• Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
    • Albert Einstein
    • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
    • William Shakespear
    • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
    • Carl Rogers
    • Preventívny program

     Školský rok: 2023/2024 

     Koordinátor prevencie: Mgr. Petra Gáfriková

     Škola: Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín       

     Prevencia rizikového správania v školách a školských zariadeniach je dôležitou súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na ochranu detí v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov, najmä Deklarácie práv dieťaťa, Dohovoru o právach dieťaťa a je v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou.

     Ciele výchovy a vzdelávania v oblasti primárnej prevencie v rezorte školstva je potrebné realizovať v širšom kontexte prevencie rizikového správania v zmysle pozitívnej výchovy k formovaniu zdravého životného štýlu a utváraniu optimálnych podmienok pre rozvoj osobnosti jednotlivca.

      

     Úlohy koordinátora v oblasti primárnej prevencie :

     • V spolupráci s vedením školy iniciovať preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu
     • Monitorovať a analyzovať situáciu v škole z pohľadu užívania legálnych a nelegálnych drog v priestoroch školy
     • Poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom
     • Koordinovať a metodicky usmerňovať preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov, ale i žiakov
     • Kontrola schránky dôvery
     • Tvorba tematických násteniek podporujúcich informovanosť o problematikách
     • Tvorba letákov pre rodičov a pedagógov
     • Organizácia preventívnych aktivit a programov
     • Tvorba siete kontaktov s poradenskými zariadeniami
     • Rozvíjať záujmové činnosti a tvorivosť žiakov
     • V zmysle programov podpory a ochrany detí a mládeže podporovať nielen talentovanú, ale aj problémovú, resp. rizikovú mládež
     • Podporovať kultúrne a umelecké aktivity zamerané na posolstvo života bez drog
     • Informovať žiakov, zákonných zástupcov o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení a o preventívnych programoch organizovaných školou
     • V zmysle Deklarácie práv dieťaťa v školách a v školských zariadeniach zabezpečovať aktívnu ochranu detí. Monitorovať zmeny v správaní detí a zabezpečiť opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí. Osobitnú pozornosť venovať realizácii a rešpektovaniu Zákona o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení
     • Spolupracovať s výchovným poradcom v škole a CPP v Banskej Bystrici

      

     1. Smerom k vedeniu školy:
     • Predložiť plán práce školy v oblasti prevencie závislostí a sociálnej patológie
     • Viesť evidenciu a dokumentáciu rizikových žiakov, priebežne informovať o aktuálnej

         situácii v uvedenej oblasti na škole

     • Poskytovať informácie o možnostiach spolupráce s CPP v Banskej Bystrici ako aj s nadväznými inštitúciami a organizáciami
     • Spolu s výchovným poradcom riešiť priestupky žiakov v súvislosti so zneužívaním drog

         a výskytom rizikového správania

     1. Smerom k triednym učiteľom a ostatným pedagogickým pracovníkom:
     • Pomáhať triednym učiteľom v otázkach poradenstva pri riešení problémov súvisiacich so zneužívaním drog a výskytom javov sociálnej patológie
     • Pomáhať pri organizovaní a zabezpečovaní preventívnych aktivít so žiakmi
     • Sprostredkovať a dohliadať na realizáciu opatrení a odporúčaní CPP v Banskej Bystrici pre žiakov s rizikovým správaním
     1. Smerom k rodičom:
     • Zvyšovať informovanosť rodičov o možnosti a rizikách zneužívania drog a výskyte javov

         sociálnej patológie

     • Zvyšovať informovanosť rodičov o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže
     • Informovať o možnostiach účinnej prevencie a pomoci
     • Informovať o preventívnych a poradenských zariadeniach v oblasti pôsobnosti školy
     1. Smerom k žiakom:
     • Zabezpečovať realizáciu preventívnych aktivít a programov pre žiakov
     • Realizovať individuálne poradenstvo pre ohrozených a rizikových žiakov
     • Aktualizovať nástenky s tematikou zdravého životného štýlu

      

                Hlavným cieľom prevencie rizikového správania v školskom prostredí je dosiahnuť, aby mal mladý človek na úrovni primeranej svojmu veku vedomé úsilie uprednostňovať zodpovedné,  t.j.  nie rizikové správanie a zdravie neohrozujúci spôsob života.

                Podstatou prevencie v školskom prostredí je pôsobiť na deti a žiakov tak, aby získali  základné predpoklady pre:

     • veku primeranú odolnosť voči stresu a negatívnym zážitkom
     • schopnosť robiť samostatné, resp. správne rozhodnutia
     •  schopnosť konštruktívne riešiť problémy,  vyhľadať si pomoc pri ich riešení
     • vyhranený negatívny vzťah, resp. postoj k užívaniu návykových látok a prejavom agresívneho správania
     • uplatňovanie adekvátnych sociálno-psychologických (komunikačných) zručností

                    Primárna prevencia nadobúda v poslednom čase širšie pole pôsobnosti. Hlavnou úlohou je okrem  prevencie  užívania návykových látok sa venovať aj rizikovému správaniu žiakov a prejavom nežiaducich sociálno-patologických javov (ďalej len prevencie) v školskom prostredí.

             Prvoradým cieľom je zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi,  monitorovanie  zmien  v správaní detí a bezodkladné riešenie  vyskytnutých problémov v súčinnosti s vedením školy, triednymi učiteľmi, žiakmi, ich  rodičmi a s príslušnými orgánmi a organizáciami. Dôležité je predchádzať všetkým negatívnym situáciám. Je to veľmi citlivá oblasť, ktorú treba riešiť dôkladne a hlavne s porozumením, lebo veľmi často sú deti precitlivené a ich reakcie a správanie je ovplyvnené ich citovým rozpoložením.

     Ciele prevencie, ktoré sa všeobecne považujú za efektívne:

     • prioritou dneška je zamedziť alebo znížiť agresívne prejavy žiakov,
     • predchádzať užívaniu návykových látok vrátane alkoholu a tabaku,
     • znížiť alebo zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, pokiaľ k  tomu už dochádza, predísť rôznym zdravotným poškodeniam,
     • zabezpečovať primárnu prevenciu rizikového správania – prevenciu užívania návykových látok a iných spoločensky nežiaducich javov v školskom prostredí vo všetkých ročníkoch a pre všetkých žiakov, pričom  toto pôsobenie   prispôsobiť ich veku a vnímaniu,
     • dbať   na spoluprácu so všetkými pedagogickými pracovníkmi a vedením školy nielen pri prevencii závislostí, ale i pri presadzovaní zdravého životného štýlu (rozvíjanie otázok zdravia, výživy, starostlivosti o svoje telo, životospráva človeka…) a pri problémoch agresívneho správania žiakov či prejavoch šikanovania,
     • aktívne presadzovať, aby triedni učitelia  na triednických hodinách vhodne využívali pri práci so žiakmi odbornú literatúru,
     • sprostredkovať  informácie o nebezpečenstve drog, iných škodlivých závislostiach a o šikanovaní, ale i o formách zdravého spôsobu života, a to najmä formou centrálnej  nástenky,
     • pomáhať  rodičom (ak prejavia záujem) i žiakom pri riešení osobných problémov  najmä v súvislosti s rizikovým správaním
     • spolupracovať s PK,  MZ, usmerňovať ich a koordinovať ich prácu tak,  aby všetci učitelia vo svojej práci s deťmi venovali tejto problematike zvýšenú pozornosť a podľa možností zaraďovali niektoré vhodné témy do výchovno-vyučovacieho procesu a najmä do náplne triednických hodín,
     • podľa potreby zabezpečiť poskytovanie objektívnych, jasných a zrozumiteľných informácií o drogách a drogových závislostiach,
     • zúčastňovať  sa na školeniach a seminároch s danou problematikou, vzdelávať sa a získavať najmä z internetových stránok  všetky dostupné informácie.

      

                  Školské prostredie ovplyvňuje žiakov, ich konanie a vzťahy v škole. Preto sa naša škola snaží vytvárať také prostredie a možnosti, aby žiaci mohli formou mimoškolských aktivít pozitívne a v prospech seba využívať svoj voľný čas, prijímame preventívne opatrenia, ktoré majú zabraňovať šíreniu nežiaducich javov.

     Hlavné úlohy koordinátora drogovej prevencie a iných sociálno-patologických javov v školskom roku 2023/2024

                 Hlavné úlohy a činnosť koordinátora drogovej prevencie sú zamerané na oblasť multikultúrnej výchovy, výchovy v duchu humanizmu, súvisia so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, s predchádzaním všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu, venujú sa problematike migrácie, prevencie obezity a zdravého životného štýlu.

     Bezpečnosť a práva detí

     Práva detí

     Vychádzajúc najmä z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím:

     1. Podporiť informovanosť o ochrane a právach detí medzi osobami, ktoré majú pravidelný kontakt s deťmi v oblasti výchovy a vzdelávania, rozvíjať ich kompetenciu „konať v najlepšom záujme dieťaťa“.
     2. Explicitne garantovať zabránenie postihu žiaka, jeho zvýhodnenie alebo sankcionovanie z dôvodu uplatnenia si svojich práv prostredníctvom školského poriadku.
     3. Zvýšiť informovanosť a osvetu v škole v oblasti najčastejších prejavov obchodovania s deťmi: sexuálne vykorisťovanie, pracovné vykorisťovanie, nútené žobranie, nútené sobáše – realizovať aktivity, besedy, prednášky a iné.
     4. Podporovať povedomie o schopnostiach a prínose osôb so zdravotným postihnutím, podporovať uznávanie zručností, predností a schopností osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich prínosu pre pracovisko a trh práce.
     5. Upovedomiť žiakov, že na webovej stránke školy sú uverejnené odkazy na linky pomoci:
     6. Linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov,
     7. Linka dôvery Nezábudka https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci, c. internetové linky dôvery https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/, http://nenormalne.sk/,
     8. Linka detskej istoty http://www.ldi.sk,
     9. online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke www.prevenciakriminality.sk.
     10. psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk/.

     Zdroje informácií a podporné materiály:

     1. www.statpedu.sk/sk/publikacna-cinnost/odborne-informacie/,
     2. https://vudpap.sk/aktuality/metodicke-usmernenia/,
     3. www.statpedu.sk/sk/publikacna-cinnost/metodiky/.

     Bezpečnosť a prevencia

     1. Monitorovať a odhaľovať negatívne javy v správaní sa žiakov a príznaky šikanovania; odhaľovať zdroje rizikového správania a sociálno-patologických javov a uplatňovať účinné prostriedky na oslabenie ich vplyvu. Informovať bezodkladne zákonných zástupcov žiakov o výskyte problémového javu v správaní sa žiaka alebo zhoršenia jeho prospechu.
     2. Postupovať podľa Školského programu prevencie šikanovania a v súlade so Smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach https://www.minedu.sk/data/att/16073.pdf.
     3. Zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch šikanovania či iného rizikového správania a u PZ a OZ ich povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti v prípade jej neriešenia v súlade so smernicou.
     4. V súlade so smernicou č. 36/2018 vyhotovovať zápis o riešení šikanovania.
     5. Poskytnúť rodinám žiakov, u ktorých sa vyskytli prejavy rizikového správania, stali sa obeťami násilia, prejavujú samovražedné sklony (či už v škole alebo doma), príp. majú iný problém, kontakt na spolupracujúce CPP za účelom zabezpečenia psychologickej podpory pre žiakov a ich rodiny a odborného poradenstva pre pedagogických zamestnancov školy.
     6. V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2021 realizovať besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami z CPP o rizikách práce v zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou, ako aj preventívne kampane.
     7. V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ako aj s Dohovorom Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním detí zabezpečiť veku primeraným spôsobom informovanosť o rizikách sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí, ako aj o rizikách detskej pornografie a obchodovania s deťmi.

     Informačné a metodické zdroje:

     1. Odporúčania a nástroje na monitorovanie problémových situácií v triede a škole sú na https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/psychologicka-cinnost/prevencia.
     2. Oddelenia prevencie Policajného zboru, krajských koordinátorov prevencie (ďalej len „preventisti“), https://www.minv.sk/?kontakty-na-krajskych-koordinatorov-prevencie-kriminality.
     3. Obchodovanie s ľuďmi: http://bezpre.mpc-edu.sk/,www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/, www.obchodsludmi.sk, www.novodobiotroci.sk, www.prevenciakriminality.sk.
     4. Všetci to robia!, K prevencii v škole a DVD „Alkohol skrytý nepriateľ“ – metodicko-preventívne publikácie v tlačenej i elektronickej podobe http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/vsetci-robia-k-prevencii-skole.html.
     5. Východiská k tvorbe stratégie školy v prevencii rizikového správania detí a žiakov –http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/vychodiska-k-tvorbe-strategie-skoly-prevencii-rizikoveho-spravania-deti-ziakov.html.
     6. o bezpečnom používaní internetu odporúčame využívať napríklad tieto webové sídla: www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk, www.ovce.sk.
     7. Text Školská socializácia a nové výzvy v prevencii, o nových výzvach v prevencii nežiaduceho, rizikového správania žiakov a zároveň rámcové metodické odporúčania, ako na ne reagovať. http://www.statpedu.sk/files/sk/publikacna-cinnost/metodiky/skolska-socializacia-nove-vyzvy-prevencii.pdf.
     8. Bezpečnosť v doprave: Praktický výcvik a teoretické vyučovanie zabezpečujú Detské dopravné ihriská (DDI), ktorým MŠVVaŠ SR poskytlo dotáciu. Na týchto DDI sa praktický výcvik a teoretické vyučovanie poskytuje bezplatne. Zoznam uvedených DDI a ďalšie informácie sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR.
     9. CVTI SR vydáva časopis Prevencia zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/vyskumy-a-prevencia/casopis-prevencia.html?page_id=10276.
     10. Záverečné správy z výskumov v oblasti prevencie sú zverejnené na https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/vyskumy-a-prevencia/vyskum-v-oblasti-prevencie.html?page_id=10278.
     11. Informácie a odporúčania z výskumu CVTI SR „Význam internetu a sociálnych sietí v živote žiakov základných a stredných škôl“ https://www.minedu.sk/data/att/16075.pdf.

     Zdravý životný štýl

     1. Taxatívne dodržiavať opatrenia pre prevenciu a zamedzenie šírenia legálnych a nelegálnych drog v školách uvedené v školskom poriadku. Navrhované opatrenia prediskutovať so žiakmi a zákonnými zástupcami žiakov školy v úvode školského roka a vždy podľa potreby.
     2. Prevenciu drogových závislostí, prevenciu rizikového správania žiakov realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou CPP
     3. Zapájať žiakov do aktivít a programov, ktoré napomáhajú výchove k zdravému životnému štýlu a k ochrane fyzického, duševného a emočného zdravia.
     4. Naďalej realizovať program Tréneri v škole
     5. Umožniť deťom využívať športoviská v areáli školy aj pred alebo po vyučovaní a počas prestávok
     6. Vedenie školy bude podporovať vzdelávania učiteľov v témach na podporu aktívneho životného štýlu a trvalo udržateľného správania.

      

     Informačné a metodické zdroje:

     1. rozsiahla medzinárodná štúdia o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní školákov v ich sociálnom kontexte. https://hbscslovakia.com/.
     2. http://bezpre.mpc-edu.sk/.
     3. Európska sieť škôl podporujúcich zdravie www.schools-for-health.eu.
     4. Združenie informačných a poradenských centier mladých http://icm.sk/index.php/zipcem.
     5. kampaň Červené stužky na www.cervenestuzky.sk.
     6. Európsky týždeň športu sú dostupné na stránke www.tyzdensportu.sk.

     Vytváranie rešpektujúceho a nediskriminačného prostredia

     1. Šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči znevýhodneným skupinám obyvateľstva, eliminovať intoleranciu a nenávistné prejavy aj medzi žiakmi zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia navzájom.
     2. Pri zavádzaní podporných opatrení spolupracovať s inkluzívnym tímom školy (pedagogickí asistenti, školský psychológ, výchovný poradca). Vytvárať klímu školy pre vzájomnú spoluprácu.
     1. Pedagogickú diagnostiku orientovať predovšetkým na zohľadňovanie silných stránok vo vzdelávaní a identifikovanie bariér a nerovností vo vzdelávaní a ich následné odstraňovanie a identifikovanie rizikových faktorov.
     2. Podporovať toleranciu a rozširovať povedomie žiakov o žiakoch so zdravotným znevýhodnením, s vývinovými poruchami učenia, poruchami aktivity a pozornosti, správania a pod.), ktorí sa môžu stať obeťami nevhodných a nenávistných prejavov zo strany spolužiakov, príp. sú vyčleňovaní z kolektívu triedy a komunity školy.
     3. Pri odstraňovaní segregácie a zvyšovaní školskej úspešnosti znevýhodnených skupín žiakov spolupracovať s relevantnými organizáciami

     Odporúčané informačné a metodické zdroje:

     1. ROCEPO https://mpc-edu.sk/rocepo.
     2. Vnímavá škola http://eduma.sk/prihlaste-svoju-skolu-do-programu-vnimava-skola/.
     3. Online živá knižnica https://www.onlinezivakniznica.sk/.
     4. Stories that move https://www.storiesthatmove.org/sk/domov/.
     5. Škola inkluzionistov https://www.ktochyba.sk/skolainkluzionistov. 

     Ľudské práva

     Vychádzajúc predovšetkým z dokumentu Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv:

     1. uplatňovať stratégie na rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k demokratickému občianstvu a k ľudským právam, vrátane ich sledovania a vyhodnocovania ta, ako je to určené v školskom programe „Ľudské práva“,
     2. implementovať do učebných osnov vyučovaných predmetov témy súvisiace s demokratickým občianstvom a ľudskými právami,
     3. výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti,
     4. zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv,
     5. vedenie školy bude podporovať účasť pedagogických a odborných zamestnancov na vzdelávaní so zameraním na demokratické občianstvo a ľudské práva v záujme dosahovania multietnických a multikultúrnych kompetencií učiteľov,
     6. vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie (prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram),
     7. prispievať k rozvíjaniu výchovy k demokratickému občianstvu a občianskej spoločnosti posilňovaním výraznejšej spoluúčasti žiakov na riadení života školy efektívnejšou spoluprácou so žiackou školskou radou a jej koordinátorkou,
     8. vytvárať žiakom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu situácie na trénovanie nadobudnutých poznatkov o demokratickom občianstve, ľudskej dôstojnosti, rovnosti a slobode počas celého ich štúdia.

      

     Informačné a metodické zdroje:

     1. Výsledky dlhodobého celoslovenského monitoringu vzdelávania a dodržiavania ľudských práv a práv dieťaťa v školskom a rodinnom prostredí: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/vyskumy-a-prevencia/vyskum-v-oblasti-prevencie.html?page_id=10278).
     2. Analýza súčasného stavu výchovy a vzdelávania k ľudským právam v regionálnom školstve spracovaná na základe výsledkov monitorovania a hodnotenia ľudských práv. http://www.minedu.sk/detske-a-ludske-prava/.
     3. IUVENTA/NIVAM organizuje aj pre pedagógov workshopy zamerané na využívanie metodických príručiek Rady Európy v oblasti ľudských práv: KOMPAS (pre žiakov od 14 r.), KOMPASITO (pre žiakov od 6 do 13 r.), a BOOKMARKS.
     4. Pre žiakov vyšších ročníkov ZŠ a žiakov SŠ organizuje IUVENTA/NIVAM projekt pod názvom ŽIVÁ KNIŽNICA na búranie predsudkov a stereotypov. IUVENTA/NIVAM poskytuje pedagógom aj vzdelávanie o tejto metóde. Okrem toho vydala novú publikáciu, ktorá s metódou Živej knižnice súvisí: Storytelling v práci s mládežou.
     5. Informácie o inštitúciách a mimovládnych neziskových organizáciách pôsobiacich v oblasti ochrany ľudských práv a o možnosti vykonávať dobrovoľnícku činnosť v lokalite školy, komunite, regióne získate na www.icm.sk.
     6. Program Školy, ktoré menia svet www.ipao.sk.
     7. Projekt Štruktúrovaného dialógu s mladými ľuďmi www.strukturovanydialog.sk.
     8. Projekt Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus? – prevencia radikalizácie mládeže na podklade študijnej cesty na Balkán a putovnej výstavy k téme vojen v bývalej Juhoslávii: https://cep.sk/kam-vedie-nacionalizmus-a-extremizmus/.
     9. Metodické materiály najmä pre etickú a občiansku výchovu na stránkach www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/.
     10. Materiály súvisiace s možnosťami využitia múzea holokaustu v Seredi: https://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/metodicke-odporucania-spu-k-vyucbe-temy-holokaust.html; https://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/nova-web-stranka-3.html, virtuálna prehliadka: https://muzeum.new.prevenciakriminality.sk).

     Mediálna výchova

     Informačné a metodické zdroje:

     1. Podklady a zdroje k realizácii prierezovej témy mediálna výchova sú k dispozícii na http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/medialna-vychova.html.
     2. Inšpiráciou pre základy mediálnej gramotnosti môže byť aj nestranná iniciatíva Zvolsi.info, ktorá má na Slovensku veľmi užitočnú mnemotechnickú pomôcku FANTOMAS, ktorá zahŕňa najčastejšie manipulatívne techniky a spôsoby, ako sa im v informačnom svete vyhýbať. Bližšie informácie na: https://zvolsi.info/sk/fantomas/.

     Neformálne vzdelávanie

     1. Podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovať v oblasti organizovania dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníckymi organizáciami v lokalite školy v súlade s Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Vedenie školy bude podporovať vzdelávanie učiteľov v téme koordinácie dobrovoľníckych projektov žiakov na školách,
     2. Vzdelávať žiakov v oblasti riešenia konfliktov

     Informačné a metodické zdroje:

     1. Európsky dialóg s mládežou. https://eudialogsmladezou.sk.
     2. Veľa informácií sa nachádza na www.nivam.sk, www.pracasmladezou.sk a eurodesk.sk.
     3. Príklady organizácií venujúcich sa práci s mládežou je možné nájsť v časti Aktéri práce s mládežou na: https://www.pracasmladezou.sk/index.php/akteri-v-oblasti-psm/.
     4. Metódy a techniky neformálneho vzdelávania využiteľné aj vo formálnom vzdelávaní: https://www.iuventa.sk/sk/sub/projektpraktik/Metodicky-portal/Videometodiky/Metody-a-techniky-v-neformalnom-vzdelavani.alej.
     5. Aktivity v rámci osláv 50. výročia Frankofónie, ktoré pripadá na rok 2020 (20. marec – 31. december 2020), https://www.francophonie.org/50ans.

     Medzinárodné projekty

     Program Erasmus+

     Hlavnou filozofiou programu Erasmus+ je podpora vzdelávacej mobility, vytváranie partnerstiev vzdelávacích inštitúcií a podpora vzdelávacích politík. Program sa zameriava na podporu všetkých sektorov vzdelávania (školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania, neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, vzdelávania dospelých). Bližšie informácie sú k dispozícii na www.erasmusplus.sk a http://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/index.htm.

     eTwinning partnerstvo škôl

     Zapájanie sa do medzinárodného partnerstva škôl eTwinning, ktorý podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania digitálnych technológií a komunikácie v cudzom jazyku. Bližšie informácie sú zverejnené na http://www.etwinning.sk.

     Pri realizácii preventívnych aktivít a programov je dôležité vopred si preveriť ponúkané preventívne aktivity a programy s cieľom predísť prípadnému nežiaducemu vplyvu laických a neodborných aktivít, ako aj škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na deti a žiakov.

     Prevenciu drogových závislostí a prevenciu delikvencie a kriminality realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou CPP

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje