• Svetový deň snehuliakov
     • Svetový deň snehuliakov

     • Vedeli ste, že 18. január je deň určený snehuliakom? Prečo práve tento deň? Je jasné, že musí byť v zimných mesiacoch, preto je to január a číslo 18 je symbolom snehuliaka – osmička má rovnaký tvar ako snehuliakova postava a jednotka je jeho metla.

      Napriek tomu, že príroda k nám tento rok na snehovú nádielku nie je štedrá, v týždni od 18. januára si pre nás pripravila výnimku a my sme s chuťou využili čerstvo napadaný sneh na oslavu tohto dňa stavaním snehuliakov a šantením v snehu.

      Keďže nám už počasie v závere týždňa neprialo a naši snehuliaci mali krátky život, vyrobili sme si aspoň ich trvanlivú, papierovú verziu. Tak ako snehové vločky aj každý snehuliak je originál a tí naši sú takí tiež. 

    • Školský klub detí – miesto pre hru a tvorenie
     • Školský klub detí – miesto pre hru a tvorenie

     • Deti sú v neustálom prúde tvorenia, ak ich dospelý nezastaví  hodnotením a posudzovaním toho, čo vymysleli a vytvorili. Ich radosť z procesu je inšpiratívna aj pre nás, dospelých. Ich prežívanie prítomného okamihu v hre a tvorení je zároveň prirodzeným učením a rozvíjaním ich zručností a talentov. Keď vonku nie je príjemné počasie, máme dostatok prostriedkov na to, ako prežiť príjemný a zmysluplný čas v triede. Hlavolamy, skladačky, stavebnice a spoločenské hry sú obľúbené „múdre“ hračky. Ručné práce, kreslenie a modelovanie rozvíjajú jemnú motoriku a kreativitu. Spoločné zdieľania v kruhu zas rozvíjajú emocionálnu inteligenciu a dodržiavanie bežného pravidelného režimu ich učí zodpovednosti. Pre podporu zdravia venujeme pozornosť aj pobytu vonku, či zdravému ovocnému olovrantu. Pri všetkých týchto činnostiach je svet s Vašimi deťmi čarovný, plný jednorožcov, drakov a zaujímavých príbehov. Sám život v ŠKD je jeden malý príbeh.

     • Klasifikácia a hodnotenie žiakov za 1. polrok šk. roka 2020/2021

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ, Tajovského 2 Badín, po prerokovaní na mimoriadnej pedagogickej rade zo dňa 18.12.2020, oznamuje zákonným zástupcom a žiakom školy zúčastňujúcich sa dištančného vzdelávania v zmysle Usmernenia k priebežnému a celkovému  hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, vydaného MŠVVaŠ SR, že predmety, ktoré v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ich vzdelávacie ciele kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou, budú nehodnotenými vyučovacími predmetmi. 

      Stupeň klasifikácie sa nahrádza slovom „absolvoval“.

      Ostatné vyučovacie predmety v zmysle záverov pedagogickej rady budú hodnotené klasifikáciou - „známkou“.

      1. stupeň ZŠ

                  1. ročník

                         Slovné hodnotenie

                   2. - 4. ročník

                         SJL, ANJ, MAT,VLA, PVO, PDA, VYV, PVC, správanie - známka

                         INF,TEV, HUV, ETV, NBV – absolvoval

       2. stupeň ZŠ

                        SJL, ANJ, NEJ, MAT, DEJ, FYZ, CHE, GEG, BIO, OBN, THD, správanie - známka

                        TSV, HUV, VYV, ETV, NBV-  absolvoval. 

      Riadny termín na hodnotenie žiakov 1. stupňa za prvý polrok školského roka 2020/2021 je 31.1.2021.

      Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov 2. stupňa za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021. Predĺžený termín bude iba u tých žiakov a predmetov, v ktorých nebude možná klasifikácia v riadnom termíne (31.1.2021).

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje