• Akčný plán Zelenej školy

    •  

     Environmentálny akčný plán na rok 2018/2019

      

      

     Environmentálny akčný plán školy:  Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín

     ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:            Odpad              pre certifikačné obdobie:  2017 - 2019

     Silné stránky

     Slabé stránky

     Na škole separujeme papier a plasty v triedach

     Separovaný zber často obsahuje nesprávne zatriedené odpadky

     Dva krát ročne organizujeme zber papiera z domácností

     Chýba informačná kampaň, žiaci nemajú dostatočné znalosti o problematike

     Silne motivovaný tím žiakov a učiteľov, ktorí majú energiu a čas zaviesť na škole pozitívne zmenu

     Do separovaného zberu na škole sa nezapájajú všetci žiaci

     EAP písomne schválil:

     Katarína Lepešková

     Dátum schválenia:

     18.1 2018

     Ciele

     Aktivity

     Zodpovedná osoba a termín

     Indikátor /

     Ukazovateľ úspechu

     Monitoring / Postupujeme podľa plánu?

     CIEĽ 1: Znížiť objem komunálneho odpadu o 10% do konca júna 2019

     AKTIVITA 1: Zistenie stavu koľko a akého odpadu sa produkuje na škole

     - zmeranie množstva komunálneho odpadu na škole

     - zmeranie množstva vyseparovaního papiera a plastov v triedach
     - zverejnenie výsledkov merania na nástenke Zelenej školy

      

     zodp.:     
     p. upratovačky M. Fašková a M. Pazuchová (členka kolégia)

     žiaci L. Leštáková, M.Šolcová

     T: január 2018

     • vyhodnotenie meraní: 3 súhrnné tabuľky s nameranými množstvami komunálneho odpadu a vyseparovaného papiera, plastov zverejnené na nástenke Zelenej školy
     • zaslanie vstupného dotazníka do projektu Eko Alarm

         - meranie vyprodukovaného odpadu uskutočnili p. upratovačky, výsledky vstupných meraní boli uverejnené na nástenke Zelenej školy a následne poslané v rámci vstupného dotazníka do projektu Ekoalarm

     AKTIVITA 2: Vytvoriť žiacke Ekohliadky, ktoré dbajú na zodpovedné správanie spolužiakov k životnému prostrediu

     zodp.: p.uč. V. Turianska,

     žiaci E. Krúpová, CH. Hudoba        
     T: vytvorenie Ekohliadok: január 2018

     činnosť Ekohliadok: od januára 2018 do júna 2019

     • Zapojenie 14 žiakov kolégia - Aktívne žiacke Ekohliadky
     • Hodnotiaci bodový systém tried – kontrola zberných nádob na separovaný zber odpadu realizovaná min. 3x mesačne
     • Výsledok bodového hodnotenia tried zverejnený na nástenke

     - žiaci kolégia sa striedajú v Ekohliadkach, výsledky bodovania sa aktualizujú na nástenke 1x mesačne

     - Ekohliadky zabezpečujú vysýpanie zberných nádob do kontajnerov za školou

     - zberné kontajnery boli zriadené v spolupráci s obecným úradom Badín

     AKTIVITA 3: Informačná kampaň

     - vytvorenie kútika Zelenej školy vo vestibule
     - aktualizácia nástenky

      

     - workshop pre kolégium Zelenej školy: Ako môžem pomôcť?

      

     - článok do školského časopisu o odpadoch

            

     zodp.: p.uč. V. Turianska, L. Dovalová 
     T: február 2018

      

     zodp.: p.uč. V. Turianska, L. Dovalová 
     T: marec 2018

      

     zodp.: p.uč. M. Ťavodová
     T: marec 2018

     • vytvorený priestor vo vestibule školy propagujúci aktivity Zelenej školy
     • zrealizovaná aktualizácia nástenky

      

     • zapojenie 15 žiakov a 2 pedagógov do workshopu
     • 50 výtlačkov školského časopisu Zo školskej lavice s publikovaným článkom o odpadoch

     - priestor vo vestibule bol vytvorený: nástenky, vlajka a logo zelenej školy, zberné nádoby na plasty a papier, zberné nádoby na použité zubné kefky (Ekoalarm)

     - nástenka sa aktualizuje pravidelne – po každej akcii

     - workshopy pre akčnú skupinu prebehli v školskom roku 2017/18 2x – v apríli a júni 2018, zúčastňoval sa 1 pedagóg a 15 žiakov 7. a 8. ročníka

     - v časopise zo školskej lavice vyšiel článok o odpadoch (Paulína Nátanová VI. Trieda

     AKTIVITA 4: Zaviesť separovaný zber druhotných surovín

     - papiera a plastov v triedach.

     - separovaný zber tetrapakov na chodbách školy.

     - separovaný zber drobného elektroodpadu na hlavnej chodbe – využitie zbernej nádoby získanej cez Recyklohry.

     Zodp.: p. uč. V. Turianska, K. Pecníková,

     žiaci M. Dižka, L. Kapustová
     T: február 2018

      

      

     Zodp.: p. uč. K. Pecníková,

     T: február 2018

     • Zapojenie školy do projektu EkoAlarm
     • Zabezpečenie 2 nádob na separáciu recyklovateľného odpadu – papier a plasty do každej triedy,
     • Zabezpečenie 3 nádob na tetrapaky na chodbách školy
     • Jedna veľká zberná nádoba na elektroodpad na hlavnej chodbe
     • Zapojenie všetkých 12 tried do separovania odpadu

     - akčná skupina žiakov 2x absolvovala zážitkovo-vzdelávací program, ktorý ich pripravil na rovesnícke vzdelávanie v téme odpady. Títo žiaci následne lektorovali danú problematiku v ostatných triedach.

     - V každej triede aj na chodbách sa nachádzajú a používajú zberné nádoby na plasty a papier

     - na dolnej chodbe slúži na zber elektroodpadu červená zberná nádoba

     - po stretnutí so starostom obce Mgr. Pavlom Hricom sa Kolégium zelenej školy dohodlo, že tetrapaky bude odovzdávať do separovaného zberu spolu s plastami.

     - V šk. roku 2017/18 všetky triedy aktívne triedili vzniknutý odpad do zberných nádob.

     V školskom roku 2018/19 opätovne lektorovali deti danú problematiku v každej triede.

      

     AKTIVITA 5: Urobiť prieskum na škole na tému Vznik odpadu a ako mu predchádzať

     - zistenie názorov žiakov na to, akým spôsom a kde vzniká najviac odpadu, získať ich pohľad a nápady na to, ako tomu predchádzať

     - vybrať z návrhov žiakov zaujímavý nápad a zrealizovať ho

     zodp.: p.uč. V. Turianska

     žiaci: S. Hlaváčik, P. Nátanová      
     T: marec 2018

     • 80 vyplnených dotazníkov
     • Vyhodnotenie dotazníka zverejnené na nástenke
     • Zrealizovať 1 zaujímavý nápad z dotazníka

     - dotazník administrovali zástupcovia Kolégia zelenej školy zo 6. ročníka – Paula Nátanová a Samuel Hlaváčik, na prvom stupni p. uč. Viera Turianska

      

     AKTIVITA 6: Pripraviť Ekodielne pod názvom Dajme veciam druhý život

     - zamerať sa na výrobu recyklovaného papiera

     - kreatívne tvorenie z odpadu

     zodp.: p.uč. L. Dovalová, A. Tomaníková       
     T: november 2018 a marec 2019

      

      

     • 12 tried zapojených do Ekodielní
     • Výstava výrobkov vytvorených na dielňach

     Dielne sme pripravili pri príležitosti školskej akadémie pod názvom Darujme Vianoce. Žiaci z prvého stupňa tvorili koberčeky zo starých tričiek, ktoré boli darované zvieratkám zo zvolenského útulku.

      

     AKTIVITA 7: Deň Zeme

     - monitorovanie znečistenia v obci Badín a jej okolí, nafotenie znečistených priestranstiev a zakreslenie ich polohy do jednoduchej mapky, upozornenie starostu obce na problém

     - relácia do školského rozhlasu ku dňu Zeme

     zodp.: p.uč. K. Pecníková,
     T: apríl 2019

     • 50 zapojených žiakov do monitoringu
     • Fotodokumentácia a mapka so zakreslenými znečistenými priestranstvami odovzdaná starostovi obce Badín

     Pri príležitosti Dňa Zeme sme zorganizovali dňa 9.5. brigádu v spolupráci s rodičmi na úpravu záhrady a školského okolia. Zapojili sa do nej učitelia, deti, rodičia a rodinní príslušníci.

     Iné aktivity:

      

     1. Vytvoriť učebňu s bábkovým divadlom v areáli školskej záhrady

      

     Dizajnérska súťaž – Ako by mala vyzerať naša učebňa v školskej záhrade?

     - vytvoriť plagát propagujúci súťaž

     - uskutočniť výtvarnú súťaž a vyhodnotiť výsledky

     zodp.: p.uč. L. Dovalová,

     vyučujúce výtvarnej výchovy na 1.stupni      
     T: marec 2018

     • 50 žiakov zapojených do súťaže
     • 3 najlepšie žiacke návrhy a 1 víťazný návrh vybraný porotou zverejnené na nástenke

     - Dizajnérska súťaž mala veľký ohlas, zapojilo sa 84 žiakov

     - víťazné návrhy boli vybraté zvlášť za prvý a zvlášť za druhý stupeň. Porotu tvorilo Kolégium zelenej školy. Víťazi: I.st.: Adam Koza (III. trieda), II.st.: Peter Kuric (V. trieda)

     Realizácia exteriérovej učebne s bábkovým divadlom
     - zohnať materiál potrebný pre realizáciu učebne

     - zorganizovať spoločnú brigádu na vybudovanie učebne
      

     zodp.: p.riaditeľ M. Krúpa       
     T: máj 2018

     • 15 žiakov a 10 dospelých zapojených do realizácie učebne
     • Vytvorenie učebného priestoru pre žiakov, ktorý bude obsahovať tabuľu, lavice a bábkové divadlo

     - k realizácii učebne v školskej záhrade nedošlo – pán riaditeľ nezabezpečil dovoz materiálu.

     Zorganizovať predstavenia bábkového ekodivadla na tému Odpad

     - nacvičiť so žiakmi bábkové divadelné predstavenie

     - vytvoriť bábky a kulisy

     - vytvoriť plagát propagujúci predstavenie

     - odohrať predstavenie pre žiakov školy

      

      

     zodp.: p.uč. K. Pecníková, V. Turianska        
     T: jún 2018

     • 10 žiakov zapojených do prípravy bábkového predstavenia
     • 6 odohratých predstavení bábkového ekodivadla pre žiakov školy
     • Fotodokumentácia z predstavenia na stránke školy

     - keďže nedošlo k zrealizovaniu extriérovej učebne, žiaci nenacvičovali bábkové divadlo. Uvažujeme o realizácii Ekodivadla hercami – deťmi

      

     Ekodivadlo sme uskutočnili počas vianočnej akadémie 2018 pod názvom Darujme Vianoce. Žiaci deviateho ročníka odohrali predstavenie pre rodičov a deti našej školy.

     Vyučovanie v školskej záhrade

     - využiť priestory novovzniknutej exteriérovej učebne na vyučovanie

     - využiť bábkové divadlo na dramatizáciu na vyučovaní

     zodp.: vedúci predmetových komisií       
     T: september – november 2018

     • odučených 10 vyučovacích hodín v priestoroch vonkajšej učebne
     • fotodokumentácia z využívania učebne na stránke školy

     Deti využívajú školskú záhradu na rôzne aktivity.

                

      

     Ďalšie aktivity, ktoré sme uskutočnili:

     • Pri príležitosti stého výročia Márie Ďuríčkovej sme uskutočnili v škole akciu 100 kníh – 100 rokov Márie Ďuríčkovej. Rôzne ročníky robili rôzne aktivity. Druháci tvorili z odpadového materiálu oblečenie budúcnosti.
     • Žiačky 5.B sa zapojili do súťaže Zelený chodník. Všetky tri žiačky boli odmenené. Vymysleli básne o odpade.
     • Každý týždeň má jedna trieda zo školy službu v udržiavaní poriadku v okolí priestranstva školy.

     Aktivity, ktoré plánujeme uskutočniť:

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa životného prostredia – 5.6. pripravujeme pre seniorov aktivity, na ktorých sa naučia triediť odpad, s ktorým sa nestretávajú často. Deti si nachystajú prezentáciu, krátke video a aktivity.
     • Radi by sme zrealizovali SWAP oblečenia. Inšpirovali sme sa trenčianskymi študentami. Tento rok by sme pripravili výmenu tričiek s krátkym rukávom.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     AKTIVITY, KTORÉ BOLI REALIZOVANÉ MIMO EAP

     PRAVIDEĽNÝ PEŠOBUS 1x/mes., okrem zimných mesiacov

     ZPER PAPIERA

     MLADÝ CHEMIK (krúžok) -  EKO, BIO VÝROBKY A EXPERIMENTY   http://mladychemik.webnode.sk/eko/

     AKTIVITY KO DŇU VODY, KU DŇU ZEME, KU DŇU  MLIEKA

     ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU HOVORME O JEDLE

     SPOLUPRÁCA

     ZVÄZ VČELÁROV

     ZVÄZ  ZÁHRADKÁROV

     ORGANICA

     OÚ BADÍN

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ 0911 717 381 - mobil 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

  • Karneval
  • Vianočné tvorivé dielne
  • Rozprúdime regióny 2019
  • Pasovačka prvákov
  • Viedeň
  • Exkurzia do hlavného mesta
  • FESTIVAL VEDY A TECHNIKY CELOSLOVENSKÉ KOLO
  • Párty ako sa patrí
  • Poďakovanie
  • Exkurzia do Slovenského technického múzea v Košiciach
  • Návšteva Obecného úradu v Badíne
  • Komu sa nelení, tomu sa zelení (vlajka na škole)