• Organizačný poriadok

    • Článok 1
     Žiacky parlament je pomocným orgánom. Vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania.

     Článok 2
     1. Členmi žiackeho parlamentu sú zástupcovia tried 3.-9. ročníka, ktorí boli zvolení vo svojich triedach.
     2. Výbor žiackeho parlamentu je -6 členný: predseda, zástupca pre 3.-5.ročník, zástupca pre 6.-9., dvaja nástenkári a zapisovateľ.
     3. Výbor žiackeho parlamentu sa zvolí hlasovaním členov parlamentu. Členovia a výbor parlamentu zložia na 1. zasadnutí parlamentu sľub:

      

     „Sľubujem, že vždy budem konať čestne v záujme triedy, ktorú zastupujem, aby som svojou prácou pomohol pri výchove, vzdelávaní a v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi na škole. Sľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní akcií školy. Svoju funkciu budem vykonávať poctivo počas celého školského roka. Ako člen  žiackeho parlamentu budem zapájať svoju triedu do akcií školy a budem jej vždy odovzdávať pravdivé informácie zo zasadnutí  žiackeho parlamentu. Budem spolupracovať so svojím triednym učiteľom.

     Tak sľubujem!“

     4. Mandát člena ŽP zaniká, ak člen ŽP vykoná závažný priestupok, ak stratí dôveru svojich voličov.


     Článok 3
     1. Žiacky parlament sa schádza pravidelne 1x mesačne. Jeho zasadnutia zvoláva predseda parlamentu.

     2. V prípade aktuálnych a závažných problémov zvolá zasadnutie ŽP vedenie školy a jeho predsedníctvo.
     3. Žiacky parlament je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
     4. Ak nadpolovičná väčšina členov požiada o mimoriadne zasadnutie, predseda je povinný zasadnutie zvolať.
     5. Z každého zasadnutia žiackeho parlamentu sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje:
     - menný zoznam prítomných členov a pozvaných hostí
     - program zasadnutia
     - prerokované problémy
     - návrhy, podnety, pripomienky, sťažnosti
     - záver a uznesenie, opatrenia
     - v prípade hlasovania to musí byť uvedené v zápisnici
     6. Na platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
     7. Žiacky parlament môže pozvať na svoje zasadnutie ktoréhokoľvek žiaka školy za účelom prerokovania jeho prospechu, dochádzky alebo správania, riešenia iných problémov alebo priestupkov. S pozvaním žiaka musí súhlasiť nadpolovičná väčšina členov.

     Článok 4
     Do pôsobnosti žiackeho parlamentu patrí:
     -   právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, jedálne, ale aj celého areálu školy a poskytovať škole aj aktívnu pomoc pri realizácii
     - dbať na ochranu a bezpečnosť pri vyučovaní, aj v čase prestávok
     - upozorňovať na nedostatky, ktoré vyžadujú bežnú údržbu a úpravy(kľučky, dvere, parapetné dosky,...)
     - podávať návrhy na šetrenie elektrickou energiou, vodou v triedach aj spoločných priestoroch(chodby, WC)
     - podávať návrhy a organizovať rôzne akcie a súťaže

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje