• Výchovný poradca

    • Výchovný poradca:     Mgr. Terézia Paulisová, PhD.

     Konzultačné hodiny: podľa dohody

     V prípade potreby kedykoľvek po telefonickom dohovore na t.č.048/4182632.

     Možnosť konzultácie aj emailom: tereziarohn@gmail.com

     Miestnosť: prízemie  školy -  kabinet „Výchovný poradca“

     Základné informácie:

     Podľa zákona 317/2009 Z.z. výchovný poradca zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania formou informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a iných súvisiacich činností. Zároveň sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť podľa potrieb dieťaťa a žiaka.

        

     PRÁCA VÝCHOVNEJ PORADKYNE

     Výchovná poradkyňa:

      

     • Uskutočňuje v spolupráci s triednymi učiteľmi vyhľadávanie žiakov s problémami vo výchove a vývine osobnosti. Zabezpečuje pre nich výchovné a výchovno-poradenské aktivity a podľa potreby sprostredkúva im psychologické a iné odborné služby a starostlivosť.

      

     • Poskytuje konzultácie žiakom  a ich zákonným zástupcom, ako aj pedagogickým zamestnancom školy pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných  školách a pri voľbe povolania.

      

     • Osobitnú pozornosť venuje žiakom nadaným, talentovaným, sociálne znevýhodneným a žiakom s postihnutím. Zvýšenú pozornosť venuje aj žiakom nastupujúcim do prvého ročníka a pri prechode na vyšší stupeň, alebo na inú školu.

      

     • Zabezpečuje a spolupodieľa sa na realizácii účelových preventívnych aktivít pre žiakov a rodičov, najmä besied a skupinových stretnutí, na aktuálne témy z oblasti učenia a vzdelávania, správania a medziľudských vzťahov, adaptácie, záťaže, profesijnej orientácie, prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov ai.

      

     • Na pedagogických radách informuje pedagogických zamestnancov školy o výchovno-poradenských aktivitách a práci výchovného poradcu, ako aj o opatreniach potrebných pre riešenie problémov tried a jednotlivých žiakov. Dôsledne dodržiava a presadzuje v podmienkach školy zákon o ochrane osobných údajov.

      

     • Pomáha žiakom a rodičom pri profesijnej orientácii a voľbe štúdia. Zabezpečuje agendu v súvislosti so sledovaním záujmov a prihlasovaním žiakov na ďalšie štúdium a do povolania.

      

     • Úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi a s koordinátorom prevencie, ako aj s o školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie a inými nadväznými organizáciami, pri zabezpečovaní úloh výchovného poradenstva.

      

     • Aktívne sa zúčastňuje na pracovných poradách, seminároch a školeniach, organizovaných pre výchovných poradcov

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ 0911 717 381 - mobil 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

  • Karneval
  • Vianočné tvorivé dielne
  • Rozprúdime regióny 2019
  • Pasovačka prvákov
  • Viedeň
  • Exkurzia do hlavného mesta
  • FESTIVAL VEDY A TECHNIKY CELOSLOVENSKÉ KOLO
  • Párty ako sa patrí
  • Poďakovanie
  • Exkurzia do Slovenského technického múzea v Košiciach
  • Návšteva Obecného úradu v Badíne
  • Komu sa nelení, tomu sa zelení (vlajka na škole)