• História školy

    • História Základnej školy v Badíne

     Naša škola začala svoju činnosť 1. septembra 1962. Prvým riaditeľom školy bol pán Alojz Ťažký a zástupcom riaditeľa bol pán Pavel Fízeľ. Prvé vyučovanie sa začalo v štyroch starých budovách, ktoré boli v rôznych častiach obce. V tej dobe navštevovalo školu 334 žiakov. Do novej budovy sa žiaci i pedagógovia nasťahovali 16. novembra 1962.

     Obdobie rokov 1962 – 1989 bolo sprevádzané mnohými úspechmi, ale aj problémami, s ktorými vtedajšie vedenie a pedagogický zbor úspešne zápasili. Tvorivé prostredie badínskeho kolektívu narušili odchody pracovníkov, ktorí boli veľkým prínosom pre školu, ale aj napriek tomu sa kolektív dokázal vždy utužiť a pokračovať v tvorivej práci. O tvorivej atmosfére v badínskej škole nás presviedča okrem iného aj školská kronika, ktorá je historickým prameňom pre dnešných a budúcich pedagógov.

     V roku 1997 prešla základná škola na právnu subjektivitu. S prechodom boli spojené mnohé problémy, ktoré sa podarilo odstrániť. Spolupráca školy s obecným úradom je na veľmi dobrej úrovni, čo sa prejavuje v každodennom živote školy. V roku 2002 sa Základná škola v Badíne zlúčila s Materskou školou a vznikla Základná škola s materskou školou Badín. Našu školu navštevujú deti aj z Rakytoviec a na druhom stupni sú to aj žiaci z Vlkanovej a Hronseku, pre ktoré je Základná škola s materskou školou Badín spádovou školou. Naši žiaci majú k dispozícii služby školskej knižnice.

     Od školského roku 2004/2005 začala škola využívať novú modernú telocvičňu, ktorá pomohla skvalitniť vyučovanie telesnej výchovy na škole. K dispozícii je tiež multimediálna učebňa, ktorá umožňuje využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní. Vybavenie učebne je na veľmi dobrej úrovni a je intenzívne využívaná nielen na hodinách informatiky a technickej výchovy, ale tiež podľa potreby na ostatných vyučovacích hodinách.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje