Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Tajovského 2, 976 32 Badín
Adresa školyTajovského 2, 976 32 Badín
Telefón+421484182632
E-mailriaditel@zsbadin.sk
WWW stránkazsbadin.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Viera Turianska  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 365

Počet tried: 19

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22222221116
počet žiakov626755303838511422377
z toho v ŠKD353534      104

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJANJBIODEJETVFYZGEGHUVCHEMINVINFMATMDVNBVNBV
MŠ-M               
MŠ-S               
MŠ-V               
I.A               
I.B               
II.A1          1,06   
II.B1,29          1,47   
III.A1,12          1,11   
III.B1,06          1,11   
IV.A1,53          1,59   
IV.B1,77          1,38   
V.A1,55 1,351,25  1,7   1,11,75   
V.B1,61 1,671,67  1,89   1,112,06   
VI.A1,57 1,571,76 1,571,95 1,14 11,77   
VI.B1,71 1,411,94 1,712 1,35 1,062   
VII.A2,08 2,042,46 2,332,46 2 1,422,54   
VII.B1,58 1,692,08 1,811,85 1,65 1,122,58   
VIII.1,94 1,811,38 2,441,88 2 1,062,69   
IX.1,64 1,821,91 2,271,86 2 12,41   

TriedaNEJOBNOBVPRVPRIPRIPRVRGVRGVRodinná výchovaRUJSAJSJLSPRSEE
MŠ-M               
MŠ-S               
MŠ-V               
I.A               
I.B               
II.A      1     1,181 
II.B      1,06     1,471 
III.A   1 1      1,391 
III.B   1 1      1,281 
IV.A   1 1,24      1,531 
IV.B   1 1,15      1,431 
V.A            1,71 
V.B            1,951 
VI.A 1,24 1        1,861 
VI.B 1,24          1,761 
VII.A1,91,25         2,072,131 
VII.B1,551,31         1,672,041 
VIII.2,191,75          2,131 
IX.2,181,5          2,091 

TriedaTCHVTHDTSVTEVTPZUCCVUCVLAVUMVYVZEM
MŠ-M           
MŠ-S           
MŠ-V           
I.A           
I.B           
II.A         1 
II.B         1 
III.A      11 1 
III.B       1 1 
IV.A       1,18 1 
IV.B       1,31 1 
V.A 1         
V.B 1         
VI.A 1,05     1   
VI.B 1         
VII.A 1         
VII.B 1         
VIII. 1         
IX. 1         

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
MŠ-M180018
MŠ-S200021
MŠ-V110022
I.A180018
I.B190019
II.A171700
II.B181712
III.A181800
III.B202002
IV.A171700
IV.B131202
V.A191901
V.B191801
VI.A232301
VI.B151500
VII.A242400
VII.B272701
VIII.141400
IX.222200

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Debatný13 Mgr. Ondrej Pastierik
Hry s Hejného matematikou18 Mgr. Jana Michalčíková
Leteckí modelári - Badínske krídla22 Mgr. Daniela Kozová
Matematika - Príprava na T9 a PP na SŠ11 Mgr. Janka Leštáková
Slovenský jazyk - Príprava na T98 PhDr. Katarína Hakelová
Slovenský jazyk - Príprava na T9 a PP 10 Mgr. Daniela Kozová
ŠKD - Druhé oddelenie34 Mgr. Zuzana Donovalová
ŠKD - Prvé oddelenie A16 PaedDr. Martina Urban Manková, PhD.
ŠKD - Prvé oddelenie B19 Bc. Miriam Hudobová
ŠKD - Tretie oddelenie32 Mgr. Petra Gáfriková
Učíme sa hravo - T510 PaedDr. Monika Jurková
Vrece kreatívnych úloh16 Mgr. Adriana Tomaníková

Záver

Vypracoval: Mgr. Viera Turianska

V Badíne, 2. decembra 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • ekonom@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje