• Projekty a programy v škole

    • Roots & Shoots

     Roots & Shoots Slovakia je vzdelávacím programom pre základné a stredné školy. Hlavnou myšlienkou vzdelávania je podnietiť záujem mladých ľudí o komunitu, v ktorej žijú. Žiaci tak môžu v praxi riešiť reálne problémy svojho okolia formou projektov, čím nadobúdajú skúsenosti a prinášajú skutočné riešenia svojej obci. V rámci projektu si tiež osvoja schopnosti dlhodobej spolupráce v tíme, mapovania problémov v ich okolí, skríningu potrieb komunity ako aj tvorby vlastnej dokumentácie a podkladov potrebných pre realizáciu projektu. Výstupom projektu je samotná realizácia diela a jeho následná prezentácia či slávnostné otvorenie.

     V školskom roku 2022/2023 sa aj naša škola zapojila do programu Roots and Shoots.


      

     eTwinning

     eTwinning je internetový portál predstavujúci najväčšiu online komunitu škôl z celej Európy. Funguje od roku 2005 a je súčasťou medzinárodného programu Erasmus+. Je vytváraný na báze krátkodobých a dlhodobých projektov týkajúcich sa rôznych aktuálnych tém s využitím informačných a komunikačných technológií. Zapájať sa do týchto aktivít môžu učitelia na rôznych typoch škôl od materských až po stredné školy. Realizácia prebieha vo virtuálnom prostredí TwinSpace, kde sa realizujú rozličné čiastkové úlohy. Portál eTwinning slúži zároveň učiteľom ako zdroj výmeny informácií a skúseností medzi jednotlivými učiteľmi a ponúka taktiež možnosť celoživotného vzdelávania v podobe prezenčných alebo dištančných konferencií.


      

     Tréneri v škole

     Program Tréneri v škole je založený na prepojení športov, ktoré sa v pravidelnej rotácií na štandardných hodinách Telesnej a športovej výchovy (1. stupeň ZŠ) vykonávajú s deťmi pestrou pohybovou činnosťou. Program tým vytvára vzťah k pohybovej aktivite a žiak získava základné pohybové návyky v jednotlivých športoch.

     Dôležitý princíp programu je, že dieťa netlačí do konkrétneho športu, práve naopak, tréneri chcú, aby si dieťa vybralo šport, ktorý sa mu najviac páči. Na hodinách Telesnej a športovej výchovy je cieľom rozhýbať všetky deti hravou formou. Kladie sa dôraz na spoluprácu s učiteľmi a učiteľkami a zapájanie ich čo najviac do samotných hier či cvičení. Prínosom pre našu školu sú práve kvalifikovaní tréneri, ale aj atraktívne športové pomôcky, ktoré sme z programu získali.

     Celý program je v spolupráci s odborníkmi z akademickej obce, trénermi, psychológom a zakladateľmi českého programu „Tréneri ve škole“.

     Internetová adresa: https://www.trenerivskole.sk/domov


      

     Detská lesnícka univerzita 2022/23

     Tento rok svoje brány otvorila už po 13-ty krát Detská lesnícka univerzita, ktorej súčasťou sú aj naši žiaci.

     Cieľom projektu je popularizácia lesníckej vedy a výskumu a podpora prírodovednej gramotnosti žiakov 6. ročníka. Študenti DELESUN spoznávajú zaujímavosti a inovácie z oblasti lesníctva, ekológie lesa a poľovníctva priamo s lesníkmi a lesníckymi vedcami formou interaktívnych prednášok a zážitkového učenia lesnej pedagogiky.

     Na záver štúdia sú absolventi slávnostne promovaní na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene za absolventov Detskej lesníckej univerzity.

     Video z poslednej slávnostnej promócie a informácie o projekte nájdete na nasledovných odkazoch:

     https://www.youtube.com/watch?v=p8zd-GfBXoA

     Delesun – Lesná pedagogika (lesnapedagogika.sk)


      

     Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov

     Rámcové učebné plány podľa cyklov vzdelávania a Upravené ciele a obsah vzdelávacích oblastí vznikli ako komplexná odpoveď na situáciu, do ktorej sa dostala aj naša škola po období pandemickej krízy. Uzavreté školy a dlhodobá realizácia dištančného vzdelávania v domácom prostredí žiakov, spôsobila prekážky v plnohodnotnom napĺňaní cieľov výchovy a vzdelávania. Naša škola sa práve z týchto dôvodov rozhodla zapojiť do pilotného testovania v spolupráci z Štátnym pedagogickým ústavom, pretože nám vytvára priestor na vyrovnávanie deficitov v obsahu a požiadavkách na učebné výstupy žiakov, a to aj medzi stupňami vzdelania.


      

     Podpora inkluzívneho vzdelávania pre znevýhodnených žiakov na ZŠ s MŠ Badín

     Cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na Základnej škole s materskou školou Badín. To prispeje k zvýšeniu inkluzívnosti  a  rovnakému prístupu  ku  kvalitnému vzdelávaniu, čo následne pomôže zlepšiť výsledky a kompetencie týchto žiakov.

     Prostriedkom k dosiahnutiu tohto cieľa je práca troch asistentov učiteľa v súlade s odporúčaním centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Asistenti učiteľa pracujú v triede so žiakmi. Náplňou práce asistentov učiteľa je spolupráca s triednym učiteľom, pomoc žiakom so zdravotným znevýhodnením v prekonávaní bariér a pri zapájaní sa do výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje