• Projekty v škole

    • Podpora inkluzívneho vzdelávania pre znevýhodnených žiakov

      

     Cieľom tohto projektu je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na Základnej škole s materskou školou Badín. To prispeje k zvýšeniu inkluzívnosti  a  rovnakému prístupu  ku  kvalitnému vzdelávaniu, čo následne pomôže zlepšiť výsledky a kompetencie týchto žiakov.


      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Prostriedkom k dosiahnutiu tohto cieľa je práca troch asistentov učiteľa v súlade s odporúčaním centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Asistenti učiteľa pracujú v triede so žiakmi. Náplňou práce asistentov učiteľa je spolupráca s triednym učiteľom, pomoc žiakom so zdravotným znevýhodnením v prekonávaní bariér a pri zapájaní sa do výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa.


     Od roku 1996 je naša škola zapojená do projektu „Škola podporujúca zdravie“ teraz „ZDRAVÁ ŠKOLA“. Tento program má za cieľ budovať správny model zdravého života. Chce vychovávať mladých ľudí k zodpovednosti za svoje zdravie, za zlepšovanie vzťahu k životnému prostrediu, a hlavne k posunu vzťahov do oblasti tolerancie, znášanlivosti a humanity.

     Napĺňanie cieľov projektu prebieha v 5 okruhoch:

     Starostlivosť o zdravie - v rámci Týždňa zdravia, Dňa jablka a inými zábavnými i poučnými aktivitami prispievame k poznaniu, že to, čo jeme, má veľký vplyv na náš telesný i duševný stav.

     Humanizácia vzdelávacieho procesu zahŕňa možnosti integrovať žiakov so špeciálnymi potrebami, slovne hodnotiť žiakov v 1. a 2.ročníku, vznik Žiackeho parlamentu, prácu asistentov učiteľa i možnosti zúčastňovať sa na školských i mimoškolských súťaží a olympiád.

     Starostlivosť o telesný rozvoj sa zameriava na pohybové aktivity nad rámec vyučovania – Dňa športu, pobyt vonku cez veľkú prestávku, telovýchovné chvíľky, plavecký výcvik, športové záujmové útvary, pohybové hry a iné.

     Starostlivosť o krajšie prostredie - žiaci sú zapojení do udržiavania poriadku v okolí školy, starajú sa o izbové kvety. Na 1. stupni separujú papierový odpad, každoročne dvakrát súťažia triedy i jednotlivci v zbere papiera. Vedenie školy cielene modernizuje a zušľachťuje interiér školy.

     Aktivizácia rodičov a spoločenstva obce - Pri všetkých vhodných príležitostiach zapájame rodičov do školských aktivít, pozývame ich na vyučovanie ako spolupracovníkov učiteľa alebo ako hostí. Akadémie i besiedky venované rodičom organizujeme pravidelne.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • zs.ms.badin@gmail.com
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje