• Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Vedeli ste, že? 

      Na svete existuje 6 000 až 7 000 jazykov. Najväčší počet jazykov sa používa v Ázii a Afrike. 

      V minulosti angličtina prebrala veľa slov a výrazov z iných jazykov. Dnes európske jazyky naopak preberajú mnohé slová z angličtiny. 

      Tieto a mnohé iné zaujímavosti o jazykoch sa dozvedeli naši žiaci v piatok 24. 9. 2021 na hodinách cudzích jazykov, ktoré boli venované Európskemu dňu jazykov.

      Tento deň podnecuje ľudí, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

      Žiaci si ho užili cez zábavné a náučné úlohy ako napríklad vtipné jazykolamy, kvízy, tvorenie posterov, viacslabičných slovníkov, vlastného jazyka, otestovali si vedomosti o európskych krajinách, vlajkách, naučili sa pozdravy a počítať v rôznych rečiach a mnoho iných.

    • Deň pirátov
     • Deň pirátov

     • Každý deň v kalendári je niečím významný, raz je to Svetový deň mobility, inokedy Svetový deň mlieka, či priateľstva... Pred pár dňami oslavovali aj naši piráti z 2. A triedy, pretože v nedeľu 19. 9. bol Svetovým dňom pirátov. Riešili v kostýmoch pirátske úlohy, hrali sa hry o pirátoch, na hudobnej výchove sa naučili pirátsku hymnu. Bolo to malé spestrenie pre žiakov aj triednu učiteľku a určite nebolo posledné.

    • Harmanecká jaskyňa
     • Harmanecká jaskyňa

     • Jedno pekné ráno nás pred školou čakal veľký autobus. Keď sme z neho vystúpili, bol pred nami náročný výstup. Stálo to však za to! Neobjavili sme síce zlato, ale Harmaneckú jaskyňu. Možno by ste si mysleli, že v jaskyni nikto nežije, ale my sme tam videli žabu, rybu, Ľudovíta Štúra či Ježibabu. Naše pani učiteľky sa síce báli netopierov, ale my sme ich smelo chránili a počítali schody, ktorých bolo určite viac ako na banskobystrickej šikmej veži. Cesta dolu bola zábavná, pretože sme našli veci, ktoré sme stratili cestou hore, a tak spokojní a príjemne unavení sme sa vrátili do školy.

    • Sládkovičova Radvaň 2021
     • Sládkovičova Radvaň 2021

     • Naša žiačka Simona Bystrianska sa v minulom školskom roku v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín prebojovala až do krajského kola. Krajská prehliadka umeleckého prednesu sa konala 20. 9. 2021 v ŠVK v Banskej Bystrici pod názvom 62. Sládkovičova Radvaň 2021. Simonka opäť podala skvelý výkon a v 1. kategórii – próza získala krásne 2. miesto.

      Srdečne jej blahoželáme !

    • Erasmus+ stretnutie
     • Erasmus+ stretnutie

     • Corona projektom nepraje, ale my sme prvé medzinárodné stretnutie zvládli. Minulý týždeň nás v ZŠ s MŠ Badín navštívili učitelia zo štyroch partnerských krajín nášho projektu: Poľska, Chorvátska, Turecka a Severného Macedónska. Ako hostiteľská škola sme im pripravili bohatý program plný vzdelávacích a poznávacích aktivít. Privítal ich náš pán starosta, mali možnosť rozprávať sa so žiakmi a vidieť ich v akcii v učiacej sa záhrade. Absolvovali niekoľko workshopov, na ktorých mali možnosť vymeniť si pedagogické skúsenosti a nabrať nové. Vytvorili si vlastný suvenír unikátnou technikou modrotlače. Naši hostia navštívili Španiu dolinu, artikulárny kostol v Hronseku, pamiatku UNESCO a dozvedeli sa niečo o histórii Banskej Bystrice. Vzali sme ich aj do Múzea SNP, kde naši deviataci absolvovali hodinu dejepisu. Na záver sa všetci nadšene zúčastnili tradičného Radvanského jarmoku. Na spoločnej večeri sme sa rozlúčili s nádejou, že projekt bude pokračovať a podarí sa zorganizovať aj žiacku výmenu.

      O návšteve si môžete prečítať aj v Bystricovinách.

    • Vyučovanie v Múzeu SNP
     • Vyučovanie v Múzeu SNP

     • Počas návštevy pedagógov partnerských škôl projektu Erasmus+ sme chceli kolegom zo zahraničia ukázať, ako sa v rámci vyučovania dejepisu snažíme do učebného procesu vnášať prvky zážitkovej pedagogiky. Vynikajúcim nástrojom na dosiahnutie tejto stratégie je vyučovanie v múzeu, kde žiaci pracujú priamo medzi historickými exponátmi, čím sa história pre nich stáva živou a zaujímavou. Takéto netradičné vyučovanie dejepisu zažili aj naši deviataci, ktorí navštívili Múzeum SNP v Banskej Bystrici, kde získali zaujímavé informácie o téme, ktorá ich na dejepise bude čakať tento školský rok. Hodina bola veľmi pútavá a veríme, že im pomohla zorientovať sa v tejto zložitej problematike a získať lepší náhľad na toto dôležité historické obdobie našich dejín. 

     • Výzva na podávanie návrhov kandidátov do RADY ŠKOLY

     • V zmysle Zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a v súlade vyhláškou Ministerstva školstva č.291/2004 Z.z. oznamuje riaditeľstvo školy termín konania volieb do rady školy za zástupcov rodičov žiakov našej školy
      13. 9. 2021 od 16:00 hod. v kmeňových triedach žiakov.

      Voľby sa uskutočnia ako súčasť pravidelného stretnutia rodičov s triednymi učiteľmi (Rodičovské schôdzky).

      Návrh na kandidáta do volieb rady školy za rodičov žiakov ZŠ je možné predložiť v písomnej podobe do  13. 9. 2021 do 12:00 hod. na riaditeľstve školy. Návrh je možné doručiť osobne, prípadne elektronicky na emailovú adresu: komorova@zsbadin.sk. Navrhnutý kandidát musí deklarovať svoj písomný súhlas s návrhom.

      Pri voľbe zástupcov rodičov do rady školy môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu detí v škole.

      Mgr. Viera Turianska

      riaditeľka školy

     • Vyhlásenie volieb do rady školy pri ZŠ s MŠ

     • V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky 230/2009 Z. z.  a na základe výzvy zo dňa 9.9. 2021 na zabezpečenie volieb do rady školy.

      Vyhlasujem voľby zástupcov do rady školy nasledovne:

      • voľby zástupcu pedagogických zamestnancov materskej školy sa uskutočnia dňa 13.9. 2021 v čase od 16.00 hod.
      • voľby zástupcu pedagogických zamestnancov základnej školy sa uskutočnia dňa 13.9. 2021 v čase od 13.30 hod.
      • voľby zástupcov rodičov a zákonných zástupcov žiakov základnej školy sa uskutočnia dňa 13.9. 2021 v čase od 16.00 hod.

           Voľby zástupcov do rady školy  pri Základnej škole s materskou školou, Tajovského 2, 976 32 Badín budú prebiehať v súlade s § 1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z .z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky 230/2009 Z. z.  a metodiky ustanovenia rady školy prostredníctvom volebných komisií menovaných riaditeľom školy.

       

      V Badíne, 9.9. 2021                                                             

      Mgr. Viera Turianska

      riaditeľka školy

    • Projekt Letná škola
     • Projekt Letná škola

     • Tento školský rok sa brány našej školy otvorili o čosi skôr. Od 16. augusta sme sa stretli na Letnej škole, kde si žiaci 1. – 5. ročníka mali možnosť zdokonaliť svoje poznatky a vedomosti nadobudnuté počas netradičného školského roka poznačeného dištančným vzdelávaním. Vedomosti si upevňovali hravou a zážitkovou formou v rôznych oblastiach: matematickej, jazykovej, spoločenskovednej a prírodovednej. Svoje zručnosti predviedli aj v pohybových aktivitách na ihrisku a tiež v umeleckej tvorbe. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje