• Združenie rodičov školy

    • Rodičovské združenie je nezávislé dobrovoľné združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy. Členom je prakticky každý rodič, ktorého dieťa navštevuje našu školu. ZRŠ je reprezentované výborom, ktorého cieľom je spolupráca so školou, do ktorej chodia deti členov ZRŠ.

     Poslaním rodičovského združenia je:

     • spolupracovať s pedagogickými pracovníkmi pri výchove a vzdelávaní žiakov s cieľom zabezpečiť kvalitné pôsobenie na nich, 
     • podporovať úsilie vedenia školy, učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov vo výchovno-vzdelávacom procese najmä tým, že aktívne podnecuje uplatňovanie nových prvkov a najmodernejších vedeckých poznatkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, foriem a metód vyučovania, na riešení výchovných problémov a na ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi, stresom, negatívnymi metódami vo výchove, nadmerným zaťažovaním žiakov, na ochrane zdravia,
     • podporovať ich zdravý telesný a psychický vývin, 
     • pomáhať pri výchove žiakov mimo vyučovania, pri organizovaní mimoškolskej telesnej výchovy, školských výletov a exkurzií, 
     • spolupracovať pri technickom vybavovaní školy a využívaní audiovizuálnej a výpočtovej techniky, 
     • rozvíjať spoluprácu s ostatnými školami, 
     • spolupracovať s detskými a mládežníckymi organizáciami.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje