• ŠTATÚT

    Základnej školy s materskou školou, Tajovského 2, Badín

     

    I. Č A S Ť

     

    Úvodné ustanovenie

     

    1.Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín  (ďalej len "škola") je orgánom štátnej správy na úseku základného školstva a  na úseku predškolských zariadení v Badíne. Je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou na základe zriaďovacej listiny č. 31291/1996-017 zo dňa 25.11.1996, ktorú vydal Okresný úrad Banská Bystrica, v zmysle dodatku č. 1 k zriaďovacej listine, ktorý vydala obec Badín 1.7.2002 a v zmysle dodatku č. 2, ktorý vydala obec Badín 15.8.2002. ustanovenia § 21 ods.7 a 8 zákona Slovenskej národnej rady č.303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, zákona č. 29/1984 Zb. O ústave základných a stredných škôl v znení nehorších predpisov.

    2. Škola je právnickou osobou. Vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ/riaditeľka školy, ktorého/ktorú  menuje a odvoláva zriaďovateľ školy. Riaditeľ/ riaditeľka riadi činnosť organizácie, vystupuje v jej mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov v zmysle platnej legislatívy.

    Súčasťou základnej školy je materská škola, školský klub detí  a výdajná školská jedáleň v materskej škole.

    3. Škole bolo pridelené identifikačné číslo organizácie: 35677813.

    4. Sídlo školy je obec Badín.

     

    II. Č A S Ť

    Úlohy a poslanie školy

     

    Základná škola poskytuje základné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity, demokracie. Poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov, umožňuje aj náboženskú výchovu. Základná škola pripravuje žiakov na ďalšie štúdium.

    Materská škola dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno – vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.

    Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu zameranú na ich prípravu na vyučovanie a oddych v čase vyučovania.

     Škola zabezpečuje:

    a) bezplatné predprimárne vzdelávanie pre deti, ktoré majú rok pred začatím povinnej školskej dochádzky,

    b) bezplatné primárne a nižšie stredné  vzdelanie pre žiakov základnej školy,

    c) možnosť získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie, občianske kompetencie a kultúrne kompetencie,

    d) v spolupráci s obcou a rodičmi prispieva k rozvoju regionálnej výchovy, kultúrnej a pohybovej zdatnosti detí,

    e) vykonanie prác pri údržbe zverených budov do správy v súčinnosti s obcou Badín,

    f) zostavenie rozpočtu a  efektívne a hospodárne využívanie pridelených prostriedkov,

    g) spracovanie a prenos informácií,

    h) plnenie úloh na úseku PO a BOZP v rozsahu všeobecne záväzných predpisov,

    i) archivačnú a skartačnú činnosť,

    j) sledovanie platných právnych  predpisov, oboznamuje s nimi zamestnancov a zákonných zástupcov žiakov, kontroluje ich dodržiavanie,

    k) spoluprácu so zriaďovateľom, materskou školou, rodičmi a ostatnými orgánmi a organizáciami v otázkach patriacich do pôsobnosti školy,

    l) zabezpečuje záujmovú činnosť v čase mimo vyučovania.

     

    Úlohy školy v oblasti ekonomického a materiálno-technického zabezpečenia

     

    a) vytvára jednotlivým útvarom a zamestnancom školy potrebné materiálne podmienky

    b) zostavuje rozpočet školy, sleduje dodržiavanie rozpočtovej skladby a čerpania finančných prostriedkov

    c) jednotlivým útvarom školy prideľuje v rámci svojho rozpočtu prostriedky na ich prevádzku

    d) škola svoju hospodársku činnosť zabezpečuje v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre jej činnosť a zabezpečenie úloh

    e) hospodárenie školy sa vykonáva podľa schváleného rozpočtu

    Škola v oblasti ekonomického a materiálno-technického zabezpečenia úzko spolupracuje s Obecným úradom Badín.  Škola hospodári s majetkom zriaďovateľa zvereným jej do správy.

    Úlohy školy v oblasti sociálnej starostlivosti a stravovania

      a) zabezpečuje sociálnu starostlivosť o zamestnancov v zmysle Zákonníka práce a všeobecne záväzných právnych predpisov,

    b)zabezpečuje  stravovanie detí, žiakov a zamestnancov školy v spolupráci so súkromným stravovacím zariadení J. Talpaša,

    c)zodpovedá za dodržiavanie právnych a ostatných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane, za týmto účelom pravidelne oboznamuje pracovníkov s novými predpismi,

    d) bezodkladne zisťuje a odstraňuje príčiny pracovných a žiackych úrazov,  vedie ich evidenciu, oznamuje ich príslušným orgánom a robí opatrenia na ich nápravu,

    e)vybraným kategóriám pracovníkov zveruje pracovné ochranné prostriedky.

     

    Úlohy školy v pracovno-právnej a mzdovej oblasti

    Plní úlohy organizácie vyplývajúce z pracovno-právneho vzťahu voči svojim zamestnancom. Vykonáva administratívno-technické práce v  mzdovej a pracovno-právnej oblasti v plnom

        

    Úlohy základnej školy v oblasti informačnej činnosti

     

    Základná škola v informačnej oblasti  zabezpečuje zhromažďovanie informácií, spracováva a uskutočňuje prenos informácií podľa rozhodnutia ministerstva školstva. Pravidelne informuje zriaďovateľa a radu školy o stave a problémoch školy.

     

    III. Č A S Ť

     

    Spolupráca základnej školy s inými orgánmi a organizáciami

    1. Škola v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene o doplnení niektorých zákonov, spolupracuje so všetkými orgánmi a organizáciami v otázkach patriacich do jej pôsobnosti.

    2.Riaditeľ školy predkladá rade školy na vyjadrenie a zriaďovateľovi na prerokovanie a schválenie:

    a)   návrh školských  vzdelávacích programov a výchovného programu ako aj  ich úpravu

    b)  návrh rozpočtu školy

    c)   správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

    d)  správu o výsledkoch hospodárenia školy,

    e)   koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,

    f)  informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,

    g) návrhy na počty prijímaných žiakov do prvého  ročníka ZŠ a do MŠ.

     

    I V. Č A S Ť

    Riadenie školy a jej organizácia

     

    R i a d i t e ľ /r i a d i t e ľ k a    š k o l y

    1. Na čele školy je riaditeľ/ riaditeľka, ktorého menuje a odvoláva zriaďovateľ na návrh rady školy.

    2. Riaditeľ/ riaditeľka riadi činnosť základnej školy, materskej školy a  školského klubu detí  a plní povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.

     3. Riaditeľ/ riaditeľka prijíma nových zamestnancov, vykonáva rozdelenie úväzkov pedagogickým zamestnancom školy s prihliadnutím na ich odbornú kvalifikáciu, prideľuje  triednictvo, ustanovuje popis pracovnej činnosti pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy v rozsahu stanovenom pracovnou náplňou v organizačnom poriadku školy.

    4.  Riaditeľ/ riaditeľka ako štatutárny orgán koná v mene organizácie vo všetkých veciach.

    5. Riaditeľ/ riaditeľka vykonáva rozdelenie úväzkov pedagogickým zamestnancom školy s prihliadnutím na ich odbornú kvalifikáciu, prideľuje špecializované činnosti, stanovuje pracovnú náplň pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy.

    6. Riaditeľa/ riaditeľku  v čase jeho neprítomnosti zastupuje zástupca RŠ pre základnú školu.

    7. Riaditeľ/ riaditeľka školy vydáva vnútorné predpisy a dodatky k  vnútorným predpisom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

    8. Riaditeľ/ riaditeľka školy v rámci základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni.

    Rozhoduje o:

    a) prijatí žiaka do školy,
    b) odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,
    c) dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka,
    d) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
    e) oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,
    f) povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,
    g) uložení výchovných opatrení,
    h) povolení vykonať komisionálnu skúšku,
    i) povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
    j) individuálnom vzdelávaní žiaka,
    k) vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so

    súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu,
    l) individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí,
    m) umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu.

    9. Riaditeľ/ riaditeľka školy v rámci školského klubu detí  rozhoduje o:

    a) prijatí žiaka do školského zariadenia,

    b) uložení výchovných opatrení,

    c) ďalších opatreniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

    10. Riaditeľ/ riaditeľka školy v rámci materskej školy rozhoduje o:

    a) prijatí dieťaťa do materskej školy,

    b) zaradení na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole,

    c) prerušení dochádzky dieťaťa,

    d) predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania.

    11. Riaditeľ/ riaditeľka rozhoduje o ukončení adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca.

    12.  Riaditeľ/ riaditeľka zodpovedá za:
    a) dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi,
    b) vypracovanie a dodržiavanie školských vzdelávacích programov a výchovných programov,
    c) vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
    d) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy alebo školského zariadenia,
    e) každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov,
    f) úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia,
    g) rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia,
    h) riadne hospodárenie s majetkom v správe školy alebo školského zariadenia.

     

    V. Č A S Ť

    Organizácia školy

     

    (1) Škola sa člení na útvary: základná škola, materská škola, školský klub detí a výdajná školská jedáleň.

     

    (2) Vnútornú organizačnú štruktúru školy, rozsah pôsobnosti a vzájomné vzťahy súčastí školy rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov a predsedov komisií upravuje organizačný poriadok školy.

     

    VI. Č A S Ť

    Poradné orgány riaditeľa/riaditeľky školy

    1. Riaditeľ/ riaditeľka školy môže na zabezpečenie koordinácie činnosti v jednotlivých otázkach pôsobnosti školy zriadiť poradné orgány, vydať pre nich organizačné pokyny a navrhnúť spôsob vymenovania ich členov.

    2. Poradnými orgánmi riaditeľa/ riaditeľky školy sú :

    a) Pedagogická rada

    Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Zvoláva ju podľa plánu, prípadne podľa potreby riaditeľa/ riaditeľky  školy. Predstavuje najdôležitejší poradný orgán. Je jednou z organizačných foriem činností pedagogického zboru, ktorá spája zodpovednosť jednotlivca (riaditeľa školy) so skupinovým poradenstvom ostatných pedagogických zamestnancov školy. V otázkach riadenia školy nemá rozhodovacie kompetencie. Niektoré otázky a rozhodnutia je riaditeľ/ riaditeľka  povinný prerokovať s pedagogickou radou. Postavenie, poslanie a priebeh rokovania je vymedzený v rokovacom poriadku pedagogickej rady. Pedagogická rada hlasuje o návrhoch, ktoré podá riaditeľ/ riaditeľka alebo členovia pedagogickej rady. Výsledok hlasovania má pre riaditeľa/ riaditeľku odporúčací charakter. Uskutočňuje vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov, prerokúva plán práce a iné dôležité dokumenty školy.

    b) Metodické združenie

    Na posudzovanie špecifických otázok výchovno – vzdelávacieho procesu zriaďuje riaditeľ/ riaditeľka školy na 1. stupni metodické združenie (ďalej len „MZ“). Vedúceho MZ menuje a odvoláva riaditeľ/ riaditeľka školy. Členmi sú všetci učitelia 1. stupňa a vychovávateľky ŠKD. Pracujú a schádzajú sa v zmysle plánov práce MZ.

    Prácu triednych učiteľov koordinuje metodické združenie triednych učiteľov, ktorého členmi sú všetci triedni učitelia. Vedúceho MZ triednych učiteľov menuje a odvoláva riaditeľ / riaditeľka školy.

    c) Predmetové komisie

    Na posudzovanie špecifických otázok výchovno – vzdelávacieho procesu zriaďuje riaditeľ/ riaditeľka školy na 2. stupni predmetové komisie  (ďalej len „PK“) – PK prírodovedných predmetov, PK jazykov, PK výchov. Vedúcich PK menuje a odvoláva riaditeľ/ riaditeľka školy. Členmi sú všetci učitelia 2. stupňa. Pracujú a schádzajú sa v zmysle plánov práce jednotlivých PK.

    d) Komisie zasadajúce jednorázovo

     

    Zasadajú pri komisionálnych skúškach, opravných skúškach, pri riešení úloh BOZP, PO, inventarizácie a pod.

     

    VII. Č A S Ť

    Z a m e s t n a n c i    š k o l y

     

    (1) V škole pracujú pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci  a zamestnanci, ktorí vykonávajú pracovné činnosti na základe dohôd. Rozsah ich povinností, vymedzenie ich práv a zodpovednosti ustanovuje pracovný poriadok školy, ktorý vydáva riaditeľ po predchádzajúcom súhlase zástupcu zamestnancov v súlade so Zákonníkom práce.

     

    (2) Pracovno-právne vzťahy  zamestnancov školy sa riadia všeobecne platnými a záväznými

    právnymi  predpismi.   Mzdové  podmienky na základe priznanej kvalifikácie a platných

    mzdových predpisov ustanovuje riaditeľ školy vo vnútornom mzdovom predpise.

     

    VIII. Č A S Ť

    Zrušovacie a záverečné ustanovenie

     

    Zrušuje sa Štatút zo dňa ľ.9.2002. Tento Štatút schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením číslo .................zo dňa ............... a Štatút nadobúda  účinnosť od ................

     

    Mgr. Stanislav Moravčík                                                          Mgr. Marianna Hudecová

            starosta obce                                                                            riaditeľka školy

     

     

     

     

     

                                                                                                 

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje