• Profil školy

    • Obec Badín je zriaďovateľom našej základnej školy s materskou školou. 

     Informácie o našej obci si môžete pozrieť na webovej stránke : http://www.obecbadin.sk/ 

     ZÁKLADNÉ ÚDAJE

     Žiaci: 370

     Triedy: 18

     Pedagogickí zamestnanci:  23 na plný úväzok, 8 na čiastočný úväzok

     Pedagogickí asistenti: 2 na plný úväzok,  

     Nepedagogickí zamestnanci: 8

     ŠKD: 6 oddelenia, 6 vychovávateľky

     Výdajná školská jedáleň: stravovanie zabezpečené prostredníctvom SZ Skalica s.r.o., Sládkovičova 4, 976 32 Badín

     Druh školy: základná škola

     Typ školy: plnoorganizovaná základná škola

     Názov školy: Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín

     Škola s právnou subjektivitou

     Zriaďovateľ: Obec Badín, Sládkovičova 4, 976 32 Badín

     Zriaďovacia listina: Zriadovacia_listina.pdf

     POSLANIE ŠKOLY

     Poskytnúť rodičom a deťom cestu výchovy a vzdelávania k aktívnym, vzdelaným a preto šťastným deťom.

     Hodnoty, ktoré v škole uznávame:

     • Chyba nerovná sa vina, ale prostriedok učenia sa;
     • Dôstoj​nosť a identita každého jedinca;
     • Učenie sa aktívnou účasťou;
     • Rešpektovanie dohodnutých pravidiel;
     • Spolupráca ľudí vedie k dosiahnutiu spoločného cieľa;
     • Odvaha klásť otázky a vyjadrovať to, čo skutočne chcem;
     • Robiť všetko tak, ako najlepšie dokážem;
     • Schopnosť sebareflexie umožňuje  rozvoj každého z nás;
     • Objavovanie talentov a nadaní;
     • Cesta k dosiahnutiu cieľa je hodnotnejšia ako samotný cieľ;
     • Sloboda, samostatnosť a zodpovednosť;
     • Uznanie a rešpektovanie vzájomných práv;
     • Nebyť ľahostajný k prírode, ktorá nás obklopuje, k vytvoreným hodnotám a k dianiu okolo nás.

      

     VÍZIA ŠKOLY

     Vytvárať priaznivé podmienky a dostatok priestoru pre slobodný zdravý rozvoj a tvorivý prejav detí.

     O NAŠICH ŽIAKOCH

     Základnú školu navštevujú deti z Badína, Banskej Bystrice-Rakytovce, Vlkanovej, Hronseku a niekoľko žiakov aj z iných častí Banskej Bystrice. Škola je plnoorganizovaná, má 9 ročníkov, v 1.-8. ročníku sú dve triedy a  v 9. ročníku je jedna trieda. 

     Žiaci I. stupňa ZŠ môžu navštevovať ŠKD – od 6.30 hod. do 7.25 hod., odpoludnia do 16.30 hod.

     Materskú školu navštevujú deti z Badína a len niekoľko z Banskej Bystrice-Rakytovce. Má tri triedy. Kapacita MŠ je 61 detí. Prevádzka MŠ je od 6.30 hod. do 16.30 hod.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje