•  

     

    O r g a n i z a č n ý    p o r i a d o k

    Pracovné úseky školy:      - základná škola

                                   - materská škola.

    Článok  I.

    Úvodné ustanovenie

    Organizačný poriadok Základnej školy s MŠ, Tajovského 2 ,  Badín  (ďalej len škola) sa vydáva v súlade so Zriaďovacou listinou č. 31291/1996 – 017 zo dňa 25.11.1996 vydanej  Okresným úradom Banská Bystrica a v zmysle Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine, ktorý vydala OBEC  Badín 1.7.2002 a v zmysle Dodatku č.2 k zriaďovacej listine, ktorý vydala OBEC Badín 15.8.2002, Dodatku  č. 3 k zriaďovacej listine, ktorý vydala obec Badín 14.1.2004.

    1. Účel organizačného poriadku

    Organizačný poriadok, ako vnútro-organizačná norma, určuje najmä:

    -          základné pravidlá riadiacej činnosti a metód práce

    -          zásady deľby práce, rozsah právomocí, povinností a zodpovednosť zamestnancov školy,

    -          základnú organizačnú štruktúru, vzťahy nadriadenosti a podriadenosti

    2. Právne postavenie

    Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín ako rozpočtová organizácia je právnická osoba spôsobilá nadobúdať práva a zaväzovať sa v oblasti pracovno-právnych, občiansko-právnych, hospodársko-právnych vzťahov upravených predpismi v oblasti štátnej správy a konať vo svojom mene a niesť majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

    3.  Nadriadený orgán

         – štatutárny zástupca zriaďovateľa a ním poverené osoby.

    Článok  II.

    Všeobecné ustanovenia

    1. Poslanie a hlavné úlohy školy

    a)zabezpečuje kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu,

    b)  vytvára zamestnancom a žiakom školy potrebné materiálne podmienky,

    c)   zabezpečuje starostlivosť o budovy školy, vykonanie prác pri údržbe a rekonštrukcii zabezpečuje v súčinnosti so zriaďovateľom,

    d)   zostavuje plán a rozpočet a zabezpečuje efektívne a hospodárne využitie pridelených prostriedkov,

    e)   zabezpečuje spracovanie a prenos informácií podľa rozhodnutia zriaďovateľa,  poverených osôb, pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR a ďalších právnych predpisov,

    f)  pravidelne informuje verejnosť a Radu školy o stave a problémoch školy,

    g)  zabezpečuje plnenie úloh na úseku požiarnej ochrany a ochrany zdravia v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov a v súčinnosti so zriaďovateľom a poverenými osobami, orgánmi štátnej správy a samosprávy,

    h)  zabezpečuje odstraňovanie zistených nedostatkov ,

    i)  zabezpečuje archivačnú a skartačnú činnosť,

    j)  zabezpečuje plnenie úloh obrany štátu ,

    k) sleduje platné právne predpisy, oboznamuje s nimi zamestnancov a zákonných zástupcov žiakov, kontroluje ich dodržiavanie a uplatňuje príslušné sankcie podľa platných právnych predpisov voči zodpovedným osobám.

    2.Organizačná štruktúra školy

    Pracovné úseky školy:      - základná škola

                                                 - materská škola.

    Ďalej sa pracovné  úseky delia  na úseky, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú väčší rozsah vzájomne súvisiacich činností určitého zamerania.

     
       

     

     

    3.Zásady riadenia

    -   Škola uplatňuje princíp jediného vedúceho v účelnej nadväznosti na zásady spolupráce s orgánmi samosprávy a ďalšími odbornými orgánmi v súlade so zákonmi, uplatňuje a dodržiava platné právne predpisy.

    -   Školu riadi a zodpovedá za ňu riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva zriaďovateľ.

    -   Riaditeľ školy zriaďuje poradné orgány na posudzovanie vecí, ktorých závažnosť a rozsah si vyžaduje kolektívne posúdenie.

    Poradnými orgánmi riaditeľa školy sú:

          -  PK, MZ

          -  pedagogická rada školy .

    Členmi pedagogickej rady základnej školy sú všetci pedagogickí zamestnanci ZŠ.  Členmi pedagogickej rady materskej  školy sú všetci pedagogickí zamestnanci MŠ. Členmi predmetových komisií sú všetci pedagogickí zamestnanci príslušného predmetu, alebo príbuzných predmetov. Členmi metodického združenia  prvého stupňa sú všetci pedagogickí zamestnanci prvého až štvrtého ročníka a asistenta učiteľa a členmi MZ v MŠ sú pedagogickí zamestnanci MŠ.

    4.Metódy práce

          a) Činnosť vedúcich a ostatných zamestnancov sa sústreďuje na plnenie hlavných úloh vo výchovno-vzdelávacej, administratívnej         a hospodárskej oblasti.

    b)  Analýza činnosti výchovno-vzdelávacích, ekonomických a administratívnych oblastí v organizácii a neustále hodnotenie, ako sa prijaté závery uplatňujú v praxi.

          c)  Spracúvanie rozhodujúcich úloh sa rieši aj formou tímovej práce.

          d)  Vedúci zamestnanci školy zabezpečujú potrebnú informovanosť ostatných zamestnancov na:

    -          pracovných poradách

    -          zasadnutiach pedagogických  rád

    -          zasadnutiach MZ, PK

    -         zasadnutiach Rady školy.

    5.Kontrolná činnosť

    Neoddeliteľnou súčasťou práce je kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie zákonnosti, plnenia úloh a príkazov. Svojimi výsledkami má podstatne prispievať k prevencii, ale aj postihovať neplnenie uložených úloh.

    Zástupca riaditeľa školy a vedúci hospodársko-správneho úseku sú priamo zodpovední za správne, kvalitné, efektívne a včasné plnenie úloh a sú povinní  osobne kontrolovať plnenie úloh nimi riadeného organizačného úseku, prijímať opatrenia na odstraňovanie nedostatkov, uplatňovať pokyny a predkladať návrhy na uplatnenie sankcií voči zodpovedným zamestnancom nimi riadeného organizačného úseku. O zistených nedostatkoch a prijatých opatreniach sú zástupcovia povinní ihneď informovať riaditeľa školy.

    Článok  III.

    Riadenie organizácie – povinnosti zamestnancov

    Povinnosti riaditeľa školy

    V oblasti riadenia, organizácie a kontroly pedagogickej práce na škole je riaditeľ zodpovedný v plnom rozsahu za kvalitu uvedených činností a ich výsledkov.

    V neprítomnosti riaditeľa ho v plnom rozsahu zastupuje poverený pedagogický zástupca,  v jeho neprítomnosti bude poverený zastupovaním ped. zamestnanec.

    Oblasť  pracovno-právna

    ·         prijíma všetkých zamestnancov do pracovného pomeru a v súvislosti s tým zabezpečuje vyhotovenie pracovných zmlúv, zabezpečuje personálne obsadenie školy

    ·         uzatvára dohody o zmene podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve

    ·         rozväzuje pracovný pomer so zamestnancami dohodou, výpoveďou, okamžitým zrušením pracovného pomeru, zrušením v skúšobnej dobe

    ·         preraďuje zamestnanca na výkon iného druhu práce

    ·         určuje nástup dovolenky na zotavenie podľa plánu dovoleniek

    ·         vysiela zamestnancov na pracovné cesty

    ·         poskytuje pracovné voľno pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany zamestnanca a pri prekážkach z dôvodu všeobecného záujmu

    ·         nariaďuje prácu nadčas, rozhoduje o vhodnom čase čerpania náhradného voľna, príp. o vhodnejšej úprave pracovného času – upozorňuje zamestnancov na porušenie pracovnej disciplíny

    ·         určuje vecné náplne pracovných funkcií všetkých kategórií zamestnancov školy

    ·         vyjadruje sa k prihláške na ďalšie štúdium zamestnancov školy a k účasti na ďalšom vzdelávaní zamestnancov

    ·         rozhoduje o fakultatívnych nárokoch z toho plynúcich podľa platnej vyhlášky o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní

    ·         rozhoduje o presune čerpania dovolenky z času školských prázdnin na dobu počas školského roka v opodstatnených prípadoch (napr. pridelenie kúpeľnej liečby, rekreácia)

    ·         zabezpečuje vydávanie potvrdení o zamestnaní s uvedením skutočností pre posúdenie nároku na dovolenku na zotavenie, záväzkov zamestnanca voči organizácii, vykonávaných zrážkach

    ·         menuje a odvoláva z funkcie pedagogického zástupca riaditeľa školy, výchovného poradcu, koordinátorov, vedúcich MZ a PK v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnej službe a Zákonníka práce

    Oblasť mzdová

    ·         posudzuje kvalifikáciu zamestnancov a v náväznosti na to zaraďuje zamestnancov do príslušných funkcií, platových stupňov a mzdových taríf podľa príslušných mzdových predpisov

    ·         rozhoduje o platových postupoch pedagogických zamestnancov

    ·         priznáva odmeny a všetky pohyblivé zložky miezd v zmysle platných mzdových predpisov

    ·         priznáva náhrady miezd počas čerpania dovoleniek na zotavenie včítane náhrad miezd za nevyčerpanú časť dovolenky a za pracovné voľno pri prekážkach v práci

    ·         priznáva náhrady cestovných a sťahovacích výdavkov, odlučného a ostatných náhrad vyplývajúcich z platných právnych predpisov

    ·         rozhoduje o určení nadpočetných hodín učiteľom

    ·       rozhoduje o pridelení počtu hodín učiteľom s kratším prac. časom

    ·       priznáva odmeny za zastupovanie neprítomných zamestnancov v súlade s platnými mzdovými predpismi

    ·       zabezpečuje kompletnú a správnu likvidáciu miezd všetkých zamestnancov v určených výplatných termínoch (včítane odvodov daní a zrážok, dávok nemocenského poistenia, peňažnej pomoci v materstve, rodinných prídavkov a pod.)

    ·      zodpovedá za riadne vedenie agendy a podkladov súvisiacich so mzdovou agendou

    ·      zabezpečuje ohlasovaciu povinnosť zamestnávania všetkých zamestnancov školy

    ·       zabezpečuje kompletné a včasné spracovanie a predkladanie všetkých výplatných štatistických    výkazov podľa stanovených termínov a v požadovanom rozsahu

    ·      zodpovedá za správne vykonávanie mzdovej agendy v súlade s platnými mzdovými predpismi

    ·      zabezpečuje platobný styk s peňažnými ústavmi.

    Oblasť sociálnych činností

    ·      zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými zamestnancami podľa nadobudnutého vzdelania pre vyučovanie jednotlivých predmetov v zmysle platnej vyhlášky MŠ SR a odbornej pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov,

    ·      sústavne sa stará o odborný rast zamestnancov školy

    ·      zamestnancom prideľuje práce so zreteľom na ich schopnosti, skúsenosti a so zreteľom na ich zdravotný stav

    ·      vytvára vhodné pracovné podmienky na pracoviskách školy, aby výkon práce bol kvalitný, hospodárny a bezpečný

    ·      zabezpečuje vstupnú inštruktáž novoprijatého zamestnanca v oblasti BOZP a PO

    ·      zodpovedá za dodržiavanie právnych a ostatných  predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane, za týmto účelom pravidelne oboznamuje zamestnancov s novými predpismi

    ·      vybraným kategóriám zamestnancov zveruje pracovné ochranné prostriedky a dbá o ich účelné využívanie

    ·      zabezpečuje prideľovanie pracovných  ochranných  prostriedkov prevádzkovým zamestnancom

    ·      vytvára podmienky na všestranné kultúrne, športové a rekreačné využitie zamestnancov a ich regeneráciu

    ·      v prípade potreby zabezpečuje rekvalifikáciu zamestnancov

    ·      zodpovedá za dodržiavanie všetkých ustanovení zákona o verejnej službe, Zákonníka práce, pracovného poriadku a ďalších platných pracovno-právnych, mzdových a iných predpisov, súvisiacich s touto agendou.

    Oblasť pedagogicko-organizačná

    Dbá o to, aby:

    ·         všetci zamestnanci si svedomito plnili úlohy a boli na potrebnej odbornej úrovni

    ·         aby všetci zamestnanci vplývali svojim dobrým príkladom kladne na žiakov

     

    Iné (najmä ekonomické) činnosti

    Zabezpečuje:

    ·       dodávateľsko-odberateľské a iné vzťahy medzi organizáciami podľa Obchodného zákonníka, zastupovanie na hospodárskej arbitráži

    ·       správu národného majetku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov

    ·       povinnosti z príslušných všeobecne záväzných predpisov o informačných systémoch

    ·       inventarizáciu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov

    ·       spracovanie ročných účtovných uzávierok a záverečných hodnotení

    ·       hospodárenie s rozpočtom podľa rozpočtových pravidiel a ďalších finančných predpisov

    ·       povinnosti vyplývajúce zo zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, vyhlášky a dokumentácia stavieb.

    Povinnosti  zástupcu riaditeľa školy pre základnú školu

    ·       zúčastňuje sa na pedagogickom riadení základnej školy, na priamej výchovno-vzdelávacej práci v 1.-9. ročníku

    ·      usmerňuje a kontroluje prácu vyučujúcich, kontroluje povinnú dokumentáciu triednych učiteľov a sleduje prácu metodického združenia 1. stupňa a vychovávateľky ŠKD, predmetových komisií

    ·      vypracúva rozvrh hodín pre 1.-9. ročník,  prideľuje dozory v školskej budove

    ·      zabezpečuje zastupovanie za neprítomných učiteľov roč. 1.-9. a vychovávateľky školského klubu  a vedie evidenciu zastupovania

    ·      hospituje a uskutočňuje hospitačné rozbory

    ·      vypracováva mesačné výkazy zastupovania za neprítomných učiteľov

    ·      sleduje materiálno-technické vybavenie kabinetov, dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení,

    ·       kontroluje estetický, hygienický a technický stav učební

    ·       kontroluje vykonávanie dozorov, nástupy vyučujúcich a vychovávateľky školského klubu

    ​.       vypracúva predpísané štatistiky

    .       zabezpečuje evidenciu inventáru, učebných pomôcok, každoročne vykonáva inventarizáciu

    ·       kontroluje dokumentáciu školského klubu

    .       počas neprítomnosti riaditeľa školy ho v plnom rozsahu zastupuje

    Povinnosti  zástupcu riaditeľa školy pre materskú školu

    ·       zúčastňuje sa na pedagogickom riadení materskej školy, na priamej výchovno-vzdelávacej práci  

    ·      usmerňuje a kontroluje prácu zamestnancov MŠ, kontroluje povinnú dokumentáciu triednych učiteľov a sleduje prácu metodického združenia

    ·      vypracúva plán práce pre MŠ

    ·      zabezpečuje zastupovanie za neprítomných zamestnancov MŠ  a vedie evidenciu zastupovania

    ·      hospituje a uskutočňuje hospitačné rozbory

    ·      vypracováva mesačné výkazy zastupovania za neprítomných učiteľov

    ·      sleduje materiálno-technické vybavenie MŠ, dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení, eviduje školské a pracovné úrazy

    ·       kontroluje estetický, hygienický a technický stav MŠ

    ·       kontroluje dodržiavanie  pracovnej doby zamestnancov MŠ

    .       vypracúva predpísané štatistiky

    .       eviduje inventár, materiál, predmety , každoročne vykonáva inventarizáciu

    Povinnosti všetkých zamestnancov

    Predpokladom úspešného plnenia úloh školy je odborná príprava zamestnancov, pracovná disciplína založená

    na  vzťahoch spolupráce. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov zamestnanci sú povinní:

    • zvyšovať si svoje odborné vedomosti,
    • vo výchove dbať na  humanizáciu, ale aj disciplínu a poriadok,
    • pracovať svedomite, iniciatívne a riadne podľa svojich síl, vedomostí a schopností,
    • riadiť sa pri práci platnými predpismi, smernicami,
    • plniť pokyny a príkazy nadriadených orgánov a zamestnancov,
    • plne využívať pracovný čas a dodržiavať pracovnú disciplínu,
    • dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpisy o požiarnej bezpečnosti,
    • riadne hospodáriť s prostriedkami, ktoré boli zverené, ochraňovať majetok pred poškodením, stratou, zničením.

         Ak zamestnanec zistí, že uložený pokyn je v rozpore s predpismi, upozorní na to riaditeľa školy skôr, než ho vykoná.

         Ak riaditeľ trvá na jeho vykonaní, povinný je vydať na jeho vykonanie písomný rozkaz.

    Zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi dôležité osobné údaje, napr. zmenu rodinného stavu, narodenie dieťaťa, zmenu bydliska, zmenu vo vzdelávaní a pod.

    Ak zamestnanec nemôže dôjsť do práce pre prekážku v práci, je povinný to oznámiť riaditeľovi školy.

    Fajčenie a pitie alkoholických nápojov v školských priestoroch je zakázané. Toto nariadenie sa vzťahuje aj na akcie organizované so žiakmi mimo školy.

    Každý vstup do budovy školy a opustenie budovy školy s cieľom opustiť areál školy zaznamená zamestnanec do knihy príchodov a odchodov.

    Povinnosti  učiteľov

         Pri vyučovaní pracuje učiteľ podľa schválených ŠkVP, učebných osnov, vzdelávacích štandardov. Používa

    schválené učebnice, učebné texty a pracovné zošity, ktoré obsahujú schvaľovaciu doložku, ktorú vydáva

    MŠ SR. Na vzdelávanie je možné používať aj učebnice odporúčané MŠ SR,  ktoré sú v súlade s cieľmi a 

    princípmi tohoto zákona. Starostlivo sa pripravuje na vyučovaciu hodinu a zvolí si vhodný postup

    svojej práce, s využitím účelných foriem a metód, aby dosiahol vytýčené ciele. Svojím pedagogickým

    majstrovstvom učiteľ výrazne prispieva k utvoreniu správneho vzťahu žiakov ku škole, k učeniu,

     k zlepšeniu vzájemných  vzťahov. Uplatňuje individuálny prístup k talentovaným a mimoriadne nadaným

    žiakom, zapája ich do všetkých olympiád a súťaží. Priemerným a neúspešným žiakom pomáha prekonať

    prekážky k dosiahnutiu  zlepšenia. Osobitnú pozornosť venuje individuálne začleneným žiakom a žiakom s ŠVVP.

    Učitelia nesmú od žiakov žiadať, aby si obstarávali neschválené pomôcky alebo materiál na vyučovanie, ktorý

     je priveľmi nákladný.

         V pracovnom čase je učiteľ povinný plniť normálnu mieru vyučovacej povinnosti, obstarávať  práce

    súvisiace s vyučovaním a práce, ktoré ukladajú osobitné predpisy alebo  riaditeľ školy v súlade s pracovným

    poriadkom. So zodpovedným prístupom vo výchovno- vzdelávacom procese súvisí i osobná príprava na

    vyučovanie, na výchovnú prácu, príprava pomôcok a starostlivosť o ne, vedenie pedagogickej dokumentácie,

    oprava písomných a laboratórnych prác, dozor nad žiakmi, spolupráca s vyučujúcimi , s rodičmi a s ostatnou

    verejnosťou na zabezpečenie jednoty výchovného pôsobenia, ďalej starostlivosť o školské pomôcky v

     kabinetoch, knižniciach.

    Učiteľ je povinný zúčastňovať sa pedagogických  rád a  pracovných porád, zasadnutí PK a MZ.

    Učiteľ je povinný zastupovať prechodne neprítomného pedagogického zamestnanca.

    Učiteľ je povinný byť v škole v čase určenom pracovným poriadkom.

    Vyučujúci po skončení vyučovania dbá, aby v triede žiaci nechali poriadok, dozerá na žiakov, kým sa

    neprezujú a vyprevadí ich k vchodu do budovy.

    Učitelia sa navzájom o prospechu a správaní žiakov informujú a v prípade závažných priestupkov alebo

    nedostatočnom prospechu žiaka sú povinný o týchto skutočnostiach informovať triedneho učiteľa.

    Vyučujúci sa dôsledne oboznámia s rodinným  prostredím žiaka a to buď priamym stykom alebo

    prostredníctvom triedneho učiteľa.

    Učiteľ nepoužíva telesné ani iné nepedagogické tresty.

    Vyučujúci môže pri vyučovaní zaraďovať telovýchovné chvíľky.

    Každý učiteľ účelne využíva IKT a didaktickú techniku.

    Každý učiteľ je členom PK alebo MZ, ktoré sa riadia plánom práce schváleným riaditeľom školy.

    Mimoriadne oznamy pre ped. zamestnancov sú oznamované na poradách alebo na informačnej tabuli.

    Povinnosti učiteľov určených na dozor

    • Svoju prácu vykonáva učiteľ podľa vypracovaného rozdeľovníka dozoru, ktorý je vyvesený v zborovni.
    • Pedagogický dozor dbá na prísne dodržiavanie školského poriadku, na bezpečnosť žiakov cez prestávky.
    • Dozor nad žiakmi v škole začína 15 minút pred vyučovaním a končí sa odchodom žiakov zo školy po

    skončení vyučovania.

    • Dozor konajúci učitelia v čase priaznivého počasia zabezpečujú dozor počas veľkej prestávky na školskom

    dvore.

    • Na školskej vychádzke, výlete, exkurzii, účelových cvičeniach a pod. má dozor nad žiakmi vyučujúci, triedny

    učiteľ alebo iný určený učiteľ. Pri kúpaní pripadá na 1 učiteľa max. 25 žiakov, na plavárni -10 žiakov, na

    plaveckom kurze – 15 žiakov.

    Povinnosti  triednych učiteľov

    • Triedny učiteľ má vedúcu úlohu pri výchove žiakov svojej triedy a koordinuje úsilie všetkých vyučujúcich.
    • Získava a zhromažďuje informácie o žiakoch, podľa potreby vypracúva ich charakteristiku. Sleduje správanie

    v triede, dochádzku žiakov svojej triedy, celkový prospech žiakov  a po dohode s ostatnými učiteľmi robí opatrenia.

    • Triedny učiteľ vedie triednu knihu, triedny výkaz, osobný list žiaka a ostatnú pedagogickú dokumentáciu

    týkajúcu sa žiakov svojej triedy.

    • Spolupracuje s výchovným poradcom, vychovávateľkou ŠKD, triednym

    dôverníkom. Zabezpečuje distribúciu učebníc v triede.

    • Jedenkrát štvrťročne podáva informácie rodičom o prospechu a správaní žiakov.

     

    Povinnosti vychovávateľky ŠKD

    • eviduje a zabezpečuje platbu poplatkov za ŠKD
    • zabezpečuje mimovyučovacie aktivity pre ŠKD

     

    Povinnosti výchovného poradcu

    Výchovný poradca  je  jeden z pedagógov školy. Má minimálne 5 rokov pedagogickej praxe.  Do funkcie je menovaný riaditeľom školy na základe výberu a po predchádzajúcej konzultácii v Rade školy.

    Výchovný poradca poskytuje pedagogické poradenstvo:

    ·      prostredníctvom triednych učiteľov a vyhľadáva a robí prehľad všetkých výchovno-vzdelávacích problémov školy – napomáha žiakom pri riešení otázok osobného, osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu a orientácie

    ·       poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom

    ·      zabezpečuje vyplnenie a odoslanie prihlášok  na stredné školy

    ·      spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradňou,

    ·      navrhuje výchovné postupy u žiakov

    ·      vykonáva konzultácie pre rodičov

    ·      vykonáva konzultácie pre žiakov

    ·      vykonáva konzultácie pre učiteľov

    ·      spolupracuje pre spracovaní jednotného postupu výchovného pôsobenia na dieťa

    ·      podľa potrieb pozoruje žiakov na výchovno-vyučovacom procese

    ·      uskutočňuje prednáškové cykly pre učiteľov a žiakov školy podľa dohovoru s riaditeľom školy

    ·      v nevyhnutných prípadoch vybavuje umiestnenie problémového žiaka v príslušných zariadeniach

    ·      riaditeľovi školy zodpovedá za úroveň a stav individuálnej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovnými a vedomostnými potrebami v škole

    Povinnosti ekonóma školy

    ·      vypracováva návrh rozpočtu a sleduje jeho priebežné čerpanie

    ·      vykonáva dohľad nad dodržiavaním rozpočtových pravidiel, predpisov o finančnom hospodárení

    ·       zabezpečuje plnenie zásad a limitov čerpania rozpočtu školy stanovených nadriadenými orgánmi

    ·       pripravuje podklady pre rozborovú činnosť vývoja jednotlivých ukazovateľov a navrhuje opatrenia z hľadiska efektívnosti nákladov prác a služieb

    ·      vykonáva štvrťročné, polročné a ročné účtovné uzávierky

    ·      zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi

    ·      zabezpečuje úhrady faktúr a ich správnu evidenciu

    ·       zabezpečuje výber hotovosti do pokladne

    ·      vyhotovuje evidenčné a štatistické hlásenia

    ·      komplexne zabezpečuje správu majetku organizácie

    ·      pripravuje podklady pre uzatváranie hospodárskych zmlúv a sleduje ich plnenie

    ·      zodpovedá za hospodárske prostriedky školy, zabezpečuje ich správnu evidenciu

    ·      zabezpečuje účtovný archív v oblasti finančného účtovníctva

    ·      spolupracuje s ekonomickým útvarom zriaďovateľa

    .      zabezpečuje správu majetku organizácie, eviduje majetok  nad 5000,- Sk

    .      spolupracuje pri inventarizácii – člen IK

    Povinnosti mzdárky školy

    ·     spracováva návrh pracovnej zmluvy pre novoprijatých zamestnancov, pritom sa riadi pracovnoprávnymi predpismi a pokynmi riaditeľa školy

    ·      podľa pokynov riaditeľa  školy a v zmysle platných predpisov zaraďuje zamestnancov do platovej triedy a platového stupňa,  v súlade s mzdovými predpismi spracováva návrhy platových dekrétov

    ·      zabezpečuje všetky doklady zamestnanca potrebné k vedeniu jeho osobnej a mzdovej agendy

    ·      zodpovedá za správne a včasné spracovanie miezd zamestnancov

    ·      likviduje nemocenské dávky, prídavky na deti

    ·      k dávkam nemocenského a sociálneho zabezpečenia vedie príslušnú agendu, potrebnú na určenie výplaty jednotlivých dávok

    ·      likviduje nároky vyplývajúce z materskej dovolenky, rodičovský príspevok, koná podľa predpisov o nemocenskom poistení zamestnancov

    ·      vedie evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, sleduje a spracúva predstihové konanie zamestnancom, ktorým vzniká nárok na dôchodok

    ·      likviduje daň zo mzdy

    ·      vedie príslušnú agendu potrebnú pre určenie dane zo mzdy

    ·      likviduje základné mzdy, osobné príplatky a ostatné zložky mzdy v zmysle platných predpisov

    ·      vyratúva a spracúva priemerné mzdy pre výpočet dovolenky a ostatných náhrad a priemerné mzdy pre pracovno-právne účely

    ·      sleduje nárok na dovolenku a čerpanie dovolenky v zmysle platných právnych predpisov

    ·      sleduje a realizuje platové postupy zamestnancov

    ·      zabezpečuje náležitú archiváciu dokladov PaM a účtovných dokladov

    ·      v prípade potreby vykonáva niektoré činnosti podľa pokynov riaditeľa školy

    Povinnosti administratívno-hospodárskeho pracovníka 

    ·         zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi

    ·         zabezpečuje výber hotovosti do pokladne

    ·         spolupracuje pri inventarizácii majetku školy – je člen IK

    ·         zabezpečuje evidenciu materiálu

    ·         vedie pokladňu

    .         vedie evidenciu žiakov v elektronickej forme, zabezpečuje vydávanie kultúrnych a vzdelávacích   poukazov

    .         spolupracuje s triednymi učiteľmi pri vyplňovaní vysvedčení elektronickou formou

    Povinnosti upratovačky školy

    ·         zodpovedá, aby školská budova bola v určený čas otvorená a uzamknutá, miestnosti upratané

    ·         po skončení upratovacích prác vo zverených priestoroch sa presvedčí,  že je v nich zhasnuté, sú vypnuté všetky elektrospotrebiče, uzavreté prívody vody a plynu, uzavreté všetky okná a zistí či sa budove  nezdržuje žiadna osoba

    ·         zodpovedá za čistotu, včasné upratanie všetkých miestností a za dodržiavanie hygienických zásad (vetranie, dezinfekcia..)

    ·         vykonáva bežné upratovanie v pridelených priestoroch

    ·         organizuje hlavné upratovanie a zúčastňuje sa ho

    ·         dbá, aby boli pravidelne vyprázdňované  nádoby na smeti

    ·         dbá, aby boli pravidelne vymieňané uteráky (1 x týždenne) a pere ich

    ·          po vyučovaní upratuje určené priestory, v určených priestoroch každý deň:

    ·         zametá

    ·         utiera podlahy namokro

    ·         vynáša smeti

    ·         utiera prach

    ·         tam, kde je koberec, vysáva

    ·         polieva kvety

    ·         v priestoroch WC a umyvární dezinfikuje, všetko upratuje na mokro

    ·         zistené závady okamžite zapisuje do knihy závad, väčšie závady s možnosťou ohrozenia majetku školy alebo života hlási školníkovi

    ·         šetrí pridelené materiálne a čistiace prostriedky

    ·         2 až 4-krát do roka umýva okná, podľa potreby

    ·         2-krát do roka sa podieľa na komplexnom upratovaní školy (jarné prázdniny, letné prázdniny)

    Plní ďalšie úlohy určené riaditeľom školy.

    Povinnosti údržbára školy

    ·         vykonáva údržbárske práce.

    1.       Sanitárne zariadenie

    ·         upevnenie uvoľneného umývadla, záchodovej misy, výlevky, záchodovej nádrže, zrkadla, konzol, vešiakov

    ·         opravu, výmenu výtokového ventilu – kohútika

    ·         opravu batérie

    ·         výmenu tesnenia

    ·         opravy sprchy pevnej alebo hadicovej

    ·         opravu, výmenu ochranných rámov a drezoch a výlevkách

    ·         výmenu sedátka záchodovej misy

    ·         vyčistenie a vyregulovanie záchodovej nádrže

    ·         vyčistenie sifónov

    ·         vyčistenie podlahových a strešných vpustí

    ·         udržovanie a čistenie vodovodnej šachty

    2. Elektrické zariadenia

    ·         výmenu žiaroviek, štartéra, žiarivky

    ·         výmenu vypínačov a zásuviek (ak spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti )

    ·         výmena poistiek

    3. Plynoinštalácie

    ·         vyčistenie roštov na plynovom vedení

    ·         optická kontrola hlavného uzáveru plynu

    4. Kovanie a zámky

    ·         opravu, výmenu kľučiek na dverách a oknách

    ·         opravu, výmenu štítkov, zámkov, vložiek do zámkov a kľúčov na dverách

    ·         opravu, výmenu zámkov a kovania na nábytku

    5. Stolárske práce

    ·         jednoduchú opravu školského nábytku

    ·         upevňovanie vešiakov, garníž a ostatných drobných predmetov

    6. Podlahy

    ·         opravu uvoľnených dlaždíc, upevnenie prahu

    ·         upevnenie podlahových líšt

    7. Zasklievanie

    ·         výmenu tabuľového sklad okien prístupných z hľadiska bezpečnosti práce

    8. Maliarske práce

    ·         sádrovanie dier po klincoch

    ·         sádrovanie odrazených rohov stien

    ·         drobné maliarske a natieračské práce

    ·         stará sa o požiarne hydranty a hasiace prístroje

    ·         zamyká školskú budovu, pred uzavretím budovy sa presvedčí, že je v nich zhasnuté, sú vypnuté všetky elektrospotrebiče, uzavreté prívody vody a plynu, uzavreté všetky okná a miestnosti a keď sa presvedčí, že v budovách sa nezdržuje žiadna osoba

    ·         dbá, aby boli v poriadku všetky kľúče, zámky a vykonáva všetky opravy a údržbu vnútorného zariadenia školy

    ·         vyvesuje štátne zástavy, udržuje ich vždy čisté a vhodne uložené

    ·         pomáha zabezpečovať výzdobu školy

    ·         pri remeselných prácach vedie záznam o vykonaní prác, o množstve a spotrebe materiálu

    ·         pred zimným obdobím zabezpečuje posypový materiál, nákup a vyhotovenie dostatočného množstva náradia na odhŕňanie snehu a rozbíjanie ľadu

    ·         zodpovedá, aby určené miestnosti boli včas a riadne vykúrené podľa stanovenej teploty

    ·         zabezpečuje udržiavanie teploty v miestnostiach mimo vyučovacieho času, podľa potrieb aj vo sviatkoch a dňoch pracovného pokoja

    ·         je povinný šetriť vykurovacím médiom

    ·         nastavuje a odvzdušňuje radiátory

    ·         kosí trávu vo vyhradenom priestore .

    Za svoju prácu zodpovedá riaditeľovi školy.

     

    Povinnosti bezpečnostného technika

    ·         zabezpečuje dodržiavanie platných predpisov v oblasti BOZP a PO na škole

    ·         zabezpečuje vykonanie všetkých typov revizií (dodávateľsky, cez SSŠ, alebo samostatne )

    ·         kontroluje a dohliada na správnosť evidencie a registrácie školských úrazov a pracovných úrazov

    ·         vykonáva školenia pracovníkov školy v oblasti BOZP a PO

    ·         zabezpečuje a osobne sa zúčastňuje previerok ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany

    ·         upozorňuje na nedostatky v oblasti ochrany zdravia pri práci a vyučovaní, požiarnej ochrany a dohliada na ich odstránenie

    ·         zodpovedá za správnosť vedenia dokumentácie ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany

    Plní ďalšie úlohy určené riaditeľom školy.

    Za svoju prácu zodpovedá riaditeľovi školy.

    Článok IV

    Záverečné ustanovenie

    1. Tento organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov školy.
    2. Vedúci zamestnanci školy sú povinní oboznámiť s obsahom organizačného poriadku školy všetkých podriadených zamestnancov.
    3. Zmeny a doplnky k organizačnému poriadku vydáva výlučne riaditeľ školy.
    4. Tento organizačný poriadok nadobúda platnosť dňom 1. 1. 2009.
    5. Týmto organizačným poriadkom sa ruší platnosť organizačného poriadku z 1. 2. 2006.

     

    Mgr. Marianna Hudecová

            riaditeľka školy

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje