• Rada školy

    • Rada školy pri Základnej škole s materskou školou   Badín  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje a presadzuje verejný záujem a záujmy žiakov a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

     Rada školy navrhuje na základe výberového konania kandidáta na riaditeľa školy, navrhuje alebo sa vyjadruje k odvolaniu riaditeľa školy, vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy. RŠ sa stretáva štvrťročne.

     Členovia rady školy:

      

     Svojou činnosťou sa Rada školy snaží o naplnenie svojho poslania – byť iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

      

     Štatút rady školy - PDF na stiahnutie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje