• Prevencia šikanovania a kyberšikanovania

    •     SME ŠKOLA, KDE SA ŠIKANOVANIE A KYBERŠIKANOVANIE NETOLERUJE V ŽIADNYCH PODOBÁCH!

          Tento základný princíp musí platiť od prvého dňa školského roka pre všetkých žiakov, rodičov aj pracovníkov školy bez výnimky.

          Program prevencie a riešenia šikanovania, násilia a prevencie rizikového správania žiakov v škole je v súlade so Smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.

     https://www.minedu.sk/data/att/16073.pdf

     Príručka MŠVVaŠ SR Prevencia a riešenie šikanovania  - sprievodca pre školské prostredie

     https://www.minedu.sk/data/att/24745.pdf

      

     Prevencia šikanovania sa zabezpečuje najmä formou:

     • implementácie prevencie do výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane pozitívneho vplyvu osobnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v rámci každodenného vyučovania, obsahového zamerania a didaktiky predmetov a prierezových tém,
     • prostredníctvom preventívnych programov
     • triednických hodín,
     • práce žiackeho parlamentu,
     • prijatia školských pravidiel proti šikanovaniu,
     • vytváraním pozitívnej klímy v škole,
     • vzdelávaním pedagogických zamestnancov,
     • prednášok alebo aktivít organizovaných školou alebo organizovaných inými relevantnými subjektmi,
     • súťaží a hier,
     • výchovných koncertov,
     • projektov,
     • exkurzií,
     • školských výletov.

      

      

      

     Fotky:

     https://edusmile.sk/

     https://preventista.sk/

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje