• Výchovná činnosť v ŠKD bude zameraná na plnohodnotné prežívanie voľného času detí získavaním základných spoločenských návykov prostredníctvom aktivít z oblasti spoločensko-vednej, esteticko-výchovnej, prírodovedno-environmentálnej, pracovno-technickej a telovýchovno-športovej.

    Hlavnou úlohou je naučiť deti relaxovať, starať sa o upevňovanie fyzického a duševného zdravia žiakov. Viesť ich k vzájomnému porozumeniu, pomoc slabším, k vzájomnej tolerancii a k formovaniu kladných medziľudských vzťahov. Naučiť sa zodpovedne pristúpiť k príprave na vyučovanie.

    Plán aktivít v ŠKD na školský rok 2017/2018

    September

    - Pravidlá a zásady správania sa v ŠKD

    - Moje prázdninové tajomstvá

    - Svetový deň bez áut

    Október

    - Týždeň zdravej výživy – pozvanie rodičov na ovocno-zeleninové šaláty

    - Posedenie so starými rodičmi s jesenným tvorením

    - Svetový deň úsmevu – najkrajší úsmev

    November

    - Tekvicové variácie

    - Šarkaniáda

    - Športový maratón

    December

    - Prišiel k nám Mikuláš – zábavné popoludnie

    - Vianočné zvyky a koledy

    - Medovník pre kamaráta – zdobenie medovníčkov

    Január

    - Objavovanie tajomstiev našej obce

    - Pomáhame zvieratám a vtáčkom v zime

    - Zimné hry a súťaže – otužovanie

    Február

    - Karneval

    - ŠKD má talent

    - Medzinárodný deň materinského jazyka – jazykolamy, hádanky

    Marec

    - Návšteva miestnej knižnice – moja obľúbená kniha

    - Svetový deň vody – voda čistá a vzácna

    - Veľkonočné zvyky a tradície – zdobenie veľkonočných vajíčok

    Apríl

    - Umenie z odpadu – recyklácia, obrázky, dekoračné a úžitkové predmety

    - Deň Zeme – 22.4. – vysadíme stromčeky v obci

    Máj

    - Medzinárodný deň Červeného kríža – viem poskytnúť prvú pomoc

    - Deň matiek – darček pre mamičku

    - Dopraváčik

    Jún

    - MDD v školskom klube

    - Zem patrí všetkým

    - Športové popoludnie

    V Badíne, august 2017                       

    Vypracovali vychovávateľky: Mgr. Ľubica Lepiešová

                                           Mgr. Michaela Moravcová

                                           Mgr. Zuzana Donovalová

     


    Plán aktivít  ŠKD pri ZŠ s MŠ Badín na školský rok 2016/2017

    September/Pestrá záhrada    

    ·         Farby v záhrade

    ·         Svetový deň bez áut - aktivity v školskej záhrade

    ·         Semienkové  mandaly

    ·         Ovocníčkovia- piesne a hry

    Október/Život v záhrade

    ·         Moja záhradka- spolupráca so  ZO SZZ v Badíne

    ·         Kto býva v hmyzom domčeku?

    ·         Rozprávkoví hrdinovia zo záhrad

    ·         Chrobáčiky športujú

    November/V zdravom tele zdravý duch

    ·         Ovocné šaláty a nápoje

    ·         Bežecký maratón

    ·         Cigareta nie je kamarát

    ·         Môj najobľúbenejší šport

    December/Medové Vianoce        

    ·         Výroba pozdravov

    ·         Ktorý med mi najviac chutí?

    ·         Pečieme medovníčky

    Január/Zvieratá v zime

    ·         Výroba krmidiel

    ·         Poznáš zviera podľa stôp?

    ·         Zimní otužilci

    Február/ Potrápme si jazýčky

    ·         Karneval - detské rappovačky

    ·         Jazykolamy a hádanky

    ·         Slová, ktoré poznali babičky

    Marec/ Vodný svet

    ·         Čistá a vzácna -  Svetový deň vody

    ·         Môj pitný režim

    ·         Popoludnie plné vody

    ·         Voda na Zemi

    Apríl/ Chránime našu Zem

    •        Dobrovoľníci z klubu čistia okolie

    •        Lákame hmyz do záhrady

    •        Tanec Zeme

    Máj/ Bezpečné detstvo

    ·         Medzinárodný  deň Červeného kríža

    ·         Dopraváčik

    ·         Ako zvládnem poskytnúť prvú pomoc

    ·         Tvoríme pexeso zdravia

    Jún/ Svet patrí všetkým

    ·         MDD v našom klube

    ·         Farebné deti

    ·         Aj kamarát s hendikepom ma môže niečo naučiť

         

    V Badíne, august 2016                        

    Vypracovali vychovávateľky: Mgr. Ľubica Lepiešová

                                           Bc. Miriam Hudobová

                                           Mgr. Marta Moravčíková

     

    Plán aktivít  ŠKD pri ZŠ s MŠ Badín na šk. rok 2015/2016

    September:    

    • Stolovanie pre začiatočníkov  /I. roč./

    • Odhaľovanie prázdninových tajomstiev

    • Tvorba  pravidiel a zásady spolužitia v ŠKD

    • Svetový deň bez áut - aktivity v prírode

    Október:  

    • Týždeň zdravej výživy

    • Moja záhradka- spolupráca so  ZO SZZ v Badíne

    • Pesnička, ktorú ma naučila babička -  mesiac úcty k starším

    • S úsmevom je život krajší – Svetový deň úsmevu

    November:

    • Slovo má čarovnú moc

    • My sme malí divadelníci - dramatizácia rozprávky

    • Šarkan, šarkany, lietajú si nad nami

    • Mikuláš sa blíži

    December:          

    • Vianočná nálada - výroba darčekov

                                   - výzdoba priestorov ŠKD

                                   - diskotéka

    Január:

    • Otužilci - šport a otužovanie

    • Pomáhame zvieratkám v zime

    • ŠKD má talent

    Február:

    • Karneval- spolupráca s I. stupňom ZŠ

    • Tanec ako liek

    • Potrápme si jazýčky- Medzinárodný deň materinského jazyka- jazykolamy

    Marec:

    • Jarné prebúdzanie  - výzdoba

            - tradície

    • Čistá a vzácna -  Svetový deň vody

    • Prečítaj si túto knihu - prezentácia obľúbenej knihy

    • Spoznaj našu Zem- rekordy živočíšnej ríše

                                  - energia Zeme

                                  - zodpovedné správanie

                                  - dni Zelených škôl

    Máj:

    • Deň rodiny- príprava aktivít

    • Čistotníček - upratujeme si ŠKD

    • Umenie v prírode

    • Starostlivosť o zeleň v okolí školy

    Jún:

    • Cesta za pokladom

    • Leto bez úrazu- prevencia a prvá pomoc

    • Sme správny tím - športové popoludnie spojené s opekaním

         

    V Badíne, august 2015                          Vypracovali vychovávateľky: Mgr. Ľubica Lepiešová

                                                                                                      Bc. Miriam Hudobová

    Plán aktivít  ŠKD pri ZŠ s MŠ Badín na šk. rok 2014/2015

    September:    

    • Orientácia v priestoroch školy, poznávanie okolia školy

          Výchovný cieľ: oboznámenie sa s novým prostredím

    • Tvorba  pravidiel a zásady spolužitia v ŠKD

                Výchovný cieľ:  rozvoj zodpovednosti a spolupráce

    • Turistická vychádzka – Svetový deň bez áut

          Výchovný cieľ: poznávanie a vnímanie krásy prírody, zber prírodnín

    • Poriadok v aktovke

         Výchovný cieľ: starostlivosť o osobné veci, udržiavanie poriadku

    • Neposlušná lyžička

          Výchovný cieľ: naučiť a upevniť stolovacie návyky

     Október:  

    • Týždeň zdravej výživy

                Výchovný cieľ: zásady správnej životosprávy

    • Dajme život šarkanom

                Výchovný cieľ: upevňovanie zručnosti, pohotovosti, vytrvalosti

    • Tajný poštárik – Svetový deň pošty, mesiac úcty k starším

    Výchovný cieľ: pochopenie významu a princípu fungovania pošty, zhotovenie darčeka pre starých rodičov

    • Usmej sa, budeš mať krajší deň – Svetový deň úsmevu

    Výchovný cieľ: rozvoj empatie, tolerancie a pozitívneho myslenia

    November:

    • Čarovná moc slova

         Výchovný cieľ: kultivované vyjadrovanie, rozvíjanie komunikačných schopností

    • Svet rozprávok

                Výchovný cieľ: porozumenie čítaného textu, vzbudenie záujmu o detskú literatúru, dramatizácia

    • Objavovanie tajomstiev našej obce

          Výchovný cieľ: upevňovanie vzťahu k svojmu bydlisku, oboznamovanie sa s kultúrnymi tradíciami obce

    • Tekvicová paráda

          Výchovný cieľ: rozvoj manuálnych zručností, rozvoj spolupráce v skupine

    • Športujeme do sýtosti - športový maratón

                Výchovný cieľ: rozvoj vytrvalosti, obratnosti, zdatnosti

    December:

    • Máme svoje práva

               Výchovný cieľ: pochopenie významu dodržiavania základných ľudských práv a slobôd, rozvoj prosociálneho správania

    • Mikulášska rozprávka – dramatizácia vlastnej tvorby

                Výchovný cieľ: rozvoj tvorivosti, snaha o najlepší osobný výkon, rozvoj schopnosti spolupracovať  v skupine

    • Vianočná nálada

                Výchovný cieľ: výzdoba priestorov ŠKD, oboznámenie sa so zvykmi a tradíciami

    Január:

    • Eskimácke dobrodružstvo

                Výchovný cieľ: upevňovanie fyzickej kondície, otužovanie, pochopenie významu pravidelného pohybu a cvičenia

    • Pomáhame zvieratkám v zime

         Výchovný cieľ: utvrdzovanie vzťahu k prírode, naučiť sa byť zodpovedný

    • Spievankovo – súťaž

               Výchovný cieľ: schopnosť sebahodnotenia, asertívneho vyjadrovania

    Február:

    • Karnevalové masky

               Výchovný cieľ: rozvoj manuálnych a technických zručností

    • Relaxujeme pri hudbe

               Výchovný cieľ: oboznámenie sa s relaxačnými technikami

    •  Potrápme si jazýčky- Medzinárodný deň materinského jazyka- jazykolamy

                Výchovný cieľ: posilnenie vzťahu k materinskému jazyku

    Marec:

    • Moja naj kniha (návšteva knižnice z príležitosti Mesiaca knihy)

    Výchovný cieľ: vzbudiť záujem a lásku ku knihám 

    • Tanec vodných kvapiek - Svetový deň vody

         Výchovný cieľ: rozvoj talentu, špecifických schopností a vzťahu k umeniu

    • Veľká noc už ide

               Výchovný cieľ: udržiavanie ľudových tradícií

    Apríl:

    • Dopraváčik

    Výchovný cieľ: oboznámenie sa so základnými pravidlami cestnej premávky a bezpečným správaním sa na cestách

    • Deň zeme

         Výchovný cieľ: uvedomenie si lokálnej enviro problematiky a nášho vplyvu na  životné prostredie

    • Prírodná lekáreň

         Výchovný cieľ: upevnenie zásad zdravého životného štýlu, rozvoj vzťahu k prírode

    Máj:

    • Upratujeme si ŠKD

    Výchovný cieľ: získanie základných zručností pre praktický život, rozvoj osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

    • Deň matiek- príprava programu

         Výchovný cieľ: upevňovanie citových vzťahov, úcty a lásky k rodičom

    • Športujeme a hráme sa

          Výchovný cieľ: rozvoj športového talentu a schopností, vedieť uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti

    • Land art – umenie v prírode

               Výchovný cieľ: prehlbovanie poznatkov o prírodných materiáloch, rozvíjať tvorivú iniciatívu žiakov

    Jún:

    • Putovanie kontinentmi za svetom detí

          Výchovný cieľ: oboznamovať sa s multikulturalizmom, viesť deti k tolerancii a rešpektu voči iným rasám, kultúram, národom

    • Leto bez úrazu- prevencia a prvá pomoc

               Výchovný cieľ: vedieť privolať prvú pomoc, poskytnúť jednoduché ošetrenie

    • Športové popoludnie spojené s opekaním

          Výchovný cieľ: upevňovanie vzťahov v kolektíve, príprava jednoduchého jedla v  prírode

     

    V Badíne                                           Vypracovali vychovávateľky: Mgr. Ľubica Lepiešová

                                                                                                    Bc. Miriam Hudobová

                                                                                                    Mgr. Daniela Kozová

     

     

     

                            

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ 0911 717 381 - mobil 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

  • Karneval
  • Vianočné tvorivé dielne
  • Rozprúdime regióny 2019
  • Pasovačka prvákov
  • Viedeň
  • Exkurzia do hlavného mesta
  • FESTIVAL VEDY A TECHNIKY CELOSLOVENSKÉ KOLO
  • Párty ako sa patrí
  • Poďakovanie
  • Exkurzia do Slovenského technického múzea v Košiciach
  • Návšteva Obecného úradu v Badíne
  • Komu sa nelení, tomu sa zelení (vlajka na škole)