Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Tajovského 2, 976 32 Badín
Adresa školyTajovského 2, 976 32 Badín
Telefón+421484182632
E-mailriaditel@zsbadin.sk
WWW stránkazsbadin.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Viera Turianska   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 369

Počet tried: 19

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22222221116
počet žiakov516238324040511622352
z toho ŠVVP21312452424
z toho v ŠKD353432      101

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJANJBIODEJETVFYZGEGHUVCHEMINVINFMATMDVNBVNBV
MŠ-M               
MŠ-S               
MŠ-V               
I.A               
I.B               
II.A1          1,06   
II.B1,29          1,47   
III.A1,12          1,11   
III.B1,06          1,11   
IV.A1,53          1,59   
IV.B1,77          1,38   
V.A1,55 1,351,25  1,7   1,11,75   
V.B1,61 1,671,67  1,94   1,112,06   
VI.A1,57 1,571,76 1,571,95 1,14 11,77   
VI.B1,71 1,411,94 1,712 1,35 1,062   
VII.A2,08 2,042,46 2,332,46 2 1,422,54   
VII.B1,58 1,692,08 1,811,85 1,65 1,122,69   
VIII.1,94 1,811,38 2,441,88 2 1,062,69   
IX.1,64 1,821,91 2,271,86 2 12,41   

TriedaNEJOBNOBVPRVPRIPRIPRVRGVRGVRodinná výchovaRUJSAJSJLSPRSEE
MŠ-M               
MŠ-S               
MŠ-V               
I.A               
I.B               
II.A      1     1,181 
II.B      1,06     1,471 
III.A   1 1      1,391 
III.B   1 1      1,281 
IV.A   1 1,24      1,531 
IV.B   1 1,15      1,461 
V.A            1,71 
V.B            1,941 
VI.A 1,24 1        1,861 
VI.B 1,24          1,761 
VII.A1,91,25         2,072,131 
VII.B1,551,31         1,672,041 
VIII.2,191,75          2,131 
IX.2,181,5          2,091 

TriedaTCHVTHDTSVTEVUCCVUCVLAVUMVYVZEM
MŠ-M          
MŠ-S          
MŠ-V          
I.A          
I.B          
II.A        1 
II.B        1 
III.A     11 1 
III.B      1 1 
IV.A      1,18 1 
IV.B      1,31 1 
V.A 1        
V.B 1        
VI.A 1,05    1   
VI.B 1        
VII.A 1        
VII.B 1        
VIII. 1        
IX. 1        

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
MŠ-M180018
MŠ-S210021
MŠ-V190022
I.A180018
I.B190019
II.A171700
II.B181711
III.A181800
III.B202000
IV.A171700
IV.B151500
V.A212100
V.B191900
VI.A232300
VI.B171700
VII.A242400
VII.B272520
VIII.161600
IX.222200

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
MŠ-M1800,0000,0000,00
MŠ-S2100,0000,0000,00
MŠ-V1900,0000,0000,00
I.A1800,0000,0000,00
I.B1900,0000,0000,00
II.A1761636,2461636,2400,00
II.B1874043,5374043,5300,00
III.A18146981,61146981,6100,00
III.B20124370,95124370,9500,00
IV.A17111365,47111365,4700,00
IV.B1592771,3192771,3100,00
V.A2192646,3092646,3000,00
V.B1985547,5085547,5000,00
VI.A23161973,59160172,77180,82
VI.B1791954,0691954,0600,00
VII.A24117148,79117148,7900,00
VII.B27156660,23156660,2300,00
VIII.16138086,25138086,2500,00
IX.22179281,45179281,4500,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22222221116
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Debatný14 Mgr. Ondrej Pastierik
Hry s Hejného matematikou18 Mgr. Jana Michalčíková
Leteckí modelári - Badínske krídla22 Mgr. Daniela Kozová
Matematika - Príprava na T9 a PP na SŠ11 Mgr. Janka Leštáková
Slovenský jazyk - Príprava na T98 PhDr. Katarína Hakelová
Slovenský jazyk - Príprava na T9 a PP 10 Mgr. Daniela Kozová
ŠKD - Druhé oddelenie34 Mgr. Zuzana Donovalová
ŠKD - Prvé oddelenie A16 PaedDr. Martina Urban Manková, PhD.
ŠKD - Prvé oddelenie B19 Bc. Miriam Hudobová
ŠKD - Tretie oddelenie32 Mgr. Petra Gáfriková
Učíme sa hravo - T512 PaedDr. Monika Jurková
Vrece kreatívnych úloh16 Mgr. Adriana Tomaníková

Záver

Vypracoval: Mgr. Viera Turianska

V Badíne, 20. júla 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • zs.ms.badin@gmail.com
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje