• Dokumenty na stiahnutie

    • Milí rodičia, ponúkame Vám informácie a dokumenty na stiahnutie. Dokumenty sú priebežne dopĺňané. 


     Prihláška na voliteľný predmet v školskom roku 2021/22

     Volitelny_predmet_21_22.pdf


     Informácie pre rodičov o najčastejších administratívnych úkonoch

     Legislatíva: zákon 245/2008: http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/PKvs/z245_2008.pdf  

     Ziadost_o_odlozenie_povinnej_skolskej_dochadzky.pdf 

     Ziadost_o_povolenie_studia_v_zahranici.pdf

     Ziadost_o_oslobodenie_z_TSV.pdf

     Ziadost_o_uvolnenie_ziaka_z_vyucovania.pdf

     Ziadost_o_vykonanie_komisionalnej_skusky.pdf

     Ziadost_o_prihlasenie_ziaka_do_skoly.docx

        1. Neprítomnosť žiaka na vyučovaní (§144 ods. (9), (10) zákona 245/2008, Školský poriadok)

         Na stiahnutie: Ziadost_o_uvolnenie_ziaka_z_vyucovania.pdf

     • rodič nahlási chýbanie dieťaťa bezodkladne triednemu učiteľ
     • chýbanie žiaka časť dňa, 1, 2, 3 dni ospravedlňuje rodič prostredníctvom žiackej knižky, alebo kontaktovaním triedneho učiteľa (triedny učiteľ môže požadovať doklad od lekára pri podozrení na záškoláctvo)              
     • chýbanie žiaka viac ako 3 dni - požaduje sa potvrdenie od lekára v žiackej knižke                                            
     • ak sa v rodine žiaka vyskytnú závažné skutočnosti vedúce k neprítomnosti žiaka viac ako 3 dni je potrebné vopred požiadať riaditeľa školy o súhlas s uvoľnením žiaka                                                                        
     • ak žiak vymešká 60 vyučovacích hodín (približne 10 dní) neospravedlnene – zákonný zástupca sa dopúšťa priestupku.
     1. Prihlásenie žiaka na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (zápis) (§20 zákona 245/2008)

               Na stiahnutie:  zapis_do_1_rocnika_cestne_vyhlasenie.pdf

     Info:  Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (zápis). Termín zápisu je stanovený vo VZN obce na mesiac apríl a je oznámený miestnym rozhlasom, prostredníctvom internetovej stránky školy, obce, plagátom v obci a v materskej škole. Súčasťou zápisu je čestné vyhlásenie zákonných zástupcov, ktoré je možné si stiahnuť (odkaz vyššie) a priniesť vypísané.

     1. Prestup žiaka z inej základnej školy do našej školy (§31 zákona 245/2008)

               Na stiahnutie:Ziadost_o_prihlasenie_ziaka_do_skoly.docx

     Info: V priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole môže žiak základnej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prestúpiť do inej základnej školy. O prestupe žiaka rozhoduje riaditeľ základnej školy, do ktorej sa žiak hlási.

     1. Oslobodenie žiaka od vyučovania predmetu (§31 ods. (4) zákona 245/2008)
      Na stiahnutie: Ziadost_o_oslobodenie_z_TSV.pdf

     Info: Na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka a odporučenia praktického lekára pre deti a dorast môže riaditeľ základnej školy zo zdravotných dôvodov alebo z iných závažných dôvodov rozhodnúť o oslobodení alebo čiastočnom oslobodení žiaka od vyučovania niektorého predmetu, a to na celý školský rok alebo jeho časť; v rozhodnutí určí náhradný spôsob vzdelávania žiaka v čase vyučovania tohto predmetu. Ak je vyučovací predmet zaradený ako prvá alebo posledná vyučovacia hodina dňa, môže byť žiak so súhlasom zákonného zástupcu uvoľnený z výchovy a vzdelávania bez náhrady.

     1. Štúdium žiaka v zahraničí (§23 písm. b) zákona 245/2008)
      Na stiahnutie: Ziadost_o_povolenie_studia_v_zahranici.pdf 

     Info: Riaditeľ školy rozhoduje o povolení vzdelávania v školách mimo územia SR na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť obsahuje: meno, priezvisko a bydlisko žiaka, rodné číslo žiaka, adresu bydliska v zahraničí, názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať. Škola poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu učebnice a pracovné zošity. Žiak vykoná skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy (vždy slovenský jazyk a podľa ročníka časti predmetov obsahujúce tematické celky o Slovensku - spravidla vlastiveda, dejepis, zemepis), v kmeňovej škole spravidla za každý školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka základnej školy a deviateho ročníka základnej školy. Termín skúšky dohodne s riaditeľom školy zákonný zástupca žiaka do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať. Naskenovanú žiadosť môžu rodičia poslať aj e-mailom na zsbadin@zsbadin.edu.sk.

     1. Prestup žiaka z našej školy do inej základnej školy (§31 zákona 245/2008)

     Info: Ak sa rodičia sťahujú do iného mesta, prosíme ich, aby o odchode žiaka zo školy informovali triedneho učiteľa a uviedli školu, do ktorej je žiak prijatý. Žiak odovzdá triednemu učiteľovi učebnice. Ak žiak prišiel do školy s učebnicami – tieto si ponecháva a neodovzdáva ich. Nie je potrebné vypĺňať žiadne tlačivo, len podpísať odhlásenie žiaka.

          7. Žiadosť o vykonanie komisionalnej skúšky (§ 57 zákona 245/2008)  

     Na stiahnutie:  Ziadost_o_vykonanie_komisionalnej_skusky.pdf       

     Info : Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok podľa § 55 ods. 10 alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky. 

     O možnosti vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku 1 rozhodne riaditeľ školy. Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní. 

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje