• 57. ročník chemickej olympiády, okresné kolo (2020/2021)
     • 57. ročník chemickej olympiády, okresné kolo (2020/2021)

     • Aj v školskom roku 2020/21 sa z dôvodu mimoriadnej situácie, kvôli koronavírusu, uskutočnilo školské aj okresné kolo chemickej olympiády dištančnou formou.

      Na túto súťaž sa starostlivo od októbra pripravovali piati žiaci 9. ročníka. Naša príprava sa spočiatku realizovala v škole, no rýchlo sme museli prejsť k stretnutiam vo virtuálnom priestore. Každý pondelok v popoludňajších hodinách mimo vyučovania sme sa stretli v zložení Martin Baculák, Karin Bullová, Karol Končok, Paula Nátanová, Adam Sečkáš a pani učiteľka L. Dovalová, aby sme spoločne riešili rôzne úlohy z chémie, opakovali si názvoslovie, výpočty, chemické zákonitosti a iné. Praktickú časť žiaci absolvovali v tomto období žiaľ len raz, v našom laboratóriu v škole.

      Naša príprava určite nebola márna, pretože podobne ako vlani, aj teraz sme bodovali. Všetci piati spomenutí žiaci postúpili zo školského do okresného kola, v ktorom sa stali úspešnými riešiteľmi.

      Paula Nátanová sa umiestnila na najkrajšom 1. mieste s najvyšším počtom bodov zo všetkých 24 účastníkov okresného kola.

      Ďakujeme za usilovnosť, pravidelné stretnutia, doterajšiu skvelú spoluprácu a úspešnú reprezentáciu.

      Všetkým zo srdca gratulujeme.

     • Úspechy žiakov v predmetových olympiádach

     • Hoci dištančné vzdelávanie 2. stupňa trvá už niekoľko mesiacov, žiaci majú aj naďalej možnosť zapájať sa do rôznych súťaží. Ako inak v online podobe. Študenti i učitelia by určite potvrdili, že v súčasných podmienkach nie je jednoduché dôkladne sa pripraviť na takúto reprezentáciu školy. No aj napriek tomu naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky v okresných kolách predmetových olympiád z chémie, geografie, techniky či zo slovenského jazyka a cudzích jazykov. Samozrejme uznanie patrí aj žiakom, ktorí síce nedosiahli na ocenenia, ale získali skúsenosti, ktoré sú prínosom nielen pre nich ale aj pre našu školu. Ďakujeme učiteľom za prácu so žiakmi mimo vyučovania. Ceníme si snahu, usilovnosť a ochotu študentov obetovať svoj voľný čas príprave. Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

     • Debatný klub

     • Aj napriek pandemickým opatreniam a dištančnému vzdelávaniu sa každú stredu v online priestore MS Teams stretávajú naši žiaci spolu s pánom učiteľom Pastierikom a pani učiteľkou Ťavodovou v debatnom klube, ktorý sa stal členom Slovenskej debatnej asociácie. V rámci jej aktivít sa štyri naše tímy zapojili do Juniorskej debatnej ligy, kde sa nám napriek tomu, že sme v debatovaní úplní nováčikovia, darí fantasticky. Súťaž je rozdelená na dve korešpondenčné a dve online kolá. Musíme sa pochváliť, že po korešpondenčnej časti sa na prvých dvoch miestach v rámci stredného Slovenska umiestnili tímy našich žiakov (BAD3 Karin Hakelová a Nina Kapustová, BAD2 Michaela Borošová a Martin Baculák), dokonca po sčítaní bodov boli najlepší zo všetkých debatných tímov na celom Slovensku. V marci sa konalo prvé online kolo, kde si mohli naši žiaci prvýkrát vyskúšať debatovať proti rovesníkom z iných debatných klubov, napriek nulovým skúsenostiam to zvládli výborne. V júni ich čaká ešte druhé online kolo, na ktoré sa už teraz intenzívne pripravujú.

    • 16. Projektwettbewerb Chemie
     • 16. Projektwettbewerb Chemie

     • Tento rok sme sa stali jednou z troch pozvaných škôl zo Slovenska v 16. ročníku súťaže projektov organizácie VCÖ (Asociácia učiteľov chémie Rakúska) s medzinárodnou účasťou (Rakúsko, Maďarsko, Nemecko a Slovensko).

      K hlavným cieľom tejto projektovej súťaže patrí podpora bádateľskej činnosti žiakov a experimentálneho vyučovania chémie resp. prírodných vied. 

      Na podporu spomenutého cieľa získava každá zúčastnená škola, aj naša, projektovú pomoc vo výške 1000 eur v podobe rôznych pomôcok a materiálu.

      Odovzdané pomôcky sú len začiatkom celého procesu. Aj s ich pomocou budeme realizovať v rámci chemického krúžku Kremík náš projekt zameraný na prípravu rôznych pigmentov, ktoré využijeme pri výtvarnom tvorení.

      Spojenie umenia a chémie cez pigmenty, ktoré sú vo výtvarnom svete nenahraditeľné, bude o to vzácnejšie, keď si ich pripravíme sami z bežných aj prírodných zdrojov a nezaťažíme tak životné prostredie využívaním priemyselnej výroby, pretože aj malá kvapka v mori sa ráta.

      Za sprostredkovanie účasti v súťaži ďakujeme pani doc. RNDr. Márii Ganajovej, CSc. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a prezidentovi VCÖ Ralfovi Beckerovi z rakúskeho kompetenčného centra pre didaktiku chémie.

      Viac o našom projekte a jeho postupnej realizácii sa dozviete na našej chemickej stránke: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/a16-projektwettbewerb-2020-2021/

     • Erasmus+ Učebné štýly

     • Logicko-matematický, vizuálny, prírodný či muzikálny? Alebo aj všetky naraz? Naši žiaci už podľa dominantného druhu inteligencie a učebného štýlu vedia, kto je aký typ. Na tento poznatok potom nadväzovala neľahká úloha: vytvoriť mini poster na tému môj učebný štýl. Bolo si treba niečo prečítať, zamyslieť sa a kreatívnym spôsobom ilustrovať daný štýl. Pozrite, ako si s tým deti poradili. Sú parádne, nie? 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • riaditel@zsbadin.sk
    • ekonom@zsbadin.sk
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje