendelín Almáši;

      zlato: Alexander Iliaš

      Všetkým oceneným srdečne gratulujeme a veríme, že budúci školský rok bude priať viacerým športovým súťažiam a hlavne pohybu ako takému, aby sme mali čoraz viac športuchtivých, pohybovo zdatných a konkurencieschopných žiakov.

      Športu zdar!

    • Exkurzia na obecnom úrade
     • Exkurzia na obecnom úrade

     • Dňa 25. 6. 2021 sme sa my tretiaci zúčastnili exkurzie Obecného úradu v Badíne. Exkurzia bola zameraná na základnú orientáciu v budove OÚ, aby sme do budúcnosti vedeli, kde môžeme vybaviť platby za odpad, platenie dane, kde nájdeme pána starostu, kde si môžeme požičať knihy. Budovou OÚ nás sprevádzal pán starosta. Mohli sme si prezrieť obradnú miestnosť, zasadačku, knižnicu, pracovňu pána starostu a ostatné miestnosti.  Vypočuli sme si, na čo slúži obradná miestnosť a informácie o využití kamerového systému. Oboznámili sme sa s fungovaním samosprávy, právomocami starostu, obecného zastupiteľstva a dostali sme  aj odpovede na naše zvedavé otázky. Ďakujeme pánovi starostovi a pracovníčkam obecného úradu za milé prijatie.

    • Dielničky modrotlače v 4. ročníku
     • Dielničky modrotlače v 4. ročníku

     • Vedeli ste, že modrotlač poznali už ľudia pred 8000 rokmi? Naši štvrtáci sa o modrotlači dozvedeli ešte oveľa viac. V závere šk. roka sa konali dve Dielničky modrotlače priamo v štvrtáckych triedach pod vedením pani učiteľky Lucie Dovalovej, ktorá sa už dlhšie venuje tejto tradičnej technike úpravy plátna. Deti mali možnosť prezrieť si nielen hotové výrobky vytvorené modrotlačou, ale vyskúšali si aj prácu s drevenými formami (pečiatkami) a nakoniec si mohli vlastnoručne vyrobiť zrkadielka a prívesky na kľúče pre svojich rodičov. Najprv na plátenká nanášali svoje vzory, po vysušení ich namočili do indiga, neskôr ich vyprali a vyžehlili. Šikovné siedmačky mladším spolužiakom pomáhali a usmerňovali ich. Deti pracovali so záujmom a zanietením, práca im šla od ruky a určite budú ešte dlho spomínať na zážitkové vyučovanie s modrotlačou.

    • Dni finančnej gramotnosti
     • Dni finančnej gramotnosti

     • Projekt Fenomény sveta PENIAZE poskytol deviatakom jedinečnú možnosť doplniť si vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti. Aktivity sa realizovali v priebehu celého školského roka, no vzhľadom na dištančné vzdelávanie bola pozmenená ich forma.

      Žiaci získavali vedomosti v oblasti financií prostredníctvom videí v angličtine, interaktívnych cvičení, no mali možnosť dozvedieť sa aj veľa zaujímavostí z histórie. Zavŕšením projektu boli „Dni finančnej gramotnosti“ (17. a 18. júna), ktoré ukončili besedou pre žiakov VI. A triedy konajúcou sa v stredu 23. júna. Tu naši nastávajúci absolventi preukázali svoje výborné prezentačné a organizačné schopnosti.

     • Akčný deň Zelenej školy - Aj v malej záhrade sa dejú veľké veci

     • Do konca školského roka ostáva už len pár dní a v našej škole sa snažíme dobehnúť zameškané. Jedna z každoročných aktivít, ktorá sa nemohla uskutočniť zabehnutým spôsobom, bol zápis žiakov do prvého ročníka.

      Nevedeli sme sa zmieriť s predstavou, že by sa budúci prváci mali zoznámiť s pani učiteľkami a školou až v septembri.

      Využili sme našu Záhradu, ktorá učí a pripravili ukážky vyučovania v nej. Žiačky siedmeho ročníka a naši pedagógovia  naučili deti maľovať blatom so štetcami z prírodných materiálov. Deti si  na vlastnej koži vyskúšali, ako funguje podzemný telefón. Zistili, že tráva v bezzásahovej zóne je taká vysoká, že by sa do nej schovala aj srnka. Pri pocitovom vejári si oči oddýchli a zrazu šiška bola akási pichľavejšia, kamienky hladké a piesok príjemne zohriaty. V dažďovej záhrade si predškoláci otestovali svoje vedomosti z matematiky. Hudba a rytmus zneli pri kamennom litofóne a telesnú zdatnosť si naši budúci žiaci vyskúšali pri preliezaní pavučiny a iných netradičných športových výkonoch.

      Rodičom žiaci druhého stupňa porozprávali o aktivitách v programe Erasmus+. Pochválili sme sa aj našimi úspechmi v programe Zelená škola a  pani riaditeľka si našla čas, aby zvedavým rodičom poukazovala, v akých priestoroch sa najbližších pár rokov bude odohrávať časť života ich dieťaťa.

      Akčný deň máme za sebou a všetci zúčastnení majú v hlavách množstvo zážitkov a dojmov. Siedmaci nadobudli nové skúsenosti pri interakcii s mladšími deťmi, pedagógovia sa naučili  mená budúcich žiakov, rodičia dostali množstvo dôležitých informácií a deti, tie odchádzali domov s rozžiarenými očkami.

      Akcia sa uskutočnila v rámci projektu Zelená škola - každý deň pre budúcnosť.

    • Dni archeológie
     • Dni archeológie

     • V rámci podujatia Dni archeológie mali naši žiaci z 5. B triedy možnosť zistiť, ako pracuje skutočný archeológ. V pondelok 21. 6. 2021 sme sa vybrali na novoobjavenú archeologickú lokalitu nad našou obcou, kde už na nás čakali zamestnanci Krajského  pamiatkového úradu v Banskej Bystrici Martin a Monika. Vysvetlili deťom v čom spočíva ich práca, aké moderné metódy im umožnili objaviť nové nálezisko, a čo bolo najdôležitejšie, piataci si na vlastnej koži vyskúšali zber archeologického materiálu priamo na lokalite. Naučili sa rozoznávať pravekú a slovanskú keramiku od kamienkov, zamerať miesto nálezu zariadením GPS a zapísať a zdokumentovať nálezy. Čo je najdôležitejšie, podarilo sa im nazbierať cenný materiál, čím pomohli archeológom pri budúcom výskume tejto lokality.

    • Výlet druhákov do Zveroparku
     • Výlet druhákov do Zveroparku

     • Koniec školského roka si určite užívajú všetci žiaci. Nielenže sa blížia očakávané letné prázdniny, ale konečne je čas koncoročných výletov. Naši druháci tento rok navštívili Zveropark vŽarnovici, na ktorý sa veľmi tešili. Naviac ich zaujala kengura bennettova a nosáľ červený, no bezpochyby mali najväčšiu radosť, keď mohli zvieratká kŕmiť. Okrem zvieratiek si užili aj rozprávkový les a výlet zakončili na veľkom skákacom hrade. Ako správni výletníci sa vracali domov unavení, no plní zážitkov. 

    • Prírodný turizmus na vlastnej koži
     • Prírodný turizmus na vlastnej koži

     • Vďaka Zelenej škole sme sa mohli na vlastnej koži presvedčiť, čo v praxi znamená pojem prírodný turizmus.

      V súčasnosti sa veľa popísalo o odpojení sa človeka od prírody. V zhone každodenných povinností nestíhame naplno vnímať krásy a dary prírody. Keď sa aj vyberieme na turistiku, chýba k tomu pridaná hodnota v podobe podrobnejšieho vysvetlenia prírodných vzťahov a dejov.

      My sme zažili prírodný turizmus v Národnom parku Poloniny. Ísť na celodenný výlet do pralesa so sprievodcami, ktorí vás neustále prekvapujú zážitkami a vedomosťami o prírode na konkrétnom území, je silný emocionálny zážitok. V tej chvíli neriešite obavy zo stretu s divou šelmou, lebo plne dôverujete profesionálom, ktorí vedia čo robia. Ak pociťujete túžbu aspoň na chvíľu splynúť s divokou prírodou, táto forma turizmu je určená práve vám. Viac o možnostiach prírodného turizmu sa dozviete na stránke: https://www.aevis.org/nase-aktivity/rozvoj-prirodneho-turizmu/

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • ekonom@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje