• Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín

      

      

      

     Školský PORIADOK MATERSKEJ ŠKOLY

      

     Sládkovičova 7,  B a d í n

      

      

      

      

     Vypracovala: Mgr. Boc Oľga                                                               V Badíne: 2.9.2019 

     OBSAH

     ÚVODNÉ USTANOVENIA

     1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

     2. CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY

     3. VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ DETÍ A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV V MATERSKEJ ŠKOLE, PRAVIDLÁCH VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A VZŤAHOV A VZŤAHOV  S PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI

     4.  PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM MATERSKEJ ŠKOLY

     5. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOTI A OCHRANY ZDRAVIA DETÍ A OCHRANY ICH ZDRAVIA PRED SOCIÁLNOPATOLOGICKÝMI JAVMI, DISKRIMINÁCIOU ALEBO NÁSILÍM

     6. PODMIENKACH NAKLADANIA S MAJETKOM, KTORÝ MATERSKÁ ŠKOLA SPRAVUJE

         

      

     ÚVODNÉ USTANOVENIA   

     Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z. z. pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení vydaného MŠ SR, pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov Základnej školy s materskou školou Tajovského 2, Badín. Upravuje organizáciu výchovy a vzdelávania, administratívno-správne riadenie a pracovno-právne vzťahy vo vnútri materskej školy a prihliada na špecifické podmienky Materskej školy Badín.

     Upravuje podrobnosti najmä o:

     výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami materskej školy,

     prevádzke a vnútornom režime materskej školy,

     podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ochrany ich zdravia

     pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,

     podmienkach nakladania s majetkom, ktorý materská škola spravuje, ak tak rozhodne

     zriaďovateľ.

      

     1. Základné informácie

      

     Zriaďovateľ: Obec Badín, Sládkovičova 2,  97632 

     Adresa materskej školy: Sládkovičova 7, 97632 Badín

     Riaditeľka MŠ: Mgr. Turianska Viera

     Zástupkyňa MŠ: Mgr. Boc Oľga 

     Kontakt: 048/4182615,0911 317 381,  meil: materskškolabadin@gmail.com

     Konzultačné hodiny: Pondelok a piatok  v čase od 11:00 do 12:00 hod., alebo v inom čase po dohode

     Vedúca školskej jedálne : Dianová Táňa

     Kontakt: 0908 167 744

      

     1. Charakteristika materskej školy 

     Materská škola je elokovaným pracoviskom ZŠ s MŠ Badín. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom spravidla vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Zariadenie  poskytuje možnosť poldenného pobytu. Budova má šatňu, WC a umyváreň pre deti, dve triedy, jedáleň, výdajňu stravy, kabinet na pomôcky  a kanceláriu pani zástupkyne pre MŠ. Budova má dva vchody. Tretia trieda materskej školy bola zriadená v budove Skalica na adrese Sládkovičova 6, Badín. Toto pracovisko má chodbu, šatňu, herňu, WC a umyváreň pre deti, spálňu, jedáleň a priestory pre učiteľky a prevádzkových zamestnancov.

     Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 – 16.30  hod.

     Rodič privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8.00  hodiny  a prevezme ho  spravidla po 15.00 hodine. Vchod  MŠ sa uzatvára z bezpečnostného hľadiska po 8.00.

     Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy a požiada rodiča, aby priniesol potvrdenie od lekára.

     Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasená zriaďovateľom.

     V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov  najmenej na tri týždne. V tomto období podľa dispozícií riaditeľa ZŠ s MŠ alebo zástupkyne riaditeľa pre materskú školu vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku.

     Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľ ZŠ s MŠ oznamom spravidla dva mesiace vopred. Počas zimných prázdnin bude materská škola zatvorená v prípade nezáujmu o prevádzku zo strany rodičov. Všetci zamestnanci si budú čerpať dovolenku. Počas jarných prázdnin, ak poklesne počet detí v triedach, bude prevádzkovaná iba jedna trieda.

      

     1. Výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami materskej školy

      

     Dieťa má právo na:

     • bezplatné vzdelanie v materskej škole rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
     • rovnoprávny prístup k vzdelávaniu, bez zneužívania na škodu druhého dieťaťa, 
     • vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v školskom zákone,
     • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti a zdravotný stav,
     • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
     • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
     • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
     • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
     • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
     • právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.

      

     Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

     má právo na výchovu s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. Výkonom práv začleneného dieťaťa so ŠVVP nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania.

      

     Dieťa je povinné :

     • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
     • dodržiavať školský poriadok materskej školy,
     • chrániť pred poškodením majetok MŠ a majetok, ktorý využíva na výchovu a vzdelávanie,
     • pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní,
     • konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
     • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
     • rešpektovať pokyny zamestnancov MŠ, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

      

     Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

     • vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy,
     • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,
     • oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,
     • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
     • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
     • zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase zástupkyne materskej školy, 
     • vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy, prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

      

     Materská škola vo vzťahu k zákonným zástupcom:

     počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude materská škola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu.

     Zamestnanci školy budú počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch týkajúcich sa maloletého dieťaťa, v prípade potreby poskytnú nezaujaté vecné stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy vyžiada, v prípade narušených vzťahov medzi rodičmi bude materská škola rešpektovať len rozhodnutie súdu alebo predbežné rozhodnutie súdu pri úprave práv rodičov k dieťaťu v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému z rodičov, bude materská škola riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach zastupovať.

      

      

     Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

     • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
     • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
     • informovať MŠ o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
     • zákonný zástupca je povinný informovať materskú školu o zmenách v zdravotnom stave dieťaťa alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa (§ 144 ods. 7 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.).  Ak tak neurobí, riaditeľ po nástupe dieťaťa do materskej školy, po zistení okolností negatívne ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie konkrétneho dieťaťa alebo ostatných detí zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní pristúpi k tomu, že určí diagnostický pobyt dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania (§ 108 zákona č. 245/2008 Z. z.) príp. že po predchádzajúcom opakovanom písomnom upozornení zákonného zástupcu pristúpi k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky (personálne, priestorové ale napr. aj materiálno-technické), poskytnúť dieťaťu výchovu a vzdelávanie primeranú druhu a stupňu jeho zdravotného znevýhodnenia. V  prípade, že zákonný zástupca zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ zákonný zástupca nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.
     • zákonný zástupca je povinný všetky veci súvisiace s poskytovaním predprimárneho vzdelávania jeho dieťaťu riešiť interne, v materskej škole s učiteľkami, ktoré pracujú v triede, v ktorej je zaradené jeho dieťa a podľa potreby s riaditeľkou materskej školy;
     • zákonný zástupca je povinný zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov a komentárov na sociálnych sieťach týkajúcich sa pedagogickej činnosti materskej školy a riadenia materskej školy,
     • ak zákonní zástupcovia budú svojimi vyjadreniami, statusmi a komentármi na sociálnych sieťach znevažovať pedagogickú činnosť materskej školy, riadenie materskej školy a poškodzovať dobré meno materskej školy na verejnosti bude sa to považovať za porušovanie školského poriadku a bude to môcť byť dôvodom, po predchádzajúcom písomnom upozornení, predčasného ukončenia predprimárneho vzdelávania dieťaťa.

      

     Povinnosti zamestnancov materskej školy

     Predpokladom úspešného plnenia úloh školy je pracovná disciplína založená na vzťahoch

     vzájomnej pomoci zamestnancov a na ich kladnom vzťahu k práci. Na dosiahnutie tohto

     predpokladu sú všetci zamestnanci povinní:

     • pracovať zodpovedne, iniciatívne a riadne podľa svojich síl, znalostí, riadiť sa pri

     práci platnými predpismi a smernicami, plniť pokyny a príkazy nadriadených orgánov

     a dodržiavať zásady spolupráce,

     • plne využiť pracovný čas a dodržiavať pracovnú disciplínu,
     • dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpisy

     protipožiarnej bezpečnosti, riadne hospodáriť s prostriedkami, ktoré im boli zverené,

     strážiť a ochraňovať majetok pred poškodením, stratou, zničením, krádežou.

