• Rada školy

    • Údaje o Rade školy:

     Rada školy pri Základnej škole s materskou školou   Badín  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje a presadzuje verejný záujem a záujmy žiakov a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

     Rada školy navrhuje na základe výberového konania kandidáta na riaditeľa školy, navrhuje alebo sa vyjadruje k odvolaniu riaditeľa školy, vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy. RŠ sa stretáva štvrťročne.

     Členovia rady školy:

     P.č.

     Meno a priezvisko

     Funkcia

     Zvolený /delegovaný/ za :

     1.

     Ing. Ivan Nátan

     predseda

     zriaďovateľa 

     2.

     Anna Galabová

     člen

     pedagogických zamestnancov MŠ

     3.

     Mgr. Ľubica Lepiešová

     člen

     pedagogických zamestnancov ZŠ

     4.

     Marta Pazuchová

     člen

     nepedagogických zamestnancov

     5.

     Mgr. Roman Dovala

     člen

     zriaďovateľa

     6.

     Ing. Martin Donoval

     člen

     zriaďovateľa

     7.

     Mgr. Marianna Hudecová

     člen

     zriaďovateľa

     8.

     Miroslava Hlaváčiková

     člen

     rodičov ZŠ

     9.

     PhDr. Katarína Hakelová

     člen

     rodičov ZŠ

     10.

     Zdenka Hudobová

     člen

     rodičov ZŠ

     11.

     Mgr. Renáta Hricová

     člen

     rodičov MŠ

      

     Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2013/2014:

     V školskom roku 2013/2014 sa uskutočnili 4 zasadnutia, na ktorých sa RŠ spolu s vedením ZŠ zaoberala:

     • Skladbou vyučovania predmetov a učebným plánom školy
     • Výchovno-vzdelávacími výsledkami školy
     • Správou o výsledkoch hospodárenia školy a rozpočtom školy
     • Koncepciou rozvoja školy – plnením stanovených úloh

      

     V rámci svojej kompetencie sa Rada školy snažila presadzovať záujmy žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

     Informácia o činnosti Rady školy za rok 2015

     V roku 2015 sa konali štyri zasadnutia, na ktorých sa rada školy zaoberala:

     - informáciami o počte detí zapísaných do prvého ročníka ZŠ a do MŠ a  rozhodnutie o rozšírení kapacít MŠ o novú triedu, ktorá sa následne otvorila v areáli Skalica;

     - voľbou predsedu rady školy po uplynutí predchádzajúceho volebného obdobia;

     - správou a výsledkami  výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej školy s materskou školou Badín

     - otvorila sa téma stravovania detí v školskej jedálni – Rada školy má ambíciu monitorovať kvalitu stravy v školskej jedálni a prispieť k jej zlepšeniu;

     - inovovaným Školským vzdelávacím programom;

      

     Informácia o činnosti Rady školy za rok 2016

     V roku 2016 sa konali štyri zasadnutia, na ktorých sa rada školy zaoberala:

     - správou o hospodárení školy za rok 2015;

     - rámcovým učebným plánom. V členení podľa jednotlivých ročníkov je ministerstvom stanovený základný rozsah vyučovacích hodín pre jednotlivé predmety a súčasne je pridelený rozsah vyučovacích hodín, ktoré podľa zváženia školy môže použiť na posilnenie vyučovania vybraných premetov. 

     - výsledkami Monitoru 9 v školskom roku 2015/2016 a  výsledkami zaradenia žiakov 9. ročníka na stredné školy. V jednotlivých predmetoch Monitoru 9 boli žiaci ZŠ Badín nad celkovým výsledkovým priemerom, pričom matematiku zvládli o 13 % nad priemer a slovenský jazyk 5,7% nad priemer.

     - informáciou o priebehu a výsledkoch štátnej školskej inšpekcie;

     - stavom vyťaženosti priestorových kapacít školy a očakávané počty absolventov 9. ročníka v porovnaní s predpokladaným počtom nástupu žiakov do 1. ročníka, nakoľko za posledné obdobie počet žiakov ZŠ má narastajúcu tendenciu;

      

     Informácia o činnosti Rady školy za rok 2017

     V roku 2017 sa konalo päť zasadnutí, na ktorých sa rada školy zaoberala:

     - informáciou o počte detí zapísaných do jednotlivých ročníkov ZŠ a do MŠ;

     - petíciou rodičov za zmenu dodávateľa stravy pre MŠ a ZŠ. Rada školy vzala na vedomie želanie rodičov na zmenu dodávateľa stravy.

     - správou o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch Základnej školy s materskou školou Badín; 

     - návrhom na vyradenie školskej jedálne pri Materskej škole, Tajovského 2, Badín zo siete škôl a školských zariadení, nakoľko táto v skutočnosti neexistuje a súčasne návrhom na zaradenie výdajnej školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou, Tajovského 30, Badín, návrhom na zaradenie výdajnej školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou, Sládkovičova 6, Badín a  návrhom na zaradenie výdajnej školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou, Sládkovičova 7, Badín do siete škôl a školských zariadení. Zmena súvisela so zmenou dodávok jedla pre deti ZŠ s MŠ Badín. 

     - prebiehajúcim projektom Erasmus, do ktorého je škola zapojená. Činnosti spojené s týmto projektom nadobúdajú medzinárodný rozmer a pomáhajú deťom najmä pri zdokonaľovaní sa v cudzích jazykoch, ako aj komunikačných zručnostiach.

      

     Svojou činnosťou sa Rada školy snaží o naplnenie svojho poslania – byť iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ 0911 717 381 - mobil 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

  • Karneval
  • Vianočné tvorivé dielne
  • Rozprúdime regióny 2019
  • Pasovačka prvákov
  • Viedeň
  • Exkurzia do hlavného mesta
  • FESTIVAL VEDY A TECHNIKY CELOSLOVENSKÉ KOLO
  • Párty ako sa patrí
  • Poďakovanie
  • Exkurzia do Slovenského technického múzea v Košiciach
  • Návšteva Obecného úradu v Badíne
  • Komu sa nelení, tomu sa zelení (vlajka na škole)