Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Tajovského 2, 976 32 Badín
Adresa školyTajovského 2, 976 32 Badín
Telefón+421484182632
E-mailzsbadin@zsbadin.edu.sk
WWW stránkazsbadin.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Viera Turianska   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 317

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22212111113
počet žiakov433234265320251320266
z toho ŠVVP21224232422
z toho v ŠKD3229271     89

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJANJBIODEJETVFYZGEGHUVCHEMINVINFMATMDVNBVNBV
MŠ-M               
MŠ-S               
MŠ-V               
I.A 1     1   1   
I.B 1     1   1,06   
II.A 1,12     1   1,29   
II.B 1     1   1,38   
III.A 1,78     1  1,061,44   
III.B 1,4     1  1,21,47   
IV. 1,52     1  1,041,42   
V.A 1,922,291,92  1,961  1,042,08   
V.B 1,681,861,46  1,611  1,041,75   
VI. 1,951,92,3 2,052,211,7 1,32,3   
VII. 1,922,22,04 2,242,161,42,24 1,322,48   
VIII. 2,311,541,77 2,081,381,081,62 12,31   
IX. 2,12,12,25 2,32,2 2,25 12,5   

TriedaNEJOBNOBVPRVPRIPRIPRVRGVRGVRodinná výchovaRUJSJLSPRSEETCHV
MŠ-M               
MŠ-S               
MŠ-V               
I.A      1    11  
I.B      1    1,051  
II.A      1,18    1,351  
II.B      1,08    1,361  
III.A   1 1,17     1,441  
III.B   1,07 1,27     1,561  
IV.   1 1,22     1,381  
V.A           2,671  
V.B           1,791  
VI. 1,45         2,11  
VII.2,241,52         2,41  
VIII. 1         1,851  
IX.2,07       1,1 2,172,11  

TriedaTHDTSVTEVUCCVLAVUMVYVZEM
MŠ-M        
MŠ-S        
MŠ-V        
I.A 1    1 
I.B 1    1 
II.A 1    1 
II.B 1    1 
III.A 1  1,28 1 
III.B 1  1,2 1,07 
IV. 1  1,46 1 
V.A11    1 
V.B11,07    1 
VI.11,15    1 
VII.1,241,16    1,2 
VIII.11    1 
IX.11   1,1  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
MŠ-M150015
MŠ-S190019
MŠ-V90024
I.A181800
I.B191800
II.A171700
II.B151400
III.A181800
III.B171600
IV.252310
V.A252400
V.B282800
VI.202000
VII.252410
VIII.131300
IX.202000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
MŠ-M1500,0000,0000,00
MŠ-S1900,0000,0000,00
MŠ-V900,0000,0000,00
I.A181819104,861819104,8600,00
I.B19144580,28144580,2800,00
II.A17134579,12134579,1200,00
II.B15102178,54102178,5400,00
III.A18140277,89140277,8900,00
III.B17106172,86106172,8600,00
IV.25196982,04196982,0400,00
V.A25189979,13189979,1300,00
V.B282809100,322809100,3200,00
VI.202261113,052261113,0500,00
VII.254173166,924173166,9200,00
VIII.131620124,621620124,6200,00
IX.203357167,853346167,30110,55

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22212111113
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2018/2019 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2018/2019, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Futbal U1125  
Halový futbal25 Mgr. Milan Krúpa
Hasičský18  
Hry s Hejného matematikou23 Mgr. Terézia Paulisová, PhD.
Kremík I12 Ing. Lucia Dovalová
Kremík II12 Ing. Lucia Dovalová
Letecké modelárstvo - Badínske krídla23 Mgr. Daniela Kozová
Matematický11 Mgr. Ondrej Pastierik
Paličkovanie a iné ručné práce23 Mgr. Daniela Kozová
Pohybovo - tanečný 20 Mgr. Viera Hricová
Ruský jazyk13 Mgr. Eva Solivajová
Slovenský jazyk11 PaedDr. Mária Ťavodová
Strelecký23 Mgr. Milan Krúpa
ŠKD - Druhé oddelenie29 Mgr. Ľubica Lepiešová
ŠKD - Prvé oddelenie32 Mgr. Zuzana Donovalová
ŠKD - Tretie oddelenie29 Bc. Miriam Hudobová
Školská kapela22 Mgr. Terézia Paulisová, PhD.
Tvorivé programovanie21 Mgr. Ondrej Pastierik

Záver

Vypracoval: Mgr. Viera Turianska

V Badíne, 22. júna 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ 0911 717 381 - mobil 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

  • Karneval
  • Vianočné tvorivé dielne
  • Rozprúdime regióny 2019
  • Pasovačka prvákov
  • Viedeň
  • Exkurzia do hlavného mesta
  • FESTIVAL VEDY A TECHNIKY CELOSLOVENSKÉ KOLO
  • Párty ako sa patrí
  • Poďakovanie
  • Exkurzia do Slovenského technického múzea v Košiciach
  • Návšteva Obecného úradu v Badíne
  • Komu sa nelení, tomu sa zelení (vlajka na škole)