      

     Povinnosti pedagogických zamestnancov  

     • rozvíjať u detí duševné a fyzické schopnosti, pri tejto činnosti vychádzať z

     najnovších poznatkov vedy a z kultúrnych tradícií

     • riadiť sa školským vzdelávacím programom, poznať pedagogicko-organizačné

     predpisy pokiaľ sa vzťahujú na ich prácu v zariadení, legislatívu: Zákon č. 245/2008

     Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

     zákonov, Vyhlášku 306 MŠ SR z 23.7.2008 o materskej škole,

     • plniť stanovenú mieru vyučovacej povinnosti, pripravovať si pomôcky súvisiace

     S vyučovaním a výchovnou činnosťou, zúčastňovať sa PP, PR, MZ,

     • ďalej sa vzdelávať, a to samostatným štúdiom alebo v organizovaných formách

     ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,

     • poskytovať odbornú metodicko-poradenskú činnosť, sústavne sa snažiť utvárať dobrý

     vzťah rodičov a verejnosti k zariadeniu, byť svojím osobným životom príkladom,

     svojím konaním a vystupovaním v škole i na verejnosti poskytovať záruku dobrej

     výchovy detí,

     • chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu,
     •  zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o 

     zdravotnom stave a výsledky odborných vyšetrení detí, žiakov a poslucháčov,

     s ktorými prišiel do styku,

     • rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a poslucháča s ohľadom na  jeho schopnosti, možnosti, sociálne a kultúrne zázemie a odporúčania odborných zamestnancov,

     -  zdržať sa konania, ktoré vedie k porušovaniu práv ostatných zamestnancov,

     - správať sa v súlade s Etickým kódexom pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov  (ďalej len „etický kódex“),

     • podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie,
     •  usmerňovať a objektívne hodnotiť výchovu a vzdelávanie dieťaťa
     •  podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu

     alebo výchovno-vzdelávacieho programu pre školské zariadenia (ďalej len „výchovný program“),

     • udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie,
     • absolvovať aktualizačné vzdelávanie,
     • vykonávať pracovnú činnosť prostriedkami, metódami, formami a postupmi,

     ktoré zodpovedajú súčasným vedeckým poznatkom, hodnotám a cieľom školského

     vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,

     • poskytovať dieťaťu, žiakovi a zákonnému zástupcovi poradenstvo a odbornú pomoc

     spojenú s výchovou a vzdelávaním, pravidelne informovať dieťa, žiaka, zákonného zástupcu

     o priebehu, výsledkoch výchovno vzdelávacieho procesu.

      

      

     4.  PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM MATERSKEJ ŠKOLY

      

      Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy

      

     Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne, ak je voľná kapacita, možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na  predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

     •  ktoré dovŕšilo piaty  rok veku,
     • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
     • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

     Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča (zákonného zástupcu). O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ ZŠ s MŠ podľa zákona č.596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Miesto a čas podávania žiadostí pre školský rok zverejní riaditeľ po dohode so   zriaďovateľom, obyčajne v mesiaci máj príslušného roku.  Žiadosť si zákonný zástupca prevezme v MŠ, alebo si ju stiahne z webovej stránky školy a predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ, alebo prinesie do materskej školy a odovzdá zástupkyni ZŠ s MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa, povinnom očkovaní  od všeobecného lekára pre deti a dorast.

     Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roku vydá riaditeľ ZŠ s MŠ spravidla do 30 dní. Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi do 15. aprílaPredprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v MŠ. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

     Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu s prihláškou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dohode rodiča so zástupcom pre materskú školu. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky.

          Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka zástupkyňa MŠ, spravidla podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas školského roka môže zástupkyňa MŠ preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Zákonnému zástupcovi  v takomto prípade oznámi dôvod a termín preradenia zástupkyňa osobne. Preradenie dieťaťa počas školského roka je v právomoci zástupkyne MŠ  je konečné. Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácií príslušných tried.

     Predčasné ukončenie  predprimárneho vzdelávania

     Riaditeľka materskej školy môže podľa § 5 ods. 14 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodnúť o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania, a to:

     na základe odborného vyjadrenia poradenského zariadenia,

     zákonný zástupca neinformuje školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a iných závažných okolnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

     zákonný zástupca dieťaťa závažným spôsobom poruší školský poriadok,

     zákonný zástupca svojim konaním ohrozí zdravie a bezpečnosť detí alebo zamestnancov materskej školy, zámerne poškodí majetok školy,

     zákonný zástupca písomne požiada o predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

     dieťa svojím konaním obmedzuje práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania

      

      

     Neprítomnosť dieťaťa v materskej škole a odhlasovanie zo stravy

      

     Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič deň vopred do 7.30 hod na tel. čísle: 048/418615, veľká trieda: 0911 317 381. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku.

     Neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia.

     Ak neprítomnosť dieťaťa trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára. Tlačivo pre lekára na potvrdenie si môžete vyzdvihnúť v MŠ. V prípade, že dieťa nebolo choré, rodič podpisuje tlačivo o bezinfekčnosti prostredia pri nástupe dieťaťa do MŠ.  

      

      

     Úhrada príspevkov za materskú školu

      

     Za pobyt dieťaťa v materskej škole  prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa:

     1. od 3 do 5 rokov  veku s trvalým pobytom v obci Badín 15 Eur.
     2. od  3 do 5 rokov veku s trvalým pobytom mimo obce Badín 30 Eur
     3. deti od 2 do 3 rokov veku 50 Eur.

     Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti v materskej škole do 10. dňa v príslušnom kalendárnom  mesiaci, alebo  príspevok  uhrádza  bezhotovostným prevodom na účet, ktorý pravidelne kontroluje ekonomický pracovník v ZŠ.

     Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

     a)  ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

     b)  ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je

     poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

     c)  ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

     d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe

     nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov

     preukázateľným spôsobom,

     e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola

     prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými

     závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť

     určeného príspevku.

     Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa. Uhradenie poplatkov a režijných nákladov vykonáva do 10. dňa v mesiaci, bezhotovostným prevodom, alebo v hotovosti do pokladne školy. 

     V prípade, že rodič neuhradí uvedený príspevok za materskú školu po dobu troch mesiacov riaditeľ ZŠ s MŠ Badín môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

      

      

                                Denný režim materskej školy

                                                                                                

     6.30 -7.15

      

     • schádzanie detí v malej triede
     • presun do strednej a veľkej triedy

      

      

     7.15- 9.00      

     • hry a hrové činnosti podľa predstáv detí,
     • edukačné činnosti navrhované učiteľkou
     • relaxačno- pohybové cvičenie  

      

     9.00- 9.30

      

      

     • činnosti zamerané na osobnú hygienu
     • desiata

      

      

     9.30- 10.00 

      

      

     • edukačné aktivity zamerané na celostný rozvoj osobnosti vo vzdelávacích oblastiach (Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra)

      

      

      

     10.00- 11.30

      

      

      

     • príprava na pobyt vonku,
     • pobyt vonku (vychádzka, hry na školskom dvore podľa rozpisu tried)

      

      

     11.30- 12.00

      

     •  činnosti zamerané na osobnú hygienu,
     •  obed

      

     12.00- 14.00

     • činnosti zamerané na osobnú hygienu, príprava na odpočinok
     • odpočinok

      

       14.00- 14.30

      

      

      

     • cvičenie podľa potreby detí,
     • činnosti zamerané na osobnú hygienu,
     • olovrant

      

     14.30- 16.00

      

      

     • hry a hrové činnosti podľa voľby detí ( v prípade priaznivého sezónneho počasia pobyt vonku)
     • riadené činnosti

      

     16.00- 16.30

     • schádzanie  detí malej triedy  v strednej  triede
     • hry a hrové činnosti  

      

      

     Organizácia tried a vekové zloženie detí

      

     1. Trieda (malá) :   3 až 4-ročné deti
     2. Trieda (stredná) :  4 až 5-ročné deti
     3. Trieda  (veľká): 5 až 6-ročné deti

      

     Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí

      

     1. Trieda (malá):  6.30  -  16.00  hod.
     2. Trieda (stredná) :  7. 15  -   16.30  hod.

     3. Trieda  (veľká):  7.00 -16,30 hod.

     V čase od 630 do 7.15 hod. sa všetky  deti strednej aj veľkej triedy schádzajú v 1. triede (malá). O 7.15 deti veľkej triedy prechádzajú s pedagogickým zamestnancom do veľkej triedy. Po 16.00 sa deti malej a strednej triedy schádzajú v 2. triede (strednej ),  kde si ich môžu rodičia prebrať do 16.30. Veľká trieda  je v prevádzke od 7.00 do 16.30.

      

     Dochádzanie a preberanie detí

     Zákonný zástupca je povinný dieťa odovzdávať osobne učiteľke, prípadne inému zamestnancovi. Zákonný zástupca odovzdáva dieťa do materskej školy zdravé, v prípade potreby je povinný informovať učiteľku o zdravotnom stave dieťaťa, o mimoriadnych udalostiach (zlý nočný spánok dieťaťa, nevoľnosť, nechutenstvo). Rovnako je povinný pri  preberaní dieťaťa prevziať dieťa od učiteľky v osobnom kontakte. Vyzdvihnutie dieťaťa napr. zo školského dvora bez osobného kontaktu s učiteľkou bude považované za hrubé porušenie školského poriadku. V prípade, že na školskom dvore nie je prítomná učiteľka z danej triedy, je zákonný zástupca povinný kontaktovať hociktorú inú učiteľku a oznámiť jej prevzatie dieťaťa.  Zákonný zástupca privádza a vyberá dieťa s dostatočným časovým predstihom a to tak, aby bolo možné budovu o 8,00 hod. a o 16,30  hod. uzamknúť. Pokiaľ zákonný zástupca

     nedodržiava stanovený čas, dochádza k narušovaniu prevádzky zariadenia, výchovno- vzdelávacieho procesu, harmonogramu pracovných povinností prevádzkových zamestnancov a k porušovaniu školského poriadku.

      Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi alebo inej splnomocnenej osobe, alebo pedagógovi, ktorý ho v práci strieda. Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy  môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje maloleté dieťa nie mladšie ako 10 rokov. alebo inú osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá. Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z materskej školy, musia byť uvedené v splnomocnení. V prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa ; ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobné času  zamestnancov.

     V prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí.

     V prípade, že zákonní zástupcovia majú súdnym rozhodnutím, prípadne predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou úradného rozhodnutia) informovať zástupkyňu MŠ.

      

     Organizácia v šatni

      

     Do šatne majú prístup rodičia v čase od 6.30- 8.30 a od 14.45 do 16.30. Pred vstupom do šatne si dôkladne očistia obuv.  Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá zákonný zástupca, tiež za stále pripravené náhradné oblečenie. V prípade zamočenia dieťaťa  je povinnosť prevádzkových zamestnancov a učiteliek prezliecť dieťa do náhradných suchých vecí. Mokré a znečistené veci sa v materskej škole neperú. Rodič si ich prevezme a donesie ďalšie náhradné oblečenie  do skrinky. Zákonný zástupca zabezpečí, aby malo dieťa v skrinke igelitovú tašku na zabalenie mokrých vecí.

     Za estetickú úpravu šatne zodpovedá  učiteľka príslušnej triedy, za hygienu  v šatni sú zodpovedné upratovačky.  MŠ za z bezpečnostný dôvodov zamyká o 8. 00.

      

      

     Organizácia v umyvárni

      

     Každé dieťa má vlastný  uterák, ktorý je   označený menom. 

     Za čistotu a hygienu  umyvárne zodpovedajú upratovačky. Deti sa v umyvárni zdržiavajú len v prítomnosti učiteľky, ktorý ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy.  

      

     Organizácia v jedálni

      

     Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne.  V školskej jedálni sa výroba jedál uskutočňuje podľa materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie vydané MŠ SR v roku 2010, odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov, zásad na zostavovanie jedálnych lístkov, hygienických  požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe, finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín  na jedno jedlo podľa zvoleného finančného pásma.

      

      

                              

                                       Malá trieda             Stredná trieda              Veľká trieda

      

     Desiata:                9.00 -   9.15              9.15 - 9.30                   9.00 - 9.30

     Obed:                   11.30 - 11.50           11.50 -  12.10              11.30- 11.50

     Olovrant:             14. 20 -  14.45          14.45 - 15.00              14.15 – 14.30

      

     Uvedené časy vydávania jedla sa môžu upraviť podľa individuálneho tempa detí pri jedle, predovšetkým v malej triede.      

     Učitelia vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov aj prikrmuje. Nenúti ich jesť. Deti malej a strednej triedy používajú pri jedle lyžicu a vidličku, predškoláci jedia príborom.

     V prípade neodhlásenia dieťaťa rodič uhrádza plnú stravnú jednotku.

     Ak dieťa  ochorie a zákonný zástupca  neodhlási dieťa včas zo stravy, môže si obed v prvý deň ochorenia dieťaťa prevziať do obedára v čase  od 12.00 hod. – do 13.00 hod.

       

      

     Pobyt detí vonku

      

     Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov. Nenecháva deti bez dozoru. Všetky 3. triedy využívajú na pobyt vonku priestory školskej záhrady a tenisového kurtu podľa rozpisu.     

      

      

      

     Rozpis tried na pobyt vonku

      

     VD

     MD

     KURT

      

     Pondelok

     M

     S

     V

     Utorok

     V

     M

     S

     Streda

     S

     M

     V

     Štvrtok

     V

     S

     M

     Piatok

     S

     M

     V

      

     V prípade zlého a nepriaznivého, veterného počasia a zimy pod -10 stupňov deti zostávajú v budove MŠ. Počas pobytu vonku sa rozvíjajú aj špeciálne pohybové zručnosti typické pre konkrétne ročné obdobie, ako kĺzanie, sánkovanie, lyžovanie, bicyklovanie, kolobežkovanie a hry s vodou.

      

     Organizácia v spálni

      

     Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľ na primerané oblečenie detí

     /pyžamá/. Učiteľka zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. V malej triede sa denne rozkladajú lehátka. Stredná trieda má svoju spálňu. Veľká trieda je vybavená samostatnou spálňou. Posteľná bielizeň a pyžamo sa vymieňa raz za mesiac.       

      

      

     Organizácia krúžkovej  činnosti

      

                 Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovední kvalifikovaní  lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia zástupkyni pre MŠ plán činnosti pre nasledovný školský rok.  V plnej miere zodpovedajú počas činnosti za zdravie a bezpečnosť detí.               Krúžková činnosť sa bude realizovať na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Krúžková činnosť  je realizovaná v popoludňajších hodinách.  

     Zaradenie dieťaťa do nejakého krúžku si vyžaduje informovaný súhlas rodiča/zákonného

     zástupcu. Je nevyhnutné, aby mal rodič/zákonný zástupca dieťaťa pred jeho podpisom

     dostatok informácií o:

     􀀃 ponuke krúžkov a ich obsahovom a cieľovom zameraní,

     􀀃 personálnom zabezpečení ponúkaných krúžkov

     􀀃 časovom zabezpečení ponúkaných krúžkov,

     􀀃 priestorovom zabezpečení ponúkaných krúžkov,

     􀀃 materiálno-technickom zabezpečení ponúkaných krúžkov,

     􀀃 finančnom zabezpečení ponúkaných krúžkov

      

     Organizácia výletov a exkurzii  

      

     Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť aj hromadné dopravné prostriedky. Zástupkyňa materskej školy písomne oznámi riaditeľovi organizovanie podujatia.

     Na výlete sa môžu zúčastniť iba deti, ktorých zdravotný stav zodpovedá podmienkam a programu výletu. Finančné náklady spojené s výletom sa uhrádzajú s na výlet z finančných prostriedkov získaných od rodičov/zákonných zástupcov, prípadne od sponzorov.  Pri výbere miesta konania výletu sa prihliada na oprávnené záujmy detí a zákonných zástupcov. Vzdialenosť miesta výletu nemá byť príliš veľká- odporúča sa maximálne 100-150 kilometrov od materskej školy. Program výletu nemá byť príliš preplnený, aby sa naplnila oddychovo-  relaxačná funkcia výletu.

      

     Exkurzie

           Exkurzie, z hľadiska didaktiky, patria k organizačným formám výchovy a vzdelávania najmä pri výchove a vzdelávaní 5 – 6-ročných detí. Exkurzie ale možno organizovať aj s mladšími deťmi, no vzhľadom na vekové a individuálne osobitosti mladších detí, je veľmi dôležitý ich obsah ako aj správne vybrané miesto ich konania.

     Exkurzia trvá maximálne 1 – 2 hodiny a realizuje sa spravidla ako súčasť

     dopoludňajšej výchovno-vzdelávacej činnosti. Vzhľadom na konkrétne podmienky

     materských škôl, nie je vylúčené ani uskutočnenie exkurzie v popoludňajších

     hodinách.

     Exkurzia sa realizuje predovšetkým v prostredí mimo materskej školy. Svojim obsahom úzko

     súvisí s obsahom výchovy a vzdelávania realizovaným v materskej škole. Exkurzia súvisí

     s obsahom učebných osnov školského vzdelávacieho programu. Dopĺňa  a rozširuje

     skúsenosti, poznatky a kompetencie detí.

     Z hľadiska obsahu výchovy a vzdelávania, teda z hľadiska učiva rozlišujeme exkurzie na:

     􀀃 tematické, vzťahujúce sa napr. na obsah konkrétnej témy/podtémy a

     􀀃 komplexné, vzťahujúce sa na viacero tém/podtém, prípadne na celý obsahový

     celok/projekt.

     Pri organizovaní exkurzii je potrebné dodržiavať bezpečnosté podmienky ako pri realizovaní vychádzky, jedna učiteľka nemôže mať na exkurzii viac ako 20 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako 5 rokov. 

      

     Lyžiarsky a plavecký výcvik

     Lyžiarsky výcvik organizujeme v spolupráci s lyžiarskou školou  Lyžiarik. Plavecký výcvik zabezpečuje  športová akadémia All Sport Academy. Odporúča sa pre deti od 5 rokov. Dieťa prihlási zákonný  zástupca na základe vyplnenia prihlášky a informovaného súhlasu.  Lyžiarskeho a plaveckého výcvik sa môžu zúčastniť  iba  deti bez príznakov choroby.

      

      

     Úsporný režim chodu materskej školy

     Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy z dôvodu zvýšenej chorobnosti, hlavne v zimných mesiacoch, zástupkyňa môže rozhodnúť o spájaní tried. Spájajú sa tie triedy, kde je to ekonomicky najvýhodnejšie. Pri rozhodnutí o spájaní tried sa dbá na zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania. Nadbytok zamestnancov v takomto prípade zástupkyňa rieši udelením náhradného voľna alebo čerpaním dovolenky.

      

      

     4.PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA DETÍ A ICH OCHRANY PRED SOCIÁLNOPATOLOGICKÝMI JAVMI, DISKRIMINÁCIOU ALEBO NÁSILÍM  

      

     Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky o materských školách za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 7 ods.2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Za dodržiavanie hygienických a bezpečných predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci, a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

     Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu.

     Dieťa, ktoré je nedoliečené a ešte užíva lieky nemôže navštevovať materskú školu. V materskej škole sa lieky nepodávajú s výnimkou liekov pri chronických ochoreniach ( alergie a pod.)

     Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 20 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.

     Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi.

     Materská škola vedie  evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Tento záznam dá zákonnému zástupcovi na podpis. Ak dieťa utrpí úraz , ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, učiteľka sa ihneď skontaktuje so zákonným zástupcom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. V prípade, že je zákonný zástupca nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom, príp. taxislužbou. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt so zákonným zástupcom, zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení zákonnému zástupcovi dieťaťa.

     V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a zákonných zástupcov, ktorúkoľvek zamestnankyňu a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak je potrebné ošetrenie v nemocnici službukonajúca učiteľka sprevádza dieťa až do príchodu zákonného zástupcu. Úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá zákonnému zástupcovi dieťaťa.

      

     Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí:

     Materská škola vedie knihu(zošit) evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov.

     Evidencia obsahuje: meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz,

     deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis, ako k úrazu došlo,

     svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie,

     Opatrenia v prípade pedikulózy

     Pedikulóza (zavšivanie) je prenosné parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje parazit Voš detská, hlavová.

     Voš detská sa šíri hlavne:

     pri priamom kontakte, najmä v kolektívoch ako je rodina, škola, školské zariadenia, pri spaní viacerých detí v jednej posteli, pri hre,

     prostredníctvom rôznych predmetov, napr. hrebeňov, pokrývok hláv, uterákov, šálov, odevov, ak sa napr. voš dostane na golier odevu, je možný prenos na iné ošatenie v šatniach.

      Pri akomkoľvek podozrení učiteľky na možný výskyt vší ( dieťa sa škriabe, je nekľudné, nesústredené, pohľadom, prezeraním vlasovej časti hlavy) oznámiť túto skutočnosť vedeniu školy a zákonnému zástupcovi dieťaťa.

     Učiteľka dohliadne, aby vrchný odev ( hlavne čiapky, šály ), osobná (v materskej škole posteľná bielizeň, hrebene) a ďalšie predmety, s ktorými prišla hlava dieťaťa podozrivého zo zavšivavenia do styku, neboli spoločne uložené ( v šatni, na vešiakoch a pod.) s odevmi a predmetmi ostatných detí/žiakov, príp. aby ich iné deti nepoužívali.

     Učiteľka v detskom kolektíve následne vykonáva preventívne opatrenia, a to priebežným sledovaním charakteristických prejavov možného výskytu vší u ďalších detí v rámci ranného filtra deťom vhodným spôsobom prezrie aj vlasovú časť hlavy.

     Opätovný nástup dieťaťa do školy je možný iba po predložení potvrdenia od lekára, že dieťa je spôsobilé pre opätovný návrat do kolektívu.

     Pri riešení problému výskytu vší u detí sa odporúča postupovať citlivo s individuálnym prístupom.

      

     Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí

      

     V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí zamestnanci materskej školy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä §11 vyhlášky MŠaV SR č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č.81/1997 Z.z.,§132 až 135 a §170 až 175 Zákonníka práce, zákonom Národnej rady SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 422 Občianskeho zákonníka, zákon Národnej rady SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zmien a doplnkov, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľa ZŠ s MŠ. Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

      

     Sťažnosti, oznámenie a podnety zákonných zástupcov

      Zákonný zástupca má právo v prípade poškodenia práv jeho dieťaťa, resp. pri nedodržaní pracovných povinností zo strany zamestnanca materskej školy podať sťažnosť. Sťažnosť je možné podať písomne, resp. ústne s vykonaním písomného záznamu zástupkyňou materskej školy. Zástupkyňa materskej školy je povinná bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky. Riaditeľka je povinná sťažnosť zaevidovať v zošite „evidencia sťažností, návrhov a podnetov“ a sťažnosť, návrh alebo podnet riadne prešetriť, zvážiť opodstatnenosť a prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov. Zákonný zástupca berie na vedomie, že sťažnosť nebude riešiť v prítomnosti detí, jeho prejav bude bez zbytočných emócií tak, aby neprišlo k nežiadúcim vplyvom na detskú psychiku. 

      

      

     1. PODMIENKY NAKLADANIA S MAJETKOM ŠKOLY  

      

     Vchody do materskej školy sú zaistené bezpečnostnými zámkami. Kľúč od budovy vlastní každý zamestnanec  MŠ.  V priebehu prevádzky materskej školy za uzamykanie budovy zodpovedajú pedagogickí zamestnanci.

     V  budove materskej školy je bez sprievodu zamestnanca materskej školy  z a k á z a n ý  akýkoľvek pohyb cudzej osoby. Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca materskej školy. Pri odchode z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien. Po ukončení prevádzky materskej školy je učiteľ povinný odložiť didaktickú techniku na uzamykateľné, vopred určené miesto. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom  uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochrannou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce. Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto. Po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje a uzamkne učiteľka, ktorá odchádza z budovy posledná.

     Vydaním tohto  Školského poriadku sa ruší predchádzajúci  Školský poriadok.

     Použitá literatúra:

     1. Metodika predprimárneho vzdelávania. Dostupné oneline: http://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/publikacie/metodika_predprimarneho_vzdelavania.pdf
     2. Školský zákon 248/2008. Dostupné oneline: https://www.minedu.sk/12272-sk/zakony/
     3. Vypracovanie školského poriadku v materskej škole. Dostupné oneline:    ňhttps://www.minedu.sk/data/files/6161_vyprac_sk_poriadku_ms.pdf

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • zs.ms.badin@gmail.com
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje