• O materskej škole

    • Materská škola Badín

     Povedz mi niečo, ja to zabudnem. Ukáž mi niečo, ja si to budem pamätať. Dovoľ mi vyskúšať si to na vlastnej koži a ja to budem ovládať. Dovoľ mi, aby som to prežil a ja to budem cítiť a chápať po celý život.         J.A.Komenský

     Kto sme?

     Sme trojtriedna materská škola, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie v tichom a pokojnom prostredí. Podporujeme a vychovávame deti k láske k regiónu a miestnym zvykom. Možnosti školského dvora a tenisového kurtu v blízkosti MŠ umožňujú aktívne využívať pobyt vonku a upevňovať u detí potrebu aktívneho pohybu ako prevenciu obezity a zmysluplného trávenia voľného času.

     Kde nás nájdete?

     Sládkovičova 7, Badín, 97632

     Tel. č: 048/4182615

     Aké sú naše hodnoty?

     - Tradície,

     - spolupráca,

     - empatia,

     - poznanie

     - viera vo výchovu,

     - učenie zážitkom.

     K čomu smeruje naša výchova?

     - zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými,

     - uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie,

     - podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu,

     - podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa,

     - sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie,

     - umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania,

     - identifikovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečovať im podmienky na individuálny rozvoj v súlade s týmito potrebami,

     - zabezpečovať dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní,

     - získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha a potrieb detí.

     Kto sa stará o Vaše deti?

     Malá trieda ¾ ročné deti

     Galabová Anna, Lašáková Dana

     Stredná trieda

     Mgr. Kolenkášová Martina (triedna učiteľka), Mgr. Messingerová

     Veľká trieda:

     Světlíková Jana (triedna učiteľka), Mgr. Boc Oľga, zástupkyňa riaditeľky ZŠ pre MŠ

     Aká je prevádzka MŠ?

     Od 6.30- do 16.30

     Máte otázku? Napíšte nám!

     materskaskolabadin@gmail.com

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • zs.ms.badin@gmail.com
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje