Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou,Tajovského 2, Badín
Adresa školyTajovského 2, 976 32 Badín
Telefón+421484182632
E-mailriaditel@zsbadin.sk
WWW stránkahttps://zsbadin.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Viera Turianska  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 442

Počet tried: 21

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22222222218
počet žiakov566364414946413645441
z toho v ŠKD40413623     140

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJANJBIODEJETVFYZGEGHAHHUVCHEMINVINFMATMDVNBV
MŠ-M               
MŠ-S               
MŠ-V               
I.A 1      1   1  
I.B 1      1   1,05  
II.A 1      1   1,2  
II.B 1,05      1   1,1  
III.A 1,22      1  11,37  
III.B 1,14      1  11,45  
IV.A 1,12      1  11,71  
IV.B 1,12      1  11,71  
V.A 1,261,171,52  1,5 1  1,041,83  
V.B 1,281,281,44  1,36 1  11,56  
VI.A 1,571,431,7 1,571,96 1  1,041,96  
VI.B 1,91,952,24 1,862,05 1  1,242,57  
VII.A 1,631,631,68 22,05 11,74 1,112,16  
VII.B 1,752,052,15 2,152,2 12,05 12,35  
VIII.A 1,571,571,76 1,811,81 11,81 1,12,24  
VIII.B 1,331,41,47 1,471,6 11,67 11,87  
IX.A 1,392,172,13 2,132  2,13 11,96  
IX.B 1,951,951,86 2,051,95  1,52 12,38  

TriedaNBVNEJOBNOBVPOVPRVPRIPRIPRVRGVRGVRodinná výchovaRUJSAJSJL
MŠ-M               
MŠ-S               
MŠ-V               
I.A        1     1
I.B        1     1
II.A        1     1,35
II.B        1     1,1
III.A     1 1,44      1,47
III.B     1,05 1,27      1,5
IV.A     1 1,35      1,88
IV.B     1 1,24      1,82
V.A              1,96
V.B              1,96
VI.A  1,17           1,87
VI.B  1,71           2,29
VII.A 21,68          1,72,16
VII.B 2,442          1,362,5
VIII.A 1,41,19          1,452,05
VIII.B 1,641,27          1,251,8
IX.A 2,111,83          22,22
IX.B 1,831,62          1,531,95

TriedaSPRSEETCHVTHDTSVTEVTRKTPZUCCVUCVLAVUMVYVVZAZAR
MŠ-M               
MŠ-S               
MŠ-V               
I.A1   1       1  
I.B1   1       1  
II.A1   1       1  
II.B1   1       1  
III.A1   1    11,06 1  
III.B1   1     1,32 1,05  
IV.A1   1     1,47 1  
IV.B1   1     1,24 1  
V.A1  11,05       1  
V.B1  11       1  
VI.A1  1,041       1  
VI.B1,1  1,051,15       1  
VII.A1,05  11       1  
VII.B1,05  1,11,05       1,29  
VIII.A1,1  11       1,05  
VIII.B1  11       1  
IX.A1,22  11  1,91    1,22  
IX.B1  11  1,52    1  

TriedaZEM
MŠ-M 
MŠ-S 
MŠ-V 
I.A 
I.B 
II.A 
II.B 
III.A 
III.B 
IV.A 
IV.B 
V.A 
V.B 
VI.A 
VI.B 
VII.A 
VII.B 
VIII.A 
VIII.B 
IX.A 
IX.B 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
MŠ-M180018
MŠ-S210021
MŠ-V230023
I.A222200
I.B202000
II.A202000
II.B212100
III.A191900
III.B222200
IV.A171700
IV.B181801
V.A242400
V.B252500
VI.A232300
VI.B222201
VII.A191900
VII.B222102
VIII.A212100
VIII.B151500
IX.A232300
IX.B222201

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtina hrou I.18 Mgr. Natália Smatanová
Angličtina hrou II.22 Ing. Mariana Galbavá
Basketbal 22 Mgr. Michaela Balážová
Hry s Hejného metódou matematiky35 Mgr. Nina Majlingová
Maškrtníček20 Mgr. Zuzana Oravcová
Matematika 9 - IX.A23 Mgr. Janka Leštáková
Matematika 9 - IX.B24 Mgr. Ondrej Pastierik
Popoludnie v počítačovej I16 Mgr. Ondrej Pastierik
Popoludnie v počítačovej II31 Mgr. Ondrej Pastierik
Slovenský jazyk a literatúra 9 - IX.A23 PaedDr. Mária Ťavodová
Slovenský jazyk a literatúra 9 - IX.B20 Mgr. Soňa Komorová
Spoznaj svoje okolie19 Mgr.Art. Lucia Zdútová Šťastná
Šikovné ručičky27 Mgr. Michaela Balážová
ŠK Badín Futbal48 Mgr. Viera Turianska
ŠKD - Druhé oddelenie19 Mgr. Matej Baďura
ŠKD - Piate oddelenie26 Bc. Miriam Hudobová
ŠKD - Prvé oddelenie21 Bc. Katarína Dubšíková
ŠKD - Šieste oddelenie24 PaedDr. Martina Urban Manková, PhD.
ŠKD - Štvrté oddelenie25 Mgr. Hana Ferencová
ŠKD - Tretie oddelenie26 Mgr. Petra Gáfriková
Zahrajme si divadielko31 Mgr. Nina Majlingová
Zlepši si angličtinu22 Mgr. Janette Mrižová

Záver

Vypracoval: Mgr. Viera Turianska

V Badíne, 1. decembra 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje