• Výnimočné školy - výnimoční učitelia
   • Medzinárodný projekt Erasmus+ s názvom „Beyond the Limits with Learning“ na našej škole
   • Erasmus+ mobilita v Turecku
   • Sme v oranžovej
   • Hlavná budova našej školy
   • "STARÁ ŠKOLA" , kde sa vyučujú 1. ročníky
   • Záhrada, ktorá učí
    • Výzva na podávanie návrhov kandidátov do RADY ŠKOLY

    • 9. 9. 2021
    • V zmysle Zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a v súlade vyhláškou Ministerstva školstva č.291/2004 Z.z. oznamuje riaditeľstvo školy termín konania volieb do rady školy za zástupcov rodičov žiakov našej školy
     13. 9. 2021 od 16:00 hod. v kmeňových triedach žiakov.

     Voľby sa uskutočnia ako súčasť pravidelného stretnutia rodičov s triednymi učiteľmi (Rodičovské schôdzky).

     Návrh na kandidáta do volieb rady školy za rodičov žiakov ZŠ je možné predložiť v písomnej podobe do  13. 9. 2021 do 12:00 hod. na riaditeľstve školy. Návrh je možné doručiť osobne, prípadne elektronicky na emailovú adresu: komorova@zsbadin.sk. Navrhnutý kandidát musí deklarovať svoj písomný súhlas s návrhom.

     Pri voľbe zástupcov rodičov do rady školy môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu detí v škole.

     Mgr. Viera Turianska

     riaditeľka školy

    • Vyhlásenie volieb do rady školy pri ZŠ s MŠ

    • 9. 9. 2021
    • V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky 230/2009 Z. z.  a na základe výzvy zo dňa 9.9. 2021 na zabezpečenie volieb do rady školy.

     Vyhlasujem voľby zástupcov do rady školy nasledovne:

     • voľby zástupcu pedagogických zamestnancov materskej školy sa uskutočnia dňa 13.9. 2021 v čase od 16.00 hod.
     • voľby zástupcu pedagogických zamestnancov základnej školy sa uskutočnia dňa 13.9. 2021 v čase od 13.30 hod.
     • voľby zástupcov rodičov a zákonných zástupcov žiakov základnej školy sa uskutočnia dňa 13.9. 2021 v čase od 16.00 hod.

          Voľby zástupcov do rady školy  pri Základnej škole s materskou školou, Tajovského 2, 976 32 Badín budú prebiehať v súlade s § 1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z .z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky 230/2009 Z. z.  a metodiky ustanovenia rady školy prostredníctvom volebných komisií menovaných riaditeľom školy.

      

     V Badíne, 9.9. 2021                                                             

     Mgr. Viera Turianska

     riaditeľka školy

   • Projekt Letná škola
    • Projekt Letná škola

    • 2. 9. 2021
    • Tento školský rok sa brány našej školy otvorili o čosi skôr. Od 16. augusta sme sa stretli na Letnej škole, kde si žiaci 1. – 5. ročníka mali možnosť zdokonaliť svoje poznatky a vedomosti nadobudnuté počas netradičného školského roka poznačeného dištančným vzdelávaním. Vedomosti si upevňovali hravou a zážitkovou formou v rôznych oblastiach: matematickej, jazykovej, spoločenskovednej a prírodovednej. Svoje zručnosti predviedli aj v pohybových aktivitách na ihrisku a tiež v umeleckej tvorbe. 

   • Dni duševného zdravia v Banskej Bystrici
    • Dni duševného zdravia v Banskej Bystrici

    • 29. 8. 2021
    • PsychoLog-in v spolupráci s ECAV BB a BBSK Vás pozýva na 1. ročník Dní duševného zdravia v Banskej Bystrici. Témy sa viažu k rodičovstvu, zdravej výchove a ich vplyvom na duševný vývin detí. V nedeľu 5. a 19. septembra 2021 sa budú konať moderované rozhovory s vynikajúcimi odborníkmi v oblasti duševného zdravia prof. MUDr. Jozefom Haštom, PhD. - psychiater, psychoterapeut, výskumník, autor odborných publikácií a MUDr. Petrom Pöthem - psychiater, odborník na oblasť duševného zdravia detí, psychoterapeut. Srdečne ste vítaní!

    • Oznam pre rodičov

    • 2. 8. 2021
    • Vážení rodičia,

     od 1. 8. 2021 končia dotácia na stravu, tzv. „obedy zadarmo“. O dotáciu na stravu môžu požiadať rodičia na dieťa, ktoré žije v domácnosti:

     1. Kde ani jeden z rodičov nepoberá daňový bonus na dieťa (ide o nezamestnaných rodičov) – túto skutočnosť treba doložiť čestným prehlásením oboch rodičov.

     2. Dieťa žije v domácnosti, ktorej sú vyplácané dávky v hmotnej núdzi – túto skutočnosť treba doložiť potvrdením z úradu práce.

     Ak máte záujem, aby Vaše dieťa dostávalo dotáciu na stravu v školskom roku 2021/2022, hore uvedené skutočnosti nahláste pani riaditeľke emailom na riaditel@zsbadin.sk do 8.8.2021.

   • Koniec školského roka
    • Koniec školského roka

    • 10. 7. 2021
    • Školský rok 2020/2021 mal rôzne prívlastky. Bol označovaný ako zvláštny, koronový, náročný, problémový. Postavil pred nás výzvy, ktoré sme neočakávali, na ktoré sme možno ani neboli pripravení. Všetko sme však napokon spoločne zvládli a stretli sme sa v posledný deň školského roka pri jeho slávnostnom ukončení.

     Najprv triedni učitelia odovzdali žiakom vysvedčenia, neskôr sme si na ihrisku vypočuli rozlúčkové príhovory od pána starostu, pani riaditeľky, ôsmakov aj deviatakov, spolu s ich triednym učiteľom.

     Potom nasledovalo slávnostné otváranie novovybudovanej nadstavby školy s projektantom, so zástupcami firmy, ktorá stavbu realizovala, so stavebným dozorom, s pánom starostom, poslancami a zamestnancami školy. Všetci sa tešíme na september, keď začneme nové priestory naplno využívať.

     A keďže leto je už tu, všetkým želáme slnečné lúče, príjemné chvíle s blízkymi a ničím nerušené krásne dni.

   • Olympijský odznak všestrannosti
    • Olympijský odznak všestrannosti

    • 10. 7. 2021
    • V máji sa naši šiestaci zapojili do jedinej športovej súťaže v tomto roku. Olympijský odznak všestrannosti, ktorú zorganizoval Slovenský olympijský výbor. Žiaci absolvovali šesť rôznych športových disciplín a snažili sa v nich podať čo najlepší výkon.

     Deň pred odovzdaním vysvedčení nám zo SOV prišla olympijská pošta. Všetkým zúčastneným boli udelené certifikáty s údajmi o ich výkonoch a našli sa aj desiati borci, ktorí boli viac konkurencieschopní a získali Olympijský odznak všestrannosti. Sedem dievčat a traja chlapci si podelili päť bronzových, štyri strieborné a jeden zlatý odznak.

     bronz: Laura Fábryová, Lea Oravkinová, Zoja Boboková, Michal Cimerman a Hanka Leštáková;

     striebro: Matilda Guevara, Sandra Baculáková, Kira Mária Kapustíková a Vendelín Almáši;

     zlato: Alexander Iliaš

     Všetkým oceneným srdečne gratulujeme a veríme, že budúci školský rok bude priať viacerým športovým súťažiam a hlavne pohybu ako takému, aby sme mali čoraz viac športuchtivých, pohybovo zdatných a konkurencieschopných žiakov.

     Športu zdar!

  • Partneri

   • NAŠE OCENENIA

   • ERASMUS+

   • Spoločné stretnutie partnerských škôl                

    Napriek tomu, že v časoch pandémie vyzeralo zorganizovanie medzinárodného stretnutia akomission impossible, nakoniec sme to zvládli! Základná škola v Badíne bola hostiteľom 16 učiteľov zo 4 partnerských krajín - Poľska, Chorvátska, Severného Macedónska a Turecka. Pripravili sme pre nich bohatý program plný vzdelávacích seminárov a workshopov zameraných na profesionálny rozvoj, ako aj poznávacie aktivity v rámci regiónu.

  • Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov

   Rámcové učebné plány podľa cyklov vzdelávania a Upravené ciele a obsah vzdelávacích oblastí vznikli ako komplexná odpoveď na situáciu, do ktorej sa dostala aj naša škola po období pandemickej krízy. Uzavreté školy a dlhodobá realizácia dištančného vzdelávania v domácom prostredí žiakov, spôsobila prekážky v plnohodnotnom napĺňaní cieľov výchovy a vzdelávania. Naša škola sa práve z týchto dôvodov rozhodla zapojiť do pilotného testovania v spolupráci z Štátnym pedagogickým ústavom, pretože nám vytvára priestor na vyrovnávanie deficitov v obsahu a požiadavkách na učebné výstupy žiakov, a to aj medzi stupňami vzdelania.

    

    

   • KREMÍK - MLADÝ CHEMIK

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • ekonom@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje