• Medzinárodný projekt Erasmus+ s názvom „Beyond the Limits with Learning“ na našej škole
   • Erasmus+ mobilita v Turecku
   • Hlavná budova našej školy
   • "STARÁ ŠKOLA" , kde sa vyučujú 1. ročníky
   • Záhrada, ktorá učí
   • 57. ročník chemickej olympiády, okresné kolo (2020/2021)
    • 57. ročník chemickej olympiády, okresné kolo (2020/2021)

    • 21. 3. 2021
    • Aj v školskom roku 2020/21 sa z dôvodu mimoriadnej situácie, kvôli koronavírusu, uskutočnilo školské aj okresné kolo chemickej olympiády dištančnou formou.

     Na túto súťaž sa starostlivo od októbra pripravovali piati žiaci 9. ročníka. Naša príprava sa spočiatku realizovala v škole, no rýchlo sme museli prejsť k stretnutiam vo virtuálnom priestore. Každý pondelok v popoludňajších hodinách mimo vyučovania sme sa stretli v zložení Martin Baculák, Karin Bullová, Karol Končok, Paula Nátanová, Adam Sečkáš a pani učiteľka L. Dovalová, aby sme spoločne riešili rôzne úlohy z chémie, opakovali si názvoslovie, výpočty, chemické zákonitosti a iné. Praktickú časť žiaci absolvovali v tomto období žiaľ len raz, v našom laboratóriu v škole.

     Naša príprava určite nebola márna, pretože podobne ako vlani, aj teraz sme bodovali. Všetci piati spomenutí žiaci postúpili zo školského do okresného kola, v ktorom sa stali úspešnými riešiteľmi.

     Paula Nátanová sa umiestnila na najkrajšom 1. mieste s najvyšším počtom bodov zo všetkých 24 účastníkov okresného kola.

     Ďakujeme za usilovnosť, pravidelné stretnutia, doterajšiu skvelú spoluprácu a úspešnú reprezentáciu.

     Všetkým zo srdca gratulujeme.

    • Úspechy žiakov v predmetových olympiádach

    • 16. 3. 2021
    • Hoci dištančné vzdelávanie 2. stupňa trvá už niekoľko mesiacov, žiaci majú aj naďalej možnosť zapájať sa do rôznych súťaží. Ako inak v online podobe. Študenti i učitelia by určite potvrdili, že v súčasných podmienkach nie je jednoduché dôkladne sa pripraviť na takúto reprezentáciu školy. No aj napriek tomu naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky v okresných kolách predmetových olympiád z chémie, geografie, techniky či zo slovenského jazyka a cudzích jazykov. Samozrejme uznanie patrí aj žiakom, ktorí síce nedosiahli na ocenenia, ale získali skúsenosti, ktoré sú prínosom nielen pre nich ale aj pre našu školu. Ďakujeme učiteľom za prácu so žiakmi mimo vyučovania. Ceníme si snahu, usilovnosť a ochotu študentov obetovať svoj voľný čas príprave. Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

    • Debatný klub

    • 16. 3. 2021
    • Aj napriek pandemickým opatreniam a dištančnému vzdelávaniu sa každú stredu v online priestore MS Teams stretávajú naši žiaci spolu s pánom učiteľom Pastierikom a pani učiteľkou Ťavodovou v debatnom klube, ktorý sa stal členom Slovenskej debatnej asociácie. V rámci jej aktivít sa štyri naše tímy zapojili do Juniorskej debatnej ligy, kde sa nám napriek tomu, že sme v debatovaní úplní nováčikovia, darí fantasticky. Súťaž je rozdelená na dve korešpondenčné a dve online kolá. Musíme sa pochváliť, že po korešpondenčnej časti sa na prvých dvoch miestach v rámci stredného Slovenska umiestnili tímy našich žiakov (BAD3 Karin Hakelová a Nina Kapustová, BAD2 Michaela Borošová a Martin Baculák), dokonca po sčítaní bodov boli najlepší zo všetkých debatných tímov na celom Slovensku. V marci sa konalo prvé online kolo, kde si mohli naši žiaci prvýkrát vyskúšať debatovať proti rovesníkom z iných debatných klubov, napriek nulovým skúsenostiam to zvládli výborne. V júni ich čaká ešte druhé online kolo, na ktoré sa už teraz intenzívne pripravujú.

   • 16. Projektwettbewerb Chemie
    • 16. Projektwettbewerb Chemie

    • 16. 3. 2021
    • Tento rok sme sa stali jednou z troch pozvaných škôl zo Slovenska v 16. ročníku súťaže projektov organizácie VCÖ (Asociácia učiteľov chémie Rakúska) s medzinárodnou účasťou (Rakúsko, Maďarsko, Nemecko a Slovensko).

     K hlavným cieľom tejto projektovej súťaže patrí podpora bádateľskej činnosti žiakov a experimentálneho vyučovania chémie resp. prírodných vied. 

     Na podporu spomenutého cieľa získava každá zúčastnená škola, aj naša, projektovú pomoc vo výške 1000 eur v podobe rôznych pomôcok a materiálu.

     Odovzdané pomôcky sú len začiatkom celého procesu. Aj s ich pomocou budeme realizovať v rámci chemického krúžku Kremík náš projekt zameraný na prípravu rôznych pigmentov, ktoré využijeme pri výtvarnom tvorení.

     Spojenie umenia a chémie cez pigmenty, ktoré sú vo výtvarnom svete nenahraditeľné, bude o to vzácnejšie, keď si ich pripravíme sami z bežných aj prírodných zdrojov a nezaťažíme tak životné prostredie využívaním priemyselnej výroby, pretože aj malá kvapka v mori sa ráta.

     Za sprostredkovanie účasti v súťaži ďakujeme pani doc. RNDr. Márii Ganajovej, CSc. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a prezidentovi VCÖ Ralfovi Beckerovi z rakúskeho kompetenčného centra pre didaktiku chémie.

     Viac o našom projekte a jeho postupnej realizácii sa dozviete na našej chemickej stránke: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/a16-projektwettbewerb-2020-2021/

    • Erasmus+ Učebné štýly

    • 12. 3. 2021
    • Logicko-matematický, vizuálny, prírodný či muzikálny? Alebo aj všetky naraz? Naši žiaci už podľa dominantného druhu inteligencie a učebného štýlu vedia, kto je aký typ. Na tento poznatok potom nadväzovala neľahká úloha: vytvoriť mini poster na tému môj učebný štýl. Bolo si treba niečo prečítať, zamyslieť sa a kreatívnym spôsobom ilustrovať daný štýl. Pozrite, ako si s tým deti poradili. Sú parádne, nie? 

   • Svetový deň snehuliakov
    • Svetový deň snehuliakov

    • 28. 1. 2021
    • Vedeli ste, že 18. január je deň určený snehuliakom? Prečo práve tento deň? Je jasné, že musí byť v zimných mesiacoch, preto je to január a číslo 18 je symbolom snehuliaka – osmička má rovnaký tvar ako snehuliakova postava a jednotka je jeho metla.

     Napriek tomu, že príroda k nám tento rok na snehovú nádielku nie je štedrá, v týždni od 18. januára si pre nás pripravila výnimku a my sme s chuťou využili čerstvo napadaný sneh na oslavu tohto dňa stavaním snehuliakov a šantením v snehu.

     Keďže nám už počasie v závere týždňa neprialo a naši snehuliaci mali krátky život, vyrobili sme si aspoň ich trvanlivú, papierovú verziu. Tak ako snehové vločky aj každý snehuliak je originál a tí naši sú takí tiež. 

   • Školský klub detí – miesto pre hru a tvorenie
    • Školský klub detí – miesto pre hru a tvorenie

    • 26. 1. 2021
    • Deti sú v neustálom prúde tvorenia, ak ich dospelý nezastaví  hodnotením a posudzovaním toho, čo vymysleli a vytvorili. Ich radosť z procesu je inšpiratívna aj pre nás, dospelých. Ich prežívanie prítomného okamihu v hre a tvorení je zároveň prirodzeným učením a rozvíjaním ich zručností a talentov. Keď vonku nie je príjemné počasie, máme dostatok prostriedkov na to, ako prežiť príjemný a zmysluplný čas v triede. Hlavolamy, skladačky, stavebnice a spoločenské hry sú obľúbené „múdre“ hračky. Ručné práce, kreslenie a modelovanie rozvíjajú jemnú motoriku a kreativitu. Spoločné zdieľania v kruhu zas rozvíjajú emocionálnu inteligenciu a dodržiavanie bežného pravidelného režimu ich učí zodpovednosti. Pre podporu zdravia venujeme pozornosť aj pobytu vonku, či zdravému ovocnému olovrantu. Pri všetkých týchto činnostiach je svet s Vašimi deťmi čarovný, plný jednorožcov, drakov a zaujímavých príbehov. Sám život v ŠKD je jeden malý príbeh.

    • Klasifikácia a hodnotenie žiakov za 1. polrok šk. roka 2020/2021

    • 23. 1. 2021
    • Riaditeľka ZŠ s MŠ, Tajovského 2 Badín, po prerokovaní na mimoriadnej pedagogickej rade zo dňa 18.12.2020, oznamuje zákonným zástupcom a žiakom školy zúčastňujúcich sa dištančného vzdelávania v zmysle Usmernenia k priebežnému a celkovému  hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, vydaného MŠVVaŠ SR, že predmety, ktoré v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ich vzdelávacie ciele kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou, budú nehodnotenými vyučovacími predmetmi. 

     Stupeň klasifikácie sa nahrádza slovom „absolvoval“.

     Ostatné vyučovacie predmety v zmysle záverov pedagogickej rady budú hodnotené klasifikáciou - „známkou“.

     1. stupeň ZŠ

                 1. ročník

                        Slovné hodnotenie

                  2. - 4. ročník

                        SJL, ANJ, MAT,VLA, PVO, PDA, VYV, PVC, správanie - známka

                        INF,TEV, HUV, ETV, NBV – absolvoval

      2. stupeň ZŠ

                       SJL, ANJ, NEJ, MAT, DEJ, FYZ, CHE, GEG, BIO, OBN, THD, správanie - známka

                       TSV, HUV, VYV, ETV, NBV-  absolvoval. 

     Riadny termín na hodnotenie žiakov 1. stupňa za prvý polrok školského roka 2020/2021 je 31.1.2021.

     Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov 2. stupňa za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021. Predĺžený termín bude iba u tých žiakov a predmetov, v ktorých nebude možná klasifikácia v riadnom termíne (31.1.2021).

   • Vianočná pošta pre seniorov
    • Vianočná pošta pre seniorov

    • 13. 12. 2020
    • Vianoce sú sviatkami pokoja, radosti a lásky. Každému z nás je na svete oveľa lepšie, ak cíti, že ho má niekto rád, že niekto na neho myslí, že je niekto, kto o ňom vie. Toto sa dá dokázať aj maličkým darčekom. Jeden taký darček sme pripravili aj my pre starčekov z domovov pre seniorov. Zapojili sme sa do celoslovenského projektu Vianočná pošta (podobne ako pred dvomi rokmi). Technikou modrotlače sme vyrobili plátenká na vianočné pohľadnice a vymysleli sme veršované Vianoce, básničky, ktoré sme napísali do vnútra pohľadníc. V balíčku sme poslali aj tri útle knižočky Príbehy starých rodičov I., II., III. so skutočnými a úsmevnými príbehmi našich starých rodičov z ich mladosti.

     Veríme, že tento náš pozdrav sa bude „starkovcom“ páčiť a vyčarí úsmev na ich tváričkách.

     Žiaci z chemického krúžku Kremík (7. A a 7. B trieda)

     Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/fin-podpora-mksr/vianocna-posta/

   • Návrh vianočnej pohľadnice
    • Návrh vianočnej pohľadnice

    • 13. 12. 2020
    • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pred necelým mesiacom poprosilo deti, aby pomohli s návrhom vianočnej pohľadnice. Svoje diela zaslalo viac ako 3 600 mladých tvorcov! Návrhy prišli nielen z celého Slovenska, ale aj z Česka, Francúzska, či Veľkej Británie.

     Z tohto množstva návrhov vybrali 40 najkrajších a najzaujímavejších. Jedným z nich bola aj pohľadnica žiaka našej školy z 3. B triedy - Mateja Poliaka, ktorému týmto srdečne blahoželáme k jeho úspechu.

   • Mikuláš
    • Mikuláš

    • 7. 12. 2020
    • Tak ako každý rok i tento sme privítali v našej škole Mikuláša. Aj keď bez snehu a mrazu a bez koča, ale zato s čertíkom, anjelikom a mikulášskou nádielkou. Mikuláš sprevádzaný svojimi pomocníkmi ponavštevoval našich žiakov v triedach. Za pesničku, či básničku odmenil Mikuláš žiakov sladkou odmenou, avšak niektorým nezbedníkom ostala po stretnutí s čertíkom na tvári čierna škvrna. Nálada bola výborná a najmä mladší žiaci prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli Mikulášovi predviesť všetko, čo dokážu.

   • Prípravy na čas vianočný
    • Prípravy na čas vianočný

    • 7. 12. 2020
    • Adventný kalendár postupne odhaľuje svoje prekvapenia a my v školskom klube pracujeme na  skrášľovaní tried a vytváraní vianočnej atmosféry.  Naši prváci sú veľmi akční a najradšej by každý deň niečo vyrábali.  Zastaviť ich dokážu len rodičia, ktorí keď sa zjavia vo dverách a povedia meno svojho dieťaťa, si väčšinou vypočujú ťažký povzdych: "Ale mami, ja tu chcem ešte zostať."

     Svoje manuálne zručnosti už klubári predviedli pri modelovaní zo slaného cesta, mandaly vyfarbujú ako profesionáli a výroba originálnych mikulášskych čižiem bola pre nich hračkou. Samozrejme, k takejto pracovnej atmosfére patrí aj hudba. Vianočné piesne znejú školským klubom už pár dní a je nám spolu fajn.

   • Zrážkomer
    • Zrážkomer

    • 4. 12. 2020
    • Interaktívne učebne vonku na celom území Slovenska nám v októbri zabezpečil výdatný dážď. Pre nás v ŠKD ideálna príležitosť vyrobiť si svoje vlastné zrážkomery, vyskúšať si pomocou nich meranie zrážok a sledovať, koľko zrážok u nás naprší. Zrážkomery žiaci vyrábali zo skleneného pohára, aj z plastovej fľaše, na ktoré permanentnou fixkou nakreslili centimetrovú stupnicu. Následne sme všetci spoločne vyhľadali vhodné miesto s otvoreným priestorom na ich umiestnenie. Keď pršalo, hurá von. Odčitovali sme, koľko vody nám do nádob napršalo a získané údaje sme si zaznačili do grafu. Deti si takto v praxi zažili, čo znamená, keď naprší napr. päť milimetrov zrážok na meter štvorcový. Výpočet priemerných mesačných zrážok deťom dovolil vyskúšať si v praxi prácu s grafom, naučili sa, v čom nám môže pomôcť a čo nám ukazuje. Pri výpočtoch sme sa zábavnou formou potrápili aj s násobilkou.

      

    • iBobor 2020

    • 29. 11. 2020
    • Tento rok sme sa do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor zapojili online počas dištančného vyučovania. V rámci celého Slovenska sa súťaže zúčastnilo 55064 žiakov a študentov z 804 škôl. Tešíme sa, že 46 našich žiakov 5. až 9. ročníka využilo nadobudnuté znalosti a vďaka vlastnému nasadeniu a intelektu sa stali úspešnými riešiteľmi. Traja žiaci 5.B triedy dokonca získali najvyšší počet bodov v kategórii Bobrík Organizátorom ďakujeme, všetkých našich žiakov oceňujeme za ich snahu a tešíme sa opäť o rok! 🙂

   • Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku 2020/2021
    • Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku 2020/2021

    • 22. 11. 2020
    • Hovorí sa, že keď ovládate cudzí jazyk, tak ste všade doma. Veríme, že aj naši žiaci si to budú môcť po hodinách, dňoch, rokoch usilovného štúdia cudzieho jazyka povedať. A aj preto sme, tak ako každý rok, zorganizovali olympiádu v cudzích jazykoch, aby sme žiakom umožnili zmerať si ich jazykové zručnosti.  

     Zorganizovanie tohtoročnej olympiády bolo kvôli obmedzeniam síce trochu komplikovanejšie, no napriek tomu sme to všetci zvládli. Na tomto mieste patrí vďaka všetkých zúčastneným. Učiteľom, ktorí žiakov viedli a umožnili zrealizovanie olympiády a vďaka všetkých  zúčastneným žiakom, ktorí si na olympiáde preverili svoje zručnosti.  

     No ako každá súťaž má svojich víťazov i svojich porazených, inak to nie je ani tu.  

      

     V kategórii 1.A ANJ vyhrali: 

     1. miesto Rakovská, Damiána  

     2. miesto Ferjenčík, Vladimír 

     3. miesto Kapustová, Nina 

      

     V kategórii 1.B ANJ vyhrali:

     1. miesto Baculák, Martin

     2. miesto Zomborský, Tomáš

     3. miesto Borošová, Michaela

      

     V kategórii 1.B Nej vyhrali 

     1. miesto Kupcová, Simona 

     2. miesto Sečkáš, Adam Štefan 

     3. miesto Nátanová, Paulína 

      

     Víťazom blahoželáme a postupujúcim želáme veľa šťastia v Okresnom kole.  

     V škole Vás budú čakať malé odmeny za veľkú snahu😊 

    • DÔLEŽITÝ OZNAM!

    • 24. 10. 2020
    • Vážení rodiča, milí žiaci,

     na základe rozhodnutia Vlády SR a ÚVZ SR Vám oznamujeme, že od 26.10.2020 dochádza k zmene výučby žiakov ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín.

     Všetci žiaci 2. stupňa   prechádzajú na dištančné vzdelávanie, ktoré bude realizované prostredníctvom Microsoft Teams. Vyučovanie bude prebiehať podľa špeciálneho rozvrhu, ktorý vypublikujeme v priebehu víkendu. Taktiež budú mať upravený rozvrh aj žiaci 1. stupňa ZŠ, ktorí budú pokračovať vo vyučovaní prezenčnou formou

     ŠKD bude v prevádzke od 7.00 hod. (ranný ŠKD) do 15.30 hod. (poobedný ŠKD).

     Strava v stravovacom zariadení Skalica bude zabezpečená pre žiakov 1. stupňa.

     Žiadame Vás o pravidelné sledovanie informácií cez edupage a webovú stránku školy.

     Ďakujeme za porozumenie!

   • Erasmus+
    • Erasmus+

    • 1. 11. 2020
    • Poznáte Erasmus? Ide o európske projekty podporujúce spoluprácu žiakov a učiteľov z rôznych európskych krajín. Naša škola sa už na takomto projekte zúčastnila aj v minulosti. Tento rok sme do toho skočili opäť. Náš nový projekt sa nazýva „Beyond the limits with Learning“ a venuje sa učebným štýlom. Našimi partnermi sú základné školy z Chorvátska, Poľska, Severného Macedónska a Turecka.

     Projekt obsahuje spoznávanie a nácvik rozmanitých techník, ktoré nám (žiakom, študentom, učiteľom) môžu pomáhať efektívnejšie sa učiť, viac si zapamätať, trénovať obe mozgové hemisféry a organizovať si čas. Veríme, že napriek momentálnym neveľmi priaznivým podmienkam sa nám podarí zrealizovať čo najviac plánovaných aktivít, a že žiaci budú mať z projektu osoh, získajú užitočné zručnosti, spoznajú a zabavia sa s deťmi z iných krajín. Držte nám palce!

   • Kde sa vzalo 18. storočie ... alebo Mária Terézia u nás v škole
    • Kde sa vzalo 18. storočie ... alebo Mária Terézia u nás v škole

    • 1. 11. 2020
    • Píše sa 18. storočie, presnejšie rok 1741, ešte presnejšie 25. jún 1741. Týmto dátumom som privítala svojich žiakov v jedno pondelkové ráno. Pred tým som však okrem vopred pripravených úloh mala dôležitú úlohu, vybrať kostým, ktorý by hneď na prvý pohľad žiakov zaujal.  Pred bránami našej provizórnej triedy ráno vítala deti Mária Terézia. Žiaci trochu váhavo pozerali, čo sa ide diať. Ak by som ich citovala: „Čo si to zase Aďa na nás dnes vymyslela?“ Vošli sme do triedy, kde bol na tabuli napísaný spomínaný dátum, ktorý si žiaci medzi sebou pošepkávali. Rozdala som im text na čítanie s porozumením, v ktorom nosnou témou bol život Márie Terézie. Žiaci sa s chuťou pustili získavať informácie o tom, čo ich dnes v škole čaká a zároveň získali základné vedomosti o rakúskej cisárovnej. Po prečítaní sa pustili do plnenia úloh, ktoré boli zamerané na správne pochopenie textu. Neskôr si vedomosti utvrdzovali a obohacovali v rôznych úlohách. Mali možnosť hľadať úlohy, ktoré boli ukryté v rôznych častiach priestoru chodby, a veruže sa nabehali, kým ich všetky našli J. Pri plnení úloh žiaci pracovali individuálne, ale aj v skupinách. Mária Terézia s potmehúdskym úsmevom sledovala, s akým záujmom sa deti o jej život a prácu zaujímajú. Keď sa vyučovanie schyľovalo ku koncu, samotnú Máriu Teréziu aj so svojimi zverencami navštívilo vedenie školy, pre ktoré sme spoločne zapózovali na fotografiách.  Pri zhodnotení dňa sme si navzájom poďakovali za to, ako sme si spoločne pripravili zaujímavý deň. Počuť z úst svojich žiakov, že to bol skvelý deň, a že sme sa „neučili“... no čo dodať, tematicky sa dá prepojiť vyučovanie s vedomosťami, ktoré chceme  odovzdávať žiakom. Veď mali i čítanie, i matematiku, vlastivedu, či slovenský jazyk a v neposlednom rade aj telesnú výchovu. A prečo 25. jún 1741? V tento deň bola Mária Terézia korunovaná za uhorskú kráľovnú v Bratislave. Moji milí štvrtáci, ďakujem, že Vás mám, pretože užívať si školu je i mojím krédom. Vaša Aďa

   • Vyhodnotenie EDJ
    • Vyhodnotenie EDJ

    • 29. 9. 2020
    • Kto nepozná cudzie jazyky, nevie nič ani o svojom vlastnom.

     (J.W. Goethe, nemecký spisovateľ )

     Napriek tomu, že v piatok sme sa zobudili do upršaného rána a mnohým sa nechcelo ísť do školy, nakoniec to bol vydarený deň plný rôznych aktivít. Mnohí žiaci prekvapili svojou kreativitou a snahou učiť sa nové poznatky v cudzom jazyku. Veríme, že sme v nich prebudili chuť, snahu a odhodlanie vytrvať v ich snažení. Vieme, že učiť sa cudzí jazyk nie je ľahké a mnohokrát si to vyžaduje sebazaprenie. Ale poctivá a hlavne pravidelná príprava vždy prinesie svoje výsledky.  

     Tento deň priniesol malé zadosťučinenie aj trom výhercom jazykového kvízu. Správne odpovede si môžete overiť nižšie, sú vyznačené tučným písmom rovno v kvíze. Správnosť odpovede nehrala pri losovaní výhercov úlohu. Podstatná bola účasť. Výhercom blahoželáme. Ostatní snáď o rok.

     1. miesto - Matúš Bugan 

     2. miesto - Kristína Palkechová 

     3. miesto - Jakub Donoval 

     Plagáty, plagátiky a kresby budú vyvesené v priestoroch školy, kde si ich môžete pozrieť a prečítať. Fotky z podujatia si môžete pozrieť vo fotogalérii.  

  • Partneri

   • NAŠE OCENENIA

   • ERASMUS+

   • Spoločné stretnutie partnerských škôl                

    Napriek tomu, že v časoch pandémie vyzeralo zorganizovanie medzinárodného stretnutia akomission impossible, nakoniec sme to zvládli! Základná škola v Badíne bola hostiteľom 16 učiteľov zo 4 partnerských krajín - Poľska, Chorvátska, Severného Macedónska a Turecka. Pripravili sme pre nich bohatý program plný vzdelávacích seminárov a workshopov zameraných na profesionálny rozvoj, ako aj poznávacie aktivity v rámci regiónu.

  • Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov

   Rámcové učebné plány podľa cyklov vzdelávania a Upravené ciele a obsah vzdelávacích oblastí vznikli ako komplexná odpoveď na situáciu, do ktorej sa dostala aj naša škola po období pandemickej krízy. Uzavreté školy a dlhodobá realizácia dištančného vzdelávania v domácom prostredí žiakov, spôsobila prekážky v plnohodnotnom napĺňaní cieľov výchovy a vzdelávania. Naša škola sa práve z týchto dôvodov rozhodla zapojiť do pilotného testovania v spolupráci z Štátnym pedagogickým ústavom, pretože nám vytvára priestor na vyrovnávanie deficitov v obsahu a požiadavkách na učebné výstupy žiakov, a to aj medzi stupňami vzdelania.

    

    

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje