Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou,Tajovského 2, Badín
Adresa školyTajovského 2, 976 32 Badín
Telefón+421484182632
E-mailriaditel@zsbadin.sk
WWW stránkahttps://zsbadin.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Viera Turianska  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 398

Počet tried: 20

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22222222117
počet žiakov616156344340375215399
z toho v ŠKD40383225     135

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJANJBIODEJETVFYZGEGHUVCHEMINVINFMATMDVNBVNBV
MŠ-M               
MŠ-S               
MŠ-V               
I.A1      1   1,15   
I.B1      1   1,1   
II.A1,22      1   1,16   
II.B1,14      1   1,43   
III.A1,13      1  11,31   
III.B1,53      1  11,53   
IV.A1,27      1  11,69   
IV.B1,32      1  11,32   
V.A1,59 1,51,64  1,771  1,361,64   
V.B2,35 1,651,75  1,951  1,32,35   
VI.A1,89 1,391,94 1,721,941,061,72 12,22   
VI.B1,7 1,92,25 1,92,31,241,95 12,4   
VII.A1,65 1,72,05 1,651,91,151,7 1,21,9   
VII.B1,47 1,651,88 1,821,6511,76 1,122,41   
VIII.A1,88 2,352,23 2,152,1911,92 1,232,62   
VIII.B1,6 1,441,72 1,881,7211,56 1,162,2   
IX.1,8 21,67 2,332 1,67 1,132,07   

TriedaNEJOBNOBVPRVPRIPRIPRVRGVRGVRodinná výchovaRUJSAJSJLSPRSEE
MŠ-M               
MŠ-S               
MŠ-V               
I.A      1     1,151 
I.B      1     1,051 
II.A   1  1     1,371 
II.B      1,19     1,331 
III.A   1 1,06      1,381 
III.B   1 1,18      1,531 
IV.A   1 1,07      1,631 
IV.B   1 1,21      1,421 
V.A            1,821 
V.B            2,41 
VI.A 1,44          21 
VI.B 1,62          2,381 
VII.A1,641,55         2,112,151,05 
VII.B1,581,59         2,21,881 
VIII.A21,38         2,132,271 
VIII.B1,821,52         1,641,921,04 
IX.2,731,53          2,331 

TriedaTCHVTHDTSVTEVTPZUCCVUCVLAVUMVYVZEM
MŠ-M           
MŠ-S           
MŠ-V           
I.A  1      1 
I.B  1      1 
II.A  1   1  1 
II.B  1      1 
III.A  1    1 1 
III.B  1    1,06 1 
IV.A  1    1,44 1 
IV.B  1    1,37 1 
V.A 11      1 
V.B 11,05      1 
VI.A 11,11      1 
VI.B 11      1 
VII.A 1,11      1,05 
VII.B 11      1 
VIII.A 11      1,12 
VIII.B 11      1,2 
IX. 11,2 1,73    1 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
MŠ-M210021
MŠ-S200020
MŠ-V170022
I.A202000
I.B212100
II.A191900
II.B212100
III.A161600
III.B181801
IV.A161600
IV.B181800
V.A222200
V.B212101
VI.A191901
VI.B212001
VII.A202000
VII.B171700
VIII.A262600
VIII.B262601
IX.151500

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Čitateľské dielne23 Mgr. Katarína Šoošová
Halový futbal16 Mgr. Milan Krúpa
Hasičský39 Mgr. Viera Turianska
Hravá matematika a slovenský jazyk18 Mgr. Soňa Komorová
Hravé učenie20 Mgr. Viera Hricová
Kremík10 Ing. Lucia Dovalová
Popoludnie v počítačovej27 Mgr. Ondrej Pastierik
Strelecký34 Mgr. Milan Krúpa
ŠK Badín Futbal28 Mgr. Viera Turianska
ŠKD - Druhé oddelenie21 PaedDr. Martina Urban Manková, PhD.
ŠKD - Piate oddelenie23 Mgr. Matej Baďura
ŠKD - Prvé oddelenie20 Mgr. Petra Gáfriková
ŠKD - Šieste oddelenie21 Mgr. Hana Ferencová
ŠKD - Štvrté oddelenie23 Bc. Katarína Dubšíková
ŠKD - Tretie oddelenie24 Bc. Miriam Hudobová
T9 - Matematika14 Mgr. Ondrej Pastierik
T9 - Slovenský jazyk14 PaedDr. Mária Ťavodová
Turistický35 Mgr.Art. Lucia Zdútová Šťastná

Záver

Vypracoval: Mgr. Viera Turianska

V Badíne, 23. novembra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • ekonom@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje