Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Tajovského 2, 976 32 Badín
Adresa školyTajovského 2, 976 32 Badín
Telefón+421484182632
E-mailzsbadin@zsbadin.edu.sk
WWW stránkazsbadin.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Viera Turianska   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 349

Počet tried: 18

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22222211115
počet žiakov615655354051172310348
z toho ŠVVP 2134423221
z toho v ŠKD323327      92

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJANJBIODEJETVFYZGEGHUVCHEMINVINFMATMDVNBVNBV
MŠ-M               
MŠ-S               
MŠ-V               
I.A               
I.B               
II.A           1,06   
II.B           1   
III.A           1,41   
III.B           1,23   
IV.A           1,18   
IV.B           1,38   
V.A1,32 1,36        1,74   
V.B1,31 1,38        1,63   
VI.A1,92 2,13  2,04  1,83  2,46   
VI.B1,89 1,7  1,67  1,41  2,15   
VII.2,18 1,88  2,18  1,94  2,41   
VIII.1,78 2,17  2,26  2,17  2,35   
IX.2 1,4  2,1  1,9  2,2   

TriedaNEJOBNOBVPRVPRIPRIPRVRGVRGVRodinná výchovaRUJSAJSJLSPRSEE
MŠ-M               
MŠ-S               
MŠ-V               
I.A             1 
I.B             1 
II.A            1,111 
II.B            11 
III.A            1,411 
III.B            1,291 
IV.A            1,411 
IV.B            1,531 
V.A            1,961 
V.B            1,631 
VI.A            2,581 
VI.B            2,151 
VII.2,18           2,241 
VIII.2,13           2,171 
IX.            1,91 

TriedaTCHVTHDTSVTEVUCCVUCVLAVUMVYVZEM
MŠ-M          
MŠ-S          
MŠ-V          
I.A          
I.B          
II.A          
II.B          
III.A          
III.B          
IV.A          
IV.B          
V.A          
V.B          
VI.A          
VI.B          
VII.          
VIII.          
IX.          

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
MŠ-M180030
MŠ-S200020
MŠ-V70024
I.A171700
I.B181800
II.A181800
II.B191800
III.A171700
III.B151400
IV.A181800
IV.B171600
V.A242400
V.B161600
VI.A242400
VI.B272700
VII.171700
VIII.232300
IX.101000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
MŠ-M1800,0000,0000,00
MŠ-S2000,0000,0000,00
MŠ-V700,0000,0000,00
I.A1744125,9444125,9400,00
I.B1881848,1281848,1200,00
II.A18114663,67114663,6700,00
II.B1972842,8272842,8200,00
III.A1755832,8255832,8200,00
III.B1563148,5463148,5400,00
IV.A1853131,2453131,2400,00
IV.B1770544,0670544,0600,00
V.A24135859,04135358,8350,22
V.B1665642,0265642,0200,00
VI.A2498040,8398040,8300,00
VI.B27148855,11148855,1100,00
VII.17109964,65109364,2960,35
VIII.23121352,74121352,7400,00
IX.1082382,3082382,3000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22222211115
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Dramatický40 Mgr. Nina Majlingová
Futbal23 Mgr. Viera Turianska
Halový futbal27 Mgr. Milan Krúpa
Hasičský17 Mgr. Viera Turianska
Kremík I17 Ing. Lucia Dovalová
Kremík II12 Ing. Lucia Dovalová
Letecké modelárstvo - Badínske krídla23 Mgr. Daniela Kozová
Paličkovanie a iné ručné práce27 Mgr. Daniela Kozová
Popoludnie v počítačovej27 Mgr. Ondrej Pastierik
Príprava na prijímacie pohovory10 Mgr. Ondrej Pastierik
Ruský jazyk20 Mgr. Eva Solivajová
Strelecký33 Mgr. Milan Krúpa
ŠKD - Druhé oddelenie33 Mgr. Ľubica Lepiešová
ŠKD - Prvé oddelenie32 Mgr. Zuzana Donovalová
ŠKD - Tretie oddelenie27 Bc. Miriam Hudobová

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Záver

Vypracoval: Mgr. Viera Turianska

V Badíne, 23. novembra 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • zs.ms.badin@gmail.com
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje