• Š T A T Ú T

    ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

    Základnej školy s materskou školou v Badíne

    V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o knižniciach“) vydávam Štatút Školskej knižnice Základnej školy s materskou školou v Badíne.

     

    Článok 1

    Základné ustanovenia

    1. Školská knižnica Základnej školy s materskou školou v Badíne je organizačným útvarom Základnej školy s materskou školou, Tajovského 2, 976 32 Badín.

    2. Knižnica je odborným, študijným, informačným, internetovým a čitateľským centrom najmä pre žiakov, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy.

    Článok 2

    Názov, adresa a identifikačné číslo školy

    Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín

    Tajovského 2, 976 32 Badín

    Identifikačné číslo školy: 35677813

    Článok 3

    Názov a adresa knižnice

    Školská knižnica Základnej školy s materskou školou v Badíne

    Tajovského 2, 976 32 Badín

    Článok 4

    Právne postavenie a riadenie knižnice

    1. Knižnica sa zriaďuje ako organizačný útvar školy. Knižnica nemá právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch zastupuje knižnicu riaditeľ školy.

    2. Činnosť knižnice v zmysle jej poslania riadi a kontroluje riaditeľ školy.

    3. Riaditeľ školy je oprávnený požiadať o odborné usmernenie metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice, prípadne regionálnu knižnicu s metodickou pôsobnosťou.

    4. Riaditeľ školy poveruje vedením knižnice školského knihovníka.

    5. Na podporu činnosti knižnice môže riaditeľ školy zriadiť knižničnú radu.

    6. Knižnica je povinná umožniť Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky výkon štátneho odborného dohľadu alebo kontroly a poskytovať potrebnú súčinnosť.

     

    Článok 5

    Dátum zriadenia knižnice

    Knižnica bola zriadená dňa 1. marca 2017.

    Článok 6

    Poslanie a úlohy knižnice

    1. Knižnica poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastného knižničného fondu a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov:

    a) slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovy a vzdelávania a výchovno-vzdelávacích potrieb svojich používateľov,

    b) napomáha uspokojovať ich kultúrne potreby,

    c) podporuje ich celoživotné vzdelávanie, informačnú gramotnosť, tvorivý osobný rozvoj a jazykovú rozmanitosť.

     

    2. Knižnica v rámci zabezpečovania ďalších úloh:

    a) dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje špecializovaný knižničný fond so zameraním najmä na potreby výchovy a vzdelávania,

    b) poskytuje knižnično-informačné služby používateľom knižnice a zabezpečuje všetkým používateľom rovnaký prístup k ich využívaniu,

    c) vedie základnú odbornú evidenciu dokumentov,

    d) vedie evidenciu používateľov knižnice a evidenciu absenčných výpožičiek a prezenčných výpožičiek,

    e) realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry používateľov knižnice,

    f) spolupracuje pri individuálnej príprave žiakov na vyučovanie,

    g) spolupracuje so školou, kultúrnymi, záujmovými a inými vzdelávacími inštitúciami v regióne,

    h) realizuje, koordinuje a metodicky usmerňuje informačnú gramotnosť,

    i) zabezpečuje propagáciu služieb a plánovaných aktivít.

    Článok 7

    Poskytovanie knižnično-informačných služieb

    1. Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby používateľom knižnice a zabezpečuje všetkým používateľom rovnaký prístup k ich využívaniu.

    2. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.

    3. Podmienky poskytovania knižnično-informačných služieb, práva a povinnosti používateľov knižnice podrobne upravuje Knižničný a výpožičný poriadok. Knižničný a výpožičný poriadok musí byť dostupný každému používateľovi a návštevníkovi knižnice a umiestnený na verejne prístupnom mieste.

    Článok 8

    Financovanie knižnice

    1. Objem finančných prostriedkov pre činnosť knižnice sa každoročne vyčleňuje z rozpočtu školy z pridelených finančných prostriedkov v takom rozsahu, aby bolo možné koncepčne a systematicky zabezpečovať úlohy knižnice podľa článku 6.

    2. Finančné prostriedky sa prerozdeľujú na:

    a) doplňovanie knižničného fondu knižnice, prístup k vonkajším databázam a na internet,

    b) mzdové náklady na školského knihovníka,

    c) priestorové, technické, materiálne a technologické zabezpečenie knižnice.

    3. Financovanie knižnice sa môže realizovať aj prostredníctvom doplnkových zdrojov.

    Článok 9

    Kompetencie školského knihovníka

    1. Školský knihovník v rámci zabezpečenia odborných činností vykonáva najmä:

    a) dopĺňanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie špecializovaného knižničného fondu,

    b) vedenie odbornej evidencie, vyraďovanie a revíziu knižničného fondu,

    c) evidenciu používateľov knižnice, evidenciu absenčných výpožičiek,

    d) poskytovanie knižnično-informačných služieb,

    e) poznávanie a uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích potrieb používateľov knižnice,

    f) plánovanie a realizáciu informačnej gramotnosti,

    g) vypracúvanie koncepčného zámeru rozvoja knižnice.

     

    2. Školský knihovník zabezpečuje v rámci odbornej činnosti vyhodnocovanie a vykazovanie štatistických ukazovateľov o stave a činnosti knižnice v súlade so zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a s požiadavkami Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Na schválenie ich predkladá riaditeľovi školy.

    3. Školský knihovník spolupracuje s metodickým centrom Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice.

    Článok 10

    Záverečné ustanovenia

    1. Zmeny údajov v štatúte sa vykonávajú jeho dodatkom.

    2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 1. marca 2017.

     

    V Badíne, 1. marca 2017                                                                                                                                                                                   

                                                                                                             

                                                                                                ..............................................

                                                                                                              Mgr. Milan KRÚPA

                                                                                                                  riaditeľ školy

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje