• Akčný plán Zelenej školy

    •  

     Environmentálny akčný plán

      

     Environmentálny akčný plán školy:  Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín 976 32
     Zvolená prioritná téma:    VODA      pre certifikačné obdobie:  12/2019 - 06/2021 06/2022  
     Silné stránky Slabé stránky
      Tvorivý tím detí, ktoré chcú meniť a v ktorých sa každou aktivitou prehlbuje environmentálne cítenie. Ľahká dostupnosť ČOV v Rakytovciach. Pracovitý kolektív učiteľov i nepedagogických zamestnancov, ktorý má chuť meniť veci v rámci environmentálnych aktivít.   Neekologické čistiace prostriedky, znečistenie odpadovej vody neekologickými prostriedkami, slabá informovanosť o tom, kam naša voda putuje a aký má dopad znečistenie vody na živočíchov v našom blízkom okolí, slabá informovanosť detí i dospelých o možnostiach zmeny v ekologickej rovine využívania akýchkoľvek čistiacich prostriedkov. 
     Spotreba vody na začiatku obdobia:  313 m2 (za rok 2020) Spotreba vody na konci obdobia:
     Podiel používania agresívnych čistiacich prostiedkov za začiatku: 0,30€ / m2 v roku 2020,
     priestor zmývanej plochy v roku 2020 - cca 1600 m2,
     suma za čistiace prostriedky za rok 2020: cca 455€,
     použité čistiace prostriedky: Savo, Jar, Ajax, Cif
     Podiel používania agresívnych čistiacich prostriedkov na konci:
     EAP písomne schválila: Zuzana Gallayová
     EAP písomne doschválila: Lesanka Blažencová
       Dátum schválenia:
     Dátum doschválenia:
     5.4.2020
     15.6.2021
     Cieľ Aktivita Zodpovedná osoba a termín Indikátor/Ukazovateľ úspechu Monitoring/Postupujeme podľa plánu?
     HLAVNÝ CIEĽ: Znížiť množstvo agresívnych, neekologických čistiacich prostriedkov o 50% do konca júna 2021. 2022                   Čiastkové a zároveň súbežné ciele: 1.Vytvoriť aktivity podporujúce informovanosť detí i dospelých o nevhodnosti neekologických čistiacich prostriedkov na odpadovú vodu. 2.Prehlbovať v žiakoch motiváciu k šetreniu pitnej vody a znížiť spotrebu pitnej vody o 20% 10% do konca júna 2021.  2022.      AKTIVITA: Audit k téme VODA. Z: všetci členovia kolégia Zelenej školy.  Žiaci piateho ročníka spracujú audítorske listy. Po rekonštrukcii školy pribudlo v našej škole niekoľko nových vodných odberných miest a zmenili sa aj sanitárne prostriedky. Preto musíme audit zopakovať s tými možnosťami, ktoré sa v súčasnosti v škole nachádzajú.
     T: do konca novembra 2019            T: do konca septembra 2021
     AKTIVITA: Brigáda – čistenie vodných tokov v okolí školy (odstránenie odpadu z blízkeho okolia vodných tokov) Z: Žiaci 4. a 5. ročníka + tr.učitelia V spolupráci s obcou sa minimálne 20 žiakov 4. a 5. ročníka bude podieľať na odstránení odpadu z blízkych vodných tokov. Vytvoríme aspoň 10 fotiek, ktoré viditeľne dokážu aký stav vodného toku bolo pred upratovaním a po vyčistení.   
     T: do konca mája 2020               T:do konca marca 2022
     AKTIVITA: Týždeň čistej vody ("súťaž" v jednotlivých triedach - informovanosť o zdraviu prospešnej čistej vode). Z: učitelia prvého stupňa + ŠKD Každý deň v danom týždni budú dvaja žiaci z kolégia zelenej školy  zaznamenávať, koľko % detí z jednotlivých tried majú na desiatu čistú vodu. Aspoň 10 žiakov z 3. oddelenia ŠKD vytvorí nástenku s tematikou pitnej vody a každý deň jednu otázku týkajúcu sa pitnej vody.) Ku koncu týždňa 2 žiaci z kolégia spracujú výsledky súťaže a vyhlásia ich ako odmenu do školského rozhlasu.  
     T: apríl 2020                                       T: november 2021
     AKTIVITA: Ekologický dotazník - tvorba elektronického dotazníka pre rodičov žiakov o čistiacich prostriedkoch v ich domácnostiach. Z: Kolégium zelenej školy + učitelia INF Výsledky z dotazníka budú zverejnené na webovej stránke školy. Pre porovnanie sa rovnaký dotazník zopakuje takmer presne po roku.  
     T: marec 2020 + marec 2021          T: semtember 2021 + máj 2022
     AKTIVITA: Návšteva ČOV – Rakytovce – 8,9. ročník Z: p.uč. Majlingová a tr.učitelia 8. a 9. ročníka Minimálne 5 deviatakov na základe vlastných zážitkov a poznatkov vytvorí prezentáciu a dve aktivity pre mladších spolužiakov ako rovesnícke učenie.  
     T: jún 2020                                         T: , september, október 2021 
     AKTIVITA: Rovesnícke učenie k téme ČOV.  Z: Žiaci z Kolégia zelenej školy - budúci 9.ročník Minimálne 12 budúcich ôsmakov deviatakov pomocou prezentácie a vlastných aktivít odprezentuje žiakom 3. a 4. ročníka základné vedomosti o tom, akým spôsobom sa čistí odpadová voda.  
     T: Október - December 2020           T: Október - December 2021
     AKTIVITA: Kam putuje voda? Tvorba výtvarných prác na danú tému. Z: Učitelia prvého stupňa 80% žiakov prvého stupňa vytvorí rôznymi technikami výkresy o odpadovej vode. Minimálne 10 prác budeme posielať do ČOV na výstavu pre ich vlastné potreby.  
     T: Február 2021                                 T: Február 2022
     AKTIVITA: Kvapka, kvapka, čo o tebe vieme? Záverečné EKOdivadlo s témou voda, v ktorom sa odprezentujú rôzne piesne v SJ, ANJ, básne, divadielka s témou voda. Z: Učitelia SJL, učitelia cudzích jazykov a učitelia prvého stupňa Aspoň 15 detí sa bude podieľať na tvorbe EKOdivadla, ktoré budú odprezentované pre celú všetky deti zo školy. Deti vytvoria fotodokumentáciu a videozáznam z celoškolského predstavenia.  
     T: Máj 2021                                          T:Máj 2022          
     AKTIVITA: EKO prostriedkov. Z: Žiaci kolégia Zelenej školy Žiaci z kolégia Zelenej školy vytvoria výstavu ekologických a neekologických prostriedkov. Žiaci na výstave môžu zistiť, aký druh neekologických prostriedkov využívajú doma a ponúknuť rodičom riešenie, ako to zmeniť.   
     T: Apríl 2020                                        T: November 2021               
     AKTIVITA: Čítajme si o vode Z: Učitelia SJL  Všetci učitelia prvého stupňa a 8 žiakov druhého stupňa bude počas prestávok čítať deťom na rôznych miestach školy literatúru súvisiacu s tematikou vody. (Podmorské rozprávky, 20 000 míľ pod morom, a pod.)  
     T: Marec 2021                                        T: Marec 2022
       priestor zmývanej plochy v roku 2020 - cca 1600 m2,                                  suma za čistiace prostriedky za rok 2020: cca 455€,                                použité čistiace prostriedky: Savo, Jar, Ajax, Cif,                                                                    spotreba vody za rok 2020: 313 m3  
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